Zápis do první třídy se ve většině základních škol skládá ze dvou částí. Z formální, která je ze zákona povinná, a z motivační, jež je dobrovolná.

642566232a4f6obrazek.jpg
Foto: Shutterstock

Formální část zápisu

Je určena pro zákonné zástupce předškoláků, tedy většinou rodiče. Ti vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a předloží nezbytné doklady. Těmi jsou rodný list dítěte a platný občanský průkaz jeho zákonného zástupce.

Jestliže zákonný zástupce dítěte zvolil odklad povinné školní docházky, musí o to v den zápisu písemně požádat. K tomu je zapotřebí doložit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře, případně klinického psychologa.

Přihlášku lze vyplnit a podat také předem - online, případně zaslat poštou.

Motivační část zápisu

Je věnována předškolákovi. Jelikož nemá stanovený průběh ani není povinná, je zcela v dikci vámi zvolené základní školy. Případně se nemusí konat vůbec, jak tomu bylo například v minulých letech při pandemii covidu. Většina základních škol však motivační část pořádá. A rodič jí může být přítomen.

Jak už její název napovídá, cílem je motivovat děti, aby se do školních lavic těšily. Většinou jde o neformální rozhovor s pedagogem, případně o sérii aktivit, které dítě hravou formou plní. Přestože učitelé během této části orientačně zjišťují úroveň dosažených znalostí a dovedností vašeho dítěte, potažmo jeho připravenost na školní docházku, nejde o rozhodující diagnostické testování. K tomu jsou oprávněna pouze školská poradenská zařízení, odborní lékaři a kliničtí psychologové. Stejně tak nemůže mít výsledek motivační části zápisu vliv na přijetí či nepřijetí žadatele ke školní docházce. Proto také není absolvování motivační části pro dítě povinné. Nemusí se ho zúčastnit, a to samé platí i o celém zápisu do školy. Stačí, když přijde jen zákonný zástupce. Pedagogové i psychologové se ale shodují, že je účast na zápisu pro předškoláky prospěšná. Seznámí se s prostředím i učiteli, takže v září nedělají krok zcela do neznáma.

  • Vyhláška o základním vzdělávání stanovuje, že rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem může trvat nejvýše 20 minut. To je totiž maximální doba, po kterou je dítě v tomto věku schopno soustředit se.
  • Pokud škola připraví další aktivity spojené se sledováním dovedností dítěte na různých místech školy s rozličnými formami podobnými herním činnostem, může být tato doba nejvýše 60 minut.

Více o konkrétní formě motivační části zápisu do první třídy se dozvíte přímo ve vámi zvolené nebo spádové základní škole. Tam se obraťte i v případě, že se nemůžete zápisu v určený den z vážných důvodů zúčastnit. Lze se domluvit na náhradním termínu.

Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zápis do ZŠ Zlín

Čtěte také: