Není to vždy jednoduchý život, když má člověk nemocné srdce. Dnešní medicína už ale naštěstí pokročila natolik, že i lidé s implantovanými přístroji v srdci mohou žít bez větších omezení. A velkou zásluhu na tom má služba Home Monitoring nebo také domácí monitoring...

Oslovili jsme s několika dotazy MUDr. Libora Kameníka PhD, primáře Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha Vojenské fakultní nemocnice, který nám poskytl rozhovor.

heart

Jak člověk zjistí, že má problémy srdečního rytmu a fibrilací, co takové onemocnění obnáší a jak pacienta omezuje?
Poruchy srdečního rytmu mohou vyvolávat nepříjemné vnímaní vlastní srdeční činnosti. Pacient referuje přeskakování, vynechávání, bušení srdce, rychlou srdeční činnost. Další subjektivní doprovodné pocity jako celková slabost, pocit na omdlení, zhoršení výkonnosti, nově vzniklá nebo zhoršená dušnost, ztráta vědomí signalizují přítomnost závažné poruchy srdečního rytmu a pacient by měl být co ihned dopraven k odbornému vyšetření. Poruchy srdečního rytmu mohou však také probíhat bez příznaků a jsou diagnostikovány až při vyšetření lékařem.

Fibrilace síní je nejčastěji vyskytující se arytmie vyššího věku. Má stejné spektrum výše uvedených subjektivních příznaků. Je arytmií, která bezprostředně neohrožuje pacienta na životě. Pro pacienta představuje fibrilace síní riziko embolizace s následnou zástavou prokrvení důležitých orgánů, nejzávažnějším následkem je cévní příhoda mozková. Dalším rizikem fibrilace síní je nadměrně rychlá srdeční frekvence vedoucí v různém časovém horizontu k srdečnímu selhání.  

srdce

Jakým pacientům jsou implantovány přístroje, jako je kardiostimulátor a defibrilátor?
Kardiostimulátor nebo defibrilátor je implantován pacientům trpícím závažnými poruchami srdečního rytmu, které pacienta ohrožují na životě nebo které významným způsobem kvalitu života u pacienta snižují. Jsou používány jen v případě, pokud poruchy srdečního rytmu nelze natrvalo odstranit jinou léčbou, ať již jde o léčbu farmaky nebo o různé operační zákroky. Kardiostimulátor a defibrilátor řeší riziko srdeční zástavy různým způsobem, první upravuje pomalý srdeční rytmus, druhý ruší anomální rychlé komorové arytmie včetně komorové fibrilace. Kromě stimulační a defibrilační funkce oba přístroje kontinuálně vyhodnocují srdeční elektrickou aktivitu a kontrolují svoji funkci, veškeré závažné události ukládají do své paměti.

Jak funguje a k čemu slouží Home Monitoring neboli domácí monitoring u pacientů, kteří mají implantovaný defibrilátor či kardiostimulátor?
Home Monitoring představuje praktický způsob nepřetržitého sledování srdečního rytmu a funkce implantovaného kardiostimulátoru nebo defibrilátoru na dálku. Je proveditelný u pacientů, kterým byl implantován specifický typ přístroje se schopností funkce Home Monitoring. Pacient musí být navíc vybaven pacientskou jednotkou nazývanou CardioMesseenger.srdce

Princip systému je jednoduchý. Kardiostimulátor a defibrilátor mají v sobě zabudovanou malou anténu a jsou schopny kopírovat uložené informace do CardioMessengeru. CardioMessenger, přístroj velikosti malé knížky, je schopen přijímat data z kardiostimulátoru a po digitální transformaci formou GPRS je odesílat do servisního centra firmy Biotronik v Berlíně. Tam jsou informace okamžitě analyzovány a v případě varovných nálezů poslány na zabezpečený server ošetřujícího lékaře. Lékař, který má v péči pacienta, dostává 1xdenně   zásadní informace o stavu pacienta a funkci implantovaného přístroje ve formě emailové nebo faxové zprávy nebo SMS. Lékař však nemůže cestou HomeMonitoring upravovat nastavení funkcí kardiostimulátoru nebo defibrilátoru.

Základní přínos služby Home Monitoring je včasné avízo lékaři o zhoršování zdravotního stavu pacienta, na které upozorňují detekce výskytu závažných arytmií s informacemi o automatické změně stimulačního režimu nebo o generaci fibrilačních výbojů. Pacient může být pozván k vyšetření a léčba pacienta může tak být zahájena již v časném stadiu nastupující progrese onemocnění. U standardních kardiostimulátorů a defibrilátorů jsou uložené informace lékaři k dispozici až během návštěvy pacienta v ambulanci.srdce

Vyžaduje to od pacienta nějakou zvláštní interakci či jsou s tím spojena nějaká omezení?
V systému Home Monitoring je pacient pasivním hráčem. Jediným jeho úkolem je umístit zapnutou jednotku CardioMessenger do blízkosti svého lůžka. Přenos informací o eventuálních poruchách srdečního rytmu probíhá zpravidla během nočního klidu, zcela automaticky a potichu. Jednotka CardioMessenger je přenosná a funkční ve většině států. Pacient není omezen v cestování a monitorace probíhá standardním způsobem i v zahraničí, odkud dostává informace jeho lékař v ČR. Celkově lze shrnout, že Home Monitoring tak nepředstavuje pro pacienta žádný dyskomfort.

Kdo hradí náklady?
Systém HomeMonitoring nepředstavuje pro pacienta žádné finanční náklady. Kardiostimulátor, defibrilátor jsou plně hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění. Firma Biotronik poskytuje bez poplatku k implantovaným přístrojům na vyžádání jednotku CardioMessenger a zároveň bez poplatku zajištuje přenos informací a službu servisního centra v Berlíně.

 

Čtěte také:

Reklama