Vyjádření Gender Studies, o.p.s. k rozhodnutí Senátu PČR z 31. 3. 2005

 

 

Senát Parlamentu České republiky minulý čtvrtek doporučil vládě zamítnout Nařízení Evropského parlamentu a Komise vytvářející Evropský institut pro rovné příležitosti žen a mužů.

 

Evropský institut pro rovné příležitosti žen a mužů měl být podle oznámení Vladimíra Špidly, Komisaře Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, ze dne 8. března, založen s cílem podpořit instituce Evropské unie a členských států v propagování rovnosti žen a mužů a v boji proti diskriminaci na základě pohlaví.

Institut by měl být nezávislým centrem na evropské úrovni shromažďujícím a analyzujícím spolehlivá a porovnatelná výzkumná data a informace potřebné pro tvůrce politik v Bruselu a členských státech. Bude mít dokumentační centrum a knihovnu otevřenou veřejnosti. Institut by měl také podporovat výzkum a výměnu zkušeností. Bude zvyšovat povědomí o genderové rovnosti pomocí seminářů, konferencí a kampaní. Dalším základním úkolem bude vytvoření mechanismů pro začlenění genderové rovnosti do politik Společenství.

Vzhledem k tomu, že Česká republika je jednou ze zemí, která se uchází o to, aby tento institut sídlil právě na jejím území, jde rozhodnutí Senátu přímo proti snahám celé řady zástupců České republiky, včetně nevládních organizací zabývajících se genderovou rovností a postavením žen, o prosazování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže nejen de iure, ale zejména de facto.

 

Gender Studies, o.p.s. se domnívá, že rozhodnutí Senátu úzce koresponduje s fakty, že zastoupení žen v Senátu (11%) neodpovídá jejich zastoupení v populaci ČR, Senát  dlouhodobě nevěnuje adekvátní pozornost otázkám rovnosti žen a mužů a svou politiku směřuje spíše pravicově.

 

Transpozicí celé řady direktiv Evropské unie do české legislativy totiž proces prosazování rovných příležitostí v České republice neskončil, naopak. Teprve s jejich dlouhodobou a strategickou realizací napříč politikou, ekonomikou a kulturou české společnosti bude možné hovořit o úspěších. Senátním zamítnutím ale Česká republika děla obrovský krok zpět.

Gender Studies, o.p.s. tímto vyslovuje svůj výrazný nesouhlas se včerejším rozhodnutím Senátu.

 

 

Gender Studies, o.p.s.

Alena Králíková, ředitelka

gender@ecn.cz

www.feminismus.cz

Reklama