Společnost přátelská rodině“ je společný projekt Sítě mateřských center v ČR a Gender Studies. V jeho rámci bylo v průběhu července a srpna 2006 bezplatně připojeno k internetu už 11 mateřských center. Internet je volně k dispozici rodičům v mateřských centrech v Benešově, Březnici, Čelákovicích, Českém Brodě, Dobříši, Nymburku, Poděbradech, Rožmitále p.T., Brně, Tišnově a Vyškově. Návštěvníci center se tak mohou vzdělávat a získávat informace z oblasti informačních technologií a podnikání. Vítány jsou jak matky tak otcové s malými dětmi, nebo ženy v předdůchodovém věku. Především ženy po padesátce jsou totiž na trhu práce stejně ohroženou skupinou, jako matky na rodičovské dovolené.

Chcete vědět, jak na IT (informační technologie)?
Současně se zahájením projektu byly zprovozněny webové stránky pro matky na rodičovské dovolené, které si začínají v tomto složitém životním období hledat zaměstnání, a pro ženy po padesáti letech věku. Můžete na nich získat informace od těch nejzákladnějších, týkajících se práv nezaměstnaných a rodičů na rodičovské dovolené, přes praktické - jak správně sestavit curricullum vitae, motivační dopis, jak a kde je možné zvýšit si kvalifikaci nebo jak najít správný jazykový kurz. Jsou zde také všechny dostupné informace o e-learningu - učení se prostřednictvím internetu. Díky spolupráci s mnoha úřady práce je možné prostřednictvím těchto stránek vyhledat i pracovní nabídky v jednotlivých okresech. Především se ovšem stránky soustředí na oblast podnikání v ICT (informační a komunikační technologie) - a to i pro úplné začátečnice. Obsahují kompletní servis - právním rámcem obchodování přes internet počínaje, přes praktický návod, jak si doma samostatně zřídit internetový obchod, až po názory a rady žen, které již v ICT podnikají a ochotně se podělí se zájemkyněmi o zkušenosti a úskalí tohoto oboru.

Co je to Společnost přátelská rodině?
Společnost přátelská rodině je společným dvouletým projektem Sítě mateřských center v ČR a Gender Studies, který má přispět k větší flexibilitě českého trhu práce. Cílem je lepší zaměstnavatelnost ohrožených skupin, jimiž jsou v tomto případě matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku, a odbourávání genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé jsou k prosazování programů na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže motivováni prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině.

Ta nenásilnou formou propaguje tyto programy a zároveň zaměstnavatele, kteří aktivně ve svých podnicích rovné příležitosti pro rodiče prosazují. Projekt bude zakončen konferencí zaměřenou především na klíčové hráče na trhu práce - na zaměstnavatele a samozřejmě také na odbornou veřejnost. Pro matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku jsou připraveny vzdělávací kurzy a interaktivní webová stránka - obojí zaměřené na zvýšení dovedností v oblasti informačních technologií a podnikání. K vyššímu uplatnění na trhu práce přispějí také semináře o rovných příležitostech pro ženy a muže určené úřadům práce. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

Neznámé vody ICT
Podstata projektu spočívá v dlouhodobé podpoře žen na mateřské dovolené a žen v předdůchodovém věku. Tyto dvě skupiny jsou totiž nejhůře zaměstnavatelné, nejvíce diskriminované na trhu práce. Aby jim byl usnadněn vstup na pracovní trh, jsou v rámci projektu pořádány semináře zaměřené na vzdělávání v nových technologiích. Dalším cílem je přimět zaměstnavatele, aby se zbavili předsudků vůči těmto cílovým skupinám a uvědomili si, že tyto ženy jsou velice pracovité a loajální. Hlavní snahou projektu je ovšem prolomit ledy, říká Lucie Slouková, jedna z organizátorek projektu. ICT jako obor v České republice není dostatečně rozvinutý a známý. Řada lidí o něm má mnoho předsudků. Přála bych si, aby se po skončení projektu víc žen odvážilo vstoupit do těchto neznámých vod a pokusilo se v oboru ICT nalézt obživu.

Netradiční obor pro ženy 
Na počátku éry informační společnosti panovaly optimistické představy, že nové technologie umožní vznik nové společnosti, ve které nebude existovat tradiční rozdělení rolí, říká Lucie Slauková. Technologie byly považovány za bezpohlavní a otevřené všem. Praxe však brzy ukázala, že ICT je doménou mužů, přičemž jejich dominanci upevňuje jejich postavení ,,tvůrců". Technologie zrcadlí jejich myšlení a zájmy, a tudíž není "přátelská" pro ženy a specifické skupiny obyvatel (handicapovaní, příslušníci etnických menšin, staří lidé). Fenomén vyloučení žen z informační společnosti vzbuzoval od začátku 80. let zejména ve Spojených státech a Velké Británii živý zájem feministických i nefeministických vědců a vědkyň zkoumajících gender technologie a jejich vliv na celou společnost a odlišnosti v přístupu mužů a žen k technologiím.

U nás nejedna žena sama sebe vnímá a prezentuje jako technický antitalent. Častým důvodem jsou obavy ze zesměšnění, neboť její technické schopnosti bývají předem zpochybňovány. Tato sebeprezentace tedy často slouží jako pouhé alibi vedoucí k pasivitě. Statistiky dokládají, že v oboru ICT u nás pracuje zhruba 20% žen, to není mnoho. V současnosti u nás nemají ženy téměř žádný vliv na rozvoj a fungování ICT, což může tento sektor v budoucnu negativně ovlivnit. Ženy představují obrovský a dosud nevyužitý potenciál, což si již uvědomily země západní Evropy, Spojených států a Kanady, které začaly problém nedostatečného zastoupení žen v ICT řešit vládními a nevládními aktivitami, jež mají ženy do oboru přivést. Česká republika patří podle studie Rozvojového programu OSN a UNIFEMu mezi země, které problému vyloučení žen z ICT nevěnují ve svých programech informační politiky žádnou pozornost, dosud se nezapojily do globálních aktivit zabývajících se zastoupením žen v ICT a nedisponují dostatkem relevantních dat o zastoupení žen v ICT.

Jde jen o nasměrování
Podle autorek projektu stačí ženy jen nasměrovat. Tvrdí, že ženy se často samy podceňují: ,,Fenoménem, s nímž se denně u žen na rodičovské dovolené setkáváme, je ztráta sebevědomí. A my jim ho prostřednictvím našeho projektu můžeme alespoň trochu dodat. Ženy se nemusí a asi ani nebudou učit psát programy, ale ICT je i něco jiného. Mohou se naučit základy práce na počítači, jednoduchou tvorbu webu, nebo obsluhu redakčního systému již vytvořených stránek, práci s internetem, vyhledávání informací. Často tyto ženy totiž ani neví, jaké informace kde mohou najít, jakým způsobem atd. Pokusíme se jim dát základy, na kterých pak ony samy budou moci stavět. Ženy na rodičovské dovolené mohou pracovat z domu, přes internet, ale mnoho z nich tato možnost ani nenapadne."

Navštívila jste někdy stránky www.jaknaIT.cz? Jaký je Váš vztah k ICT? Považujete se za technický antitalent? Nebo levou rukou programujete webové stránky, zatímco pravou kolébáte dítko? Orientujete se na internetu bez problémů? Rozumíte informačním technologiím nebo jste spíš ,,uživatelka"?

Reklama