mum

Slaďování pracovního a osobního života je nevyhnutelnou každodenní realitou všech pracujících žen i mužů. Harmonizace práce a rodiny se stala aktuální díky masivnímu nástupu žen na pracovní trh a také díky současnému babyboomu, kdy velká spousta žen odchází na mateřskou (popř. rodičovskou) dovolenou.

Zejména ženy na vyšších pozicích, které si svou pozici tvrdě vybudovaly, se možná bojí odejít ze zaměstnání na mateřskou dovolenou ze strachu, že se později nebudou mít kam vrátit. Není dnes vzácností, že má-li žena lepší pozici než její partner, odchází na rodičovskou dovolenou on. Jaké jsou ale možnosti pro rodiče malých dětí, kteří chtějí pracovat?

Co říká zákon?

V zákoně jsou zakotvena následující opatření pro slaďování pracovního a rodinného života:

  • mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství pro matku
  • rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek pro matku i otce
  • přestávky na kojení
  • možnost zkrácené pracovní doby pro ženy s dětmi mladšími 15 let a těhotné ženy 
  • potřeby žen pečujících o děti mají být podle zákona brány v potaz při rozpisu směn
  • nárok na čerpání placeného nebo neplaceného volna při ošetřování člena rodiny (bez ohledu na pohlaví, během placených 9 dnů se rodiče mohou jednou vystřídat)
  • zákaz výpovědi (s výjimkou některých případů) pro ženu/muže čerpající mateřskou dovolenou a pro ženu/muže čerpající rodičovskou dovolenou a trvale pečující o dítě mladší 3 let apod.

Jaké jsou možnosti?

Chce-li žena nebo muž svůj pracovní život vést tak, aby neutrpěl život rodinný, má na výběr z několika možností, z nichž alespoň jedna by měla být v daném zaměstnání nabízena.

Částečný úvazek

Zkrácené pracovní úvazky nejsou zaměstnavateli příliš nabízeny Pro zaměstnance ani nejsou příliš finančně výhodné. Mohou být ale ideálním nástrojem, jak zůstat během období péče o malé děti v kontaktu se svým zaměstnáním, neztratit kvalifikaci, zkušenosti a sociální dovednosti a snadno se pak opět zapojit do práce.

Pružná pracovní doba

Je poněkud výhodnější než zkrácený pracovní úvazek. Pokud si pracovní dobu může stanovit zaměstnanec sám, umožňuje to účelně kloubit práci a rodinu. Pružná pracovní doba znamená možnost zaměstnance zvolit si začátek a konec denní pracovní doby (při zachování její délky). Zaměstnavatel stanoví dobu povinné přítomnosti na pracovišti, trvající nejméně 5 hodin denně.

Sdílení pracovního místa

Tato forma organizace práce v ČR téměř neexistuje. Nemůže být pak ani využívána pro případy skloubení práce a rodiny, jak je tomu například v Nizozemsku. Sdílení pracovního místa je opatření, při němž je jedna pozice, respektive práce na plný úvazek, sdílena dvěma nebo více lidmi. Práce může být sdílena mnoha způsoby: na základě děleného týdne, rozdělení pracovního dne na hodiny nebo na základě střídání týdnu práce a týdnu volna.

Práce z domova

Forma práce z domova se u nás začíná v současnosti uplatňovat zejména u vysoce kvalifikovaných profesí, například v některých oblastech vědy a administrativních činností, překladatelů, projektantů, počítačových specialistů, některých manažerů. Práce z domova je rozšířena u podniků s nízkým počtem zaměstnanců. Některé výzkumy ukazují, že při této formě práce nebývá respektována pracovní doba a že lidé pak obvykle pracují ještě déle (cca 44-50 hodin týdně), než by tomu bylo, kdyby pracovali přímo v podniku či firmě.

mum

Osobní účty počtu hodin

Konto pracovní doby je další způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Může jej obsahovat kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis. Zaměstnavatel je povinen vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. Existuje jako možnost obvykle u manažerských profesí, kde převažují opět muži. Jinak není tato forma příliš rozšířená.

Zřízení podnikových jeslí či mateřské školy

Další možnost, kterou mohou zaměstnavatelé poskytnout pro usnadnění kombinace práce a rodiny svým zaměstnancům, je zřízení podnikových jeslí či mateřské školy. Realizace této možnosti je ale v ČR stále velmi vzácná, mimo jiné kvůli přísným hygienickým předpisům, které se na zřízení jeslí a školek vztahují a jsou v praxi takřka nedodržitelné.

Nový projekt má pomoci se slaďováním osobního a rodinného života

Od srpna 2009 Gender Studies, o.p.s. realizuje nový projekt „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“. Pozornost je v tomto projektu soustředěna na dosud opomíjené tipy podniků a sektorů: malé a střední podniky, výrobní sektor a sektor obchodu a služeb.

„Projekt Slaďování práce a rodiny se je bude snažit maximálně podpořit a inspirovat, ukázat, že i pro ně existuje cesta, jak vyjít svým lidem vstříc. V první fázi projektu proběhne kvalitativní výzkum s regionálními zaměstnavateli z výše uvedených sektorů. Jeho cílem bude zjištění specifických potřeb a možností rozvoje těchto firem. Na základě výstupů výzkumu vzniknou pro potřeby firem praktické metodiky zaměřené na oblast harmonizace práce a rodiny. Zároveň bude Gender Studies nabízet firmám zdarma vzdělávací semináře a konzultace a vypracuje argumentační bázi směrem k podnikům, proč zavádět programy slaďování osobního a pracovního života. V rámci projektu bude dále spuštěno regionální kolo naši soutěže Firma roku: Rovné příležitosti,“ popsala průběh projektu jeho koordinátorka Nina Bosničová.

Zaměstnavatelé, kteří úspěšně realizují programy na podporu slaďování osobního a pracovního života, prokazatelně mají loajálnější, spokojenější a výkonnější pracovní sílu a také výrazně nižší absenci zaměstnanců a zaměstnankyň z rodinných důvodů. 

Jak jste hledala zaměstnání po mateřské dovolené? Vychází váš zaměstnavatel rodičům malých dětí vstříc?