Domácí násilí je fenomén, o kterém se v poslední době hovoří v široké veřejnosti i mezi odborníky velmi často. Může se zdát překvapivé, že právě prostředí rodiny je z hlediska nebezpečí vzniku násilného chování velmi rizikové. Statistiky ukazují, že každý z nás je vystaven daleko většímu riziku, že se stane obětí násilí ve své vlastní rodině než například na ulici.

 

Tuto „rizikovost” rodinného prostředí podtrhuje nejenom fakt, že příslušníci rodin spolu tráví velké množství času, ale svou roli zde sehrává také vysoká intenzita emočního prožívání vztahů mezi blízkými lidmi. V rodinách dochází běžně k situacím volby, je nutno konfrontovat a nakonec také řadit podle důležitosti potřeby jednotlivých členů rodiny, což může být potenciálním ohniskem konfliktu.

 

Co to je domácí násilí?

Pod pojmem domácí násilí se myslí fyzické, psychické, případně i sexuální týrání a zneužívání probíhající v rámci partnerského vztahu, nebo i ve vztahu mezi dospělými dětmi a rodiči, případně prarodiči.

 

Domácí násilí je typické tím, že k němu dochází zpravidla v soukromí, „za zavřenými dveřmi”. Násilí je pro okolí víceméně skryto. Násilná osoba i oběť mají většinou tendenci usilovat o to, aby se problém násilí nedostal mimo jejich domov. Na straně oběti to může být z důvodu studu nebo neochoty sobě i okolí přiznat selhání vztahu.

 

Domácí násilí má tendenci eskalovat – to znamená, že dochází ke stále závažnějším projevům násilného chování agresora k oběti, a to jak ve formě psychické, tak fyzické. K takovému chování dochází dlouhodobě a opakovaně. Typické je to, že jsou pevně rozlišeny role násilné osoby a osoby ohrožené domácím násilím. Jejich vztah je charakteristický svojí nesymetričností, agresor přebírá kontrolu v podstatě nad všemi oblastmi života oběti.

 

Cyklus domácího násilí

Odborníci hovoří o tzv. cyklu domácího násilí, kdy násilné chování agresora vůči oběti má tendenci se neustále cyklicky opakovat. Vztah mezi agresorem a obětí prochází v čase fází narůstání tenze, fází eskalace násilí a fází líbánek. Fáze narůstání tenze zahrnuje často mírné incidenty, verbální agresi, která u oběti zvyšuje strach a napětí. Fáze násilí může být i relativně krátká, může trvat od několika minut do několika hodin.

 

Tlak z předchozí fáze graduje v otevřené násilí, které může mít za následek závažné poškození zdraví nebo i smrt oběti. Ve fázi líbánek se situace opět uklidní, agresor se omlouvá a zdá se, že si plně uvědomuje nevhodnost svého chování vůči oběti. Tato fáze je zpočátku nejdelší, s opakujícím se cyklem domácího násilí má tendenci se neustále zkracovat.

 

Tak dochází ke klasické „spirále“ či „kruhu“ domácího násilí, které se vyvíjí od stupňování napětí až k útoku přes usmiřování, omluvy, předsevzetí, zapřísahání oběti (příp. vyhrožování sebevraždou), až k dalšímu nárůstu agresivity pachatele. Období klidu jsou postupně stále kratší a intenzita útoků se zvyšuje.

 

Kde hledat pomoc?

Oběti domácího násilí se mohou obrátit na intervenční centra. Intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím jsou místem, kde se může obětem násilí dostat psychické podpory při zvládání a řešení jejich obtížné situace, ale i konkrétního sociálně právního poradenství. Často je zde i možnost čerpat bezplatné služby psychoterapeuta.

 

Jeden příklad za všechny

Paní Hanka se vrátila domů z práce, kde na ni už čekal její manžel. Chytil ji kolem krku do „kravaty“. Když se mu snažila vyvléct, začal na ni křičet, sprostě jí nadával a začal ji fackovat. Snažila se bránit si obličej rukama, nato ji muž několikrát udeřil pěstí do břicha. Bolelo to, ale neměla modřiny. Vždycky si dával pozor, aby to nebylo poznat. Jako záminka pro konflikt tentokrát posloužil příchod ženy ze zaměstnání později, než bylo obvyklé.

 

Nebylo to ale poprvé. Hanka trpěla domácím násilím celých 19 let než po posledním vyhroceném incidentu s manželem, kdy se už opravdu začala bát o svůj život, zavolala Policii ČR a oznámila, že ji manžel brutálně zbil. Jako již mnohokrát předtím stál v pozadí násilného ataku ze strany toho času nezaměstnaného manžela alkohol. Násilí se začalo rychle stupňovat po nedávném odchodu dětí z domova. Nejednalo se vždy pouze o fyzické násilí, ale také o zastrašování použitím fyzického násilí a ponižování.

 

Na základě oznámení byl násilník policejně vykázán ze společného obydlí na dobu 10 dnů a v této lhůtě Hanku kontaktovalo intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím fungující v místě jejího bydliště. Hanka jeho služeb využila. Mimo jiné byl sepsán i návrh předběžného opatření na prodloužení doby vykázání. Tak postižená žena získala prostor pro zajištění svého bezpečí a pro rozhodování jak dále postupovat. Po zvážení všech okolností se rozhodla se svým manželem rozvést. Věci se konečně daly do pohybu. Za podpory intervenčního centra se rozhodla pro další odpovídající kroky. Sama však uvedla jako nejvýznamnější způsob pomoci možnost s někým o své situaci hovořit, možnost být vyslyšena, která jí umožnila znovu nabýt ztracené sebevědomí a nalézt v sobě sílu situaci řešit.
 

Připraveno ve spolupráci s Mgr. Lucií Smutkovou, PhD. z Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Hradci Králové.

 

Setkala jste se někdy s domácím násilím? Jak byste se zachovala vy?

Reklama