Nenechávejte zabezpečení života ani majetku na poslední chvíli. Když už vám do sklepa teče voda, bývá na zachraňování pozdě. Přitom stačí málo a škody mohou být mnohem nižší. Řiďte se vždy pokyny místního úřadu, hasičů, vojáků, záchranných týmů, které operují v zaplavené oblasti a vydávají pokyny pro občany. Tak nejlépe pomůžete ochránit majetek vlastní i těch ostatních.

Hasičský záchranný sbor ĆR připravil soubor rad, jak se při povodních chovat:

 • Při evakuaci vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
 • Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci
 • Přestěhujte potraviny, oblečení, nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály do výše položených míst v bytě, nebo do vyšších pater budovy
 • Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky
 • Odstraňte nebo upevněte snadno odplavitelný materiál
 • Uvolněte cestu domácím a hospodářským zvířatům
 • Uvědomte o evakuaci sousedy
 • Uzavřete a uzamkněte všechny vstupy a okna
 • Při opuštění domácnosti dejte na dveře oznámení, kdo, kdy a kam se evakuoval, popř. kde jsou umístěna hospodářská zvířata
 • Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou

Jak ohlásit škody - rady pro klienty České pojišťovny

 • Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 841 114 114. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony.
 • Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
 • Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
 • Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
 • Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
 • Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
 • Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
 • Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
 • Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Podrobné pokyny pro klienty, odpovědi na nejčastější dotazy, stejně jako formuláře pro hlášení poškozených a zničených věcí jsou poškozeným k dispozici na speciálních internetových kalamitních stránkách ČP na adrese www.ceskapojistovna.cz/kalamity.

buriankovaOdpovídá Ivana Buriánková, manažerka externí komunikace, Česká pojišťovna

Mám hlásit škodu, až voda opadne?

Pojistnou událost je vhodné hlásit bezprostředně po jejím vzniku. Pracovník pojišťovny poskytne informace o tom, jak je třeba dále postupovat a co je třeba České pojišťovně doložit a prokázat, aby bylo možné poskytnout zálohu nebo celé pojistné plnění.

Jaký způsob hlášení škody je nejrychlejší, respektive nejsnazší?

Nejrychlejším způsobem je nahlášení škody telefonicky na klientskou linku 841 114 114. Kromě nahlášení Vám zde pracovníci pojišťovny poskytnou i další informace k postupu likvidace a obdržíte přímo (nebo prostřednictvím SMS) kontakt na pracovníka, který bude mít na starosti Vaši pojistnou událost (likvidátor).

Další rychlou a snadnou možností je nahlásit škodu na internetových stránkách - v případě pojištění majetku zde a v případě pojištění vozidel zde. Klientský servis ČP toto hlášení zpracuje do 48 hodin.

Nejméně vhodnou a časově náročnější variantou je hlášení pomocí papírového formuláře.

obec

Stačí škody po povodni pouze nafotit a hned můžeme začít s odklízením, nebo je třeba počkat, až se k tomu vyjádří pojišťovna, případně až její pracovník přijede škody obhlédnout?

V tomto případě vycházíme vždy z podmínek sjednané pojistné smlouvy. Jednou z povinností pojištěného je vyčkat s opravou majetku poškozeného pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků majetku takto zničeného na pokyn pojišťovny, pokud není potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo jiných závažných důvodů s opravou majetku nebo odstraněním zbytků začít dříve.

V každém případě musí být zajištěna průkaznost příčiny a rozsahu poškození nebo zničení věcí (doložená fotodokumentace, doklady od oprav či pořízení věci apod.). Je tedy vždy vhodné pořídit vlastní fotodokumentaci, a to zejména pokud dochází k hromadnému odvozu poškozených věcí po povodni např. vojáky, hasiči, záchrannými sbory apod.

Jak dlouho v době kalamity trvá zlikvidovat škodu od momentu jejího nahlášení?

Tuto dobu ovlivňuje mnoho aspektů (způsob hlášení; zda je nutná prohlídka naším pracovníkem v místě pojištění; zda můžeme využít „jednoduchou likvidaci“ bez prohlídky apod.).

Vliv na rychlost likvidace v době kalamity má i její rozsah - tzn. jak velkou část území ČR postihla. Standardně škody likvidujeme podle data doložení (doložení posledního dokumentu potřebného pro účely likvidace).

Můžete mi poskytnout seznam toho, co všechno musí obsahovat dokumentace z mé strany, aby mohla být pojistná událost vyřízena co nejrychleji?

Dokumentace k pojistné události by měla obsahovat:

a) seznam poškozených nebo zničených věcí včetně jejich stáří a pořizovacích cen;

b) doklady o pořízení věcí, záruční listy apod., pokud jsou k dispozici;

c) doklad o opravě poškozených přístrojů, pokud byly opravovány. Pozor! Oprava bude akceptována pouze do časové** ceny přístroje;

Pracovník opravny by měl doporučit, aby se přístroj neopravoval v případě, že cena opravy bude vyšší než časová** cena přístroje, a měl by vydat o tomto faktu potvrzení. Pokud klient přístroj i přesto nechá opravit, nemusí být cena opravy uhrazena celá, ale pouze do již zmíněné časové** ceny tohoto přístroje;

** časová cena – cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení

d) fakturu za opravu s přesným položkovým rozpisem na použitý materiál, práci, její rozsah a cenu v případě, že oprava je provedena firmou. Bez tohoto rozpisu není možné fakturu odsouhlasit. Neakceptujeme ceny dohodou a částky na faktuře musí být v cenách obvyklých v obchodní síti. V případě, že by pojištěný oslovil firmu, jejíž ceny práce a materiálů by neodpovídaly průměrným cenám v regionu nebo místě, je možné, že Česká pojišťovna by takovou fakturu neakceptovala ze 100 procent.

mesto1

Hradí pojišťovna elektrickou energii na použitá čerpadla a dále při odklízení zničených věcí např. kontejner na odpad?

Hradíme prokázané náklady vynaložené pojištěným na likvidaci pojistné události. Některé typy pojištění mohou mít tyto náklady ve výši plnění omezeny. U čerpání čerpadlem hradíme jeho nájem, obsluhu i energii na čerpání.

Velmi často panují nepřesné informace o tom, jaký rozdíl je mezi pojmy povodeň a záplava. Bohužel velmi rozšířený je také názor, že je potřeba pojistit oboje zvlášť. Jaký je tedy rozdíl mezi záplavou a povodní?

V obsahu obou termínů opravdu je, ale v rozsahu pojistného krytí ve smlouvách jde povodeň se záplavou většinou ruku v ruce. Takže klienti – občané, kteří mají pojištění majetku u České pojišťovny, jsou automaticky a současně pojištěni proti oběma rizikům, tedy povodni i  záplavě.

Z pohledu likvidace škody je tedy lhostejné, jakým způsobem voda do nemovitosti vnikla. Pojištění zároveň chrání nejen před škodami, které vznikly přímým působením vody z povodně nebo záplavy, ale i těmi, které způsobily předměty, které při obou živelních rizicích voda unášela.

 Povodní se rozumí zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.

 Záplavou se rozumí zaplavení pozemku, na kterém se nachází pojištěná věc, proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně. K záplavě tedy může dojít například tak, že voda na pozemek přiteče ze zavodněných svahů.

auto