Postupně přicházíme o paměť, intelekt, motivaci, ale zasaženy jsou i naše emoce, chování, spánek.

 

Konzultantem je MUDr. Roman Jirák, CSc.

Ztráta paměťových schopností

 

Nemocní postupně ztrácejí soudnost, nejsou schopní se o sebe postarat a jsou odkázáni na své okolí.

 

ALZHEIMEROVA CHOROBA

Pravděpodobně se v mozku začne ukládat patologická bílkovina, tzv. beta amyloid.
Vytváří ložiska, která se nazývají alzheimerovy plaky, v nich a jejich okolí dochází k zániku nervových buněk.
Dalšími pochody potom dochází k vyššímu přístupu vápníku do nervových buněk a důsledkem je buněčná smrt.

V nervových buňkách dochází k degeneraci bílkoviny tau proteinu a k tvorbě tzv.  neuronálních uzlíčků – tangles. Dochází k buněčné smrti a nejvíc zanikají buňky systému velmi důležitého pro paměť a jiné poznávací funkce.

 

Jak se léčí?

Příčina Alzheimerovy choroby není zcela známá, takže ji nelze vyléčit. Jsou známé pouze některé procesy, které lze ovlivňovat. Nyní se zkoušejí nadějné postupy, ale do běžné klinické praxe nejsou ještě zavedeny.

 

DALŠÍ DEMENCE

 

Choroba s Lewyho tělísky se podobá Alzeimerově nemoci s častým kolísáním vědomí a dezorientací, zrakovými hlucinacemi a poruchou hybnosti.

 

Demence u Parkinsona je způsobena především poruchou části mozku, která koordinuje jemnou motoriku.

 

Frontotemporální demence se projevuje úbytkem mozkových buněk v oblasti čelního a spánkového laloku mozku.

 

 

DEMENCE SEKUNDÁRNÍ

 

Vaskulární demence – vznikají na podkladě mnohočetných drobných mozkových infarktů, neprůchodností drobných mozkových tepének. Nebo jedním nebo několika větších  krvácení či infarktů mozku. Charakteristický je rychlý nástup.

Prevencí je léčba vysokého krevního tlaku, zvýšené hladiny krevních tuků a cukrovka.

 

Ostatní sekundární demence mohou vzniknout jako následek úrazu, nádorů mozku, AIDS, BSE, ale i alkoholem.

 

 

SEBEVRAŽEDNOST

Konzultantem je  MUDr. Pavel Baudiš, CSc.

 

Sebevražedná jednání většinou nepřichází zčistajasna.


Budoucí sebevrah vydává určité signály:
- upadá do izolace
- uzavírá se
- konzumuje alkohol či uklidňující léky
- má depresivní náladu
- málo spí
- naznačuje tragiku života
- má katastrofické sny…

 

K přerušení řetězce jednání vedoucí k sebevraždě slouží také telefonické linky pomoci, krizová centra, psychologické poradny.

Apeluji na vás – všímejte si svých bližních, a pokud můžete, usměrněte je k odborné pomoci včas.

 

PSYCHOTERAPIE

Konzultantem je Doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.

 

Lidské strádání může ovlivnit soucitná i pomáhající spoluúčast.

 

Současné terapeutické směry vycházejí z:

1/ Hlubinné směry – ranné zážitky, traumata  a konflikty uložené do nevědomí a jejich význam pro aktuální psychický stav.

K systému patří hlavně psychoanalýza koncipovaná S. Freudem a analytická či komplexní psychologie C. G. Junga.

 

2/ Teorie učení – KBT terapie

* prožitky lze zautomatizovat, a tím je tedy jako „neprožívat“

* postupně si stanovovat cíle, které klient postupně zvládá a kdy si ověřuje pozitivní změny

 

3/ Komunikační teorie – jde o to, že každé psychické strádání člověka se odehrává v kontextu dalších vztahů. Často má podobu skupinové teorie.

 

RODINNÁ TERAPIE

 

Od poloviny minulého století souvisí s dvěma klinickými zkušenostmi:

1/ pacienti se po propuštění z léčby do prostředí rodiny opakovaně zhorší

2/ každý člen rodiny mívá svůj vlastní názor na vztah v rodině a události v ní

 

Terapie mají mobilizovat vnitřní rodinnou sílu a funkční zdroje ke změně, a tím i řešení problémů. Největší úspěch to přináší při léčbě dětí a dospívajících.

 

SUGESTIVNĚ HYPNOTICKÉ POSTUPY

 

Autogenní trénink – nacvičená autosugestivní řízená relaxace, spojená se svalovým uvolněním a zklidněním některých vegetativních funkcí.

 

Arteterapie, muzikoterapie, psychogymnastika – mnozí pacienti obrázkem vyjádří více než slovy.

 

PSYCHOTERAPEUT

By měl být profesně připravený člověk, který je osobností, je protějškem klienta, vciťuje se do klienta, je to jeho druhé já.

Některých se psychoterapie dotkne jen okrajově, mnohým však pomůže zásadně.

 

Proti minulosti – dnes nestačí jen nemít nemoc, ale navíc člověk požaduje, aby se cítil dobře sám se sebou i ve svých vztazích a vazbách ke společnosti.

 

www.ceskapsychiatrie.cz

       
Reklama