Pro skupinu látek jako jsou zbytky léčiv, hormonů, pesticidů, kofeinu i drog se používá anglický název Contaminants of Emerging Concern, (CECs). V češtině se můžeme setkat s nepřesným překladem „nově vznikající kontaminanty“. Pod pojmem Emerging contaminants tedy dnes chápeme skupinu látek, většinou organických sloučenin, které byly detekovány v extrémně malých koncentracích, ale dosud nepodléhají žádným omezením a – díky tomu, že jejich účinky nejsou plně probádány – se okolo jejich působení vyskytuje řada polopravd a nejasností. „Cílem projektu SMART WATER je populární formou v podobě knihy, filmů, rozhlasových vysílání a přednášek, seznámit nejširší veřejnost s problematikou nových forem znečištění vod,“ vysvětluje RNDr. Zuzana Boukalová, koordinátorka projektu SMART WATER.

was.jpg

Součástí projektu je například publikace Existuje čistá voda? O tom, co laboratoře objevují ve vodním prostředí. „Informace prezentované v knize vycházejí z publikovaných zpráv Výzkumného ústavu vodohospodářského (VUV TGM) a výzkumných aktivit České zemědělské univerzity v Praze (ČZU),“ uvádí Zbyněk Hrkal, hydrogeologický expert a autor publikace, která vznikla za podpory grantu z Norských fondů, stejně jako celý projekt SMART WATER.

V rámci projektu SMART WATER se v roce 2022 chystá příprava dvou krátkých filmů:

První krátký film: seznámí diváky s historií problematiky mikropolutantů, kde vznikají a jakým způsobem se dostávají do vodního prostředí. Ve filmu vystoupí významné osobnosti z oblasti vodního hospodářství a hydrochemie. Biologové, hygienici a lékaři ze špičkových pracovišť ČR, se vyjádří ke skutečným rizikům těchto látek na životní prostředí, a především osvětlí možné dopady na lidské zdraví. Specialisté z oboru technologie úpravy odpadních vod ukáží cesty, jaké nám umožní tyto látky z vody odstranit. Rozhovory budou prokládány krátkými záběry z prostředí demonstrujícího prezentované informace. Předběžný název filmu: „Je třeba se bát znečištění vody, o kterém jsme donedávna neměli tušení?“

Druhý krátký film: zavede diváky do prostředí přírodě blízkých řešení (jako jsou např. umělé mokřady) využívaných v rámci ochrany vod před znečištěním pocházejícím z lidské činnosti (jak ve městech, tak i zemědělských oblastech), v úzké návaznosti na sociálně ekonomické dopady a případné bariéry aplikace. Budeme se ptát, proč někde tyto přírodě blízká řešení fungují a někde nikoliv, jaký vliv na jejich uplatnění mají sociální a kulturní odlišnosti, v neposlední řadě i např. pandemie COVID_19. Jak se mohou tato řešení vypořádat s přítomností farmak a mikropolutantů ve vodách. Předběžný název filmu: „Kdo se stará? Aneb umělé mokřady v praxi.“

Dále proběhne cyklus přednášek pro odbornou i širokou veřejnost v Praze, Plzni, Třeboni a Ostravě. Na každém semináři zazní dvě přednášky od významných expertů z oblasti vodního hospodářství a využívání přírodě blízkých technologií v rámci snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředí.

O přesném datu a místě přednášek budeme informovat na webových stránkách projektu SMART WATER, na Facebooku, Twitteru a Instagramu.