Sexuální cítění je dáno každé ženě a neodmyslitelně patří k životu. Kdyby tomu tak nebylo, ani my bychom tady nebyly. Buďme však rády, že žijeme právě teď a právě tady. Mohly jsme také skončit jako oběť prastarých sexuálních rituálů, v lepším případě v loži panovníka.

prvni noc

Právo první noci

Staré civilizace považovaly sex za jev magický a opřádaly jej různými rituály, jako byla například deflorace dívek na sochách bohů se ztopořenými údy. Bůh tak využíval svého práva první noci. Tuto funkci pak ochotně převzali různí guru léčitelé, kněží a panovníci. Ve vyspělých starověkých civilizacích můžeme pozorovat jak monogamní, tak polygamní uspořádání rodinných svazků. Manžel si mohl opatřit vedlejší manželku v případě neplodnosti původní partnerky. Harémy s mnoha konkubínami měli převážně panovníci. Byly sem přijímány dcery vysoce postavených hodnostářů, aby posílili loajalitu vůči své osobě a stabilitu vlády. Být vybrána samotným panovníkem neznamenalo, jak například často vídáme v historických filmech, rodinnou tragédii. Naopak, byla velká čest pro dívku, pokud si ji panovník, byť jen na krátko, vybral.

prvni noc

prvni noc

Sex zahubil antický Řím

Muži, zmožení vínem, chtivě přihlížejí. „Přiveďte mladé panny!“, rozkazuje pán domu. Zhruba tak nějak vypadaly divoké sexuální orgie ve starověkém Římě. O těchto sexuálních radovánkách se však v mnoha historických knihách mlčí. Americký historik profesor John R. Clarke tvrdí: „Rozšiřující se divoké sexuální orgie byly dokonce vinny tím, že se stará římská říše rozpadla.“

prvni noc

Pořídit si mladičkou dívku na sexuální hrátky bylo běžné. Na římských pódiích byly pravidelně k vidění nejrůznější sexuální „představení“. Velmi rozšířená byla také homosexualita. Zatímco v Babylonské říši byla odsuzována, ve starověkém Egyptě tolerována, ve starověkém Řecku a Římě byla široce akceptována a mnohdy dokonce státně podporována. „Konec římské říše nastal v roce 380. Čím více totiž barbaři nad římskými legiemi vítězili, tím větší orgie se v domech Římanů odehrávaly. Obyvatelé místo toho aby se postavili se zbraní v ruce útočníkům, utopili svůj strach a obavy v rozkoši. Sex tak tehdy vlastně zahubil největší antickou říši,“ dodává John R. Clarke.

prvni noc

Indiánské kmeny

U Indiánů se situace lišila kmen od kmene. Polygamie byla poměrně častá u prérijních Indiánů - mladší sestry manželky se automaticky považovaly za manželovy potenciální ženy. Ve stejné době ovšem např. u Irokézů bylo mnohoženství přísně zakázáno. Obecně platilo, že uspořádání rodiny záviselo především na ekonomických faktorech. Pouze vynikající lovec nebo bohatý muž byl s to uživit více než jednu ženu a početné potomstvo. Proto také monogamie celkově převažovala na územích Severní Ameriky. Byla také hlavní praktikovanou formou manželství v civilizacích Aztéků, Inků a Majů.

prvni noc

Hej, Slované!

Správy o fungování slovanských kmenů v předkřesťanské době poukazují na to, že u obyčejného obyvatelstva převládala monogamie. Jedině panovníci mívali více manželek nebo trvalých konkubín. První sexuální revoluce prošla Evropou v průběhu prvního tisíciletí našeho letopočtu a je spojena s šířením křesťanství. Zavedla přísnou monogamii párové rodiny, zakázala incest a ostře se vymezila proti homosexualitě. Důraz na pohlavní zdrženlivost a oslava neposkvrněného panenství, to byla jedna strana tehdejší morálky. Druhou odvrácenou stránkou této morálky bylo připuštění prostituce. Proto se velice často mluvilo o takzvané dvojí morálce. Druhá sexuální revoluce, z přelomu druhé poloviny 16. století, se vyznačuje novou sexuální otevřeností. Přinesla do života lidí takzvaný hédonismus - tělesné rozkošnictví a smyslové požitkářství. Třetí sexuální revoluce proběhla v 60. a 70. letech dvacátého století. Vyznačovala se emancipací i zvýšeným vzděláním žen a účinnou antikoncepcí. Odmítla monopol manželství na sex a hodně oddělila sex od rozmnožování.

Sexuální vztahy a praktiky současné civilizace by se s klidem daly přirovnat ke starověkému Babylonu. K městu, jehož překlad znamená něco jako zmatek. Doufejme jen, že nás, stejně jako v antickém Římě, nedovedou k zániku.

Myslíte si, že sexuální morálka staré civilizace byla uvolněnější než ta současná?

Citace použita z knihy : John R. Clarke, Roman Sex, New York, Harry N. Abrams, 2003

Reklama