Soubor starého tance REGII CAROLI REGIS a Hl. m. PRAHA ve spolupráci s Národní kulturní památkou VYŠEHRAD a mediálním partnerem Český rozhlas 2 – Praha pořádá

 

v sobotu  22. října 2005 od 10 do 18 hodin

 

7. pokračování Králodvorských slavností na pražském Vyšehradě k příležitosti 650. výročí korunovace Karla IV. římským císařem.

 

Hlavní část programu na citadele vyšehradské pevnosti (dnešní dětské hřiště) je věnována rekonstrukci dvorské slavnosti k poctě římského císaře a českého krále Karla IV. 5. dubna 1355 v bazilice sv. Petra v Říme kardinál legát Pierra de Columbiers s pověřením avignonského papeže vložil na Karlovu hlavu korunu císařů Svaté říše římské. Na korunovační jízdě do Prahy uvítá císaře jeho bratr Jan Jindřich Lucemburský, markrabě moravský, arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic i biskup olomoucký Jan Očko z Vlašimě, přední šlechta a velmožové země Koruny české. Vjezd panovníka do města ohlásí střelba z moždířů. Divadelní scéna s historickými stany bude umístěna na citadele, dnešním dětském hřišti. K odpočinku a rozptýlení císaře po dlouhé cestě bude připravena hodovní tabule potažená brokátovým suknem a bohatě prostřená pečeným masem se zeleninovou oblohou, paštikami a těmi nejvybranějšími lahůdkami s výběrem italských a francouzských vín. Překvapením má být velký rytířský turnaj nejen o přízeň dvorních dam, ale i s ceremoniálem pasování na rytíře. K zábavě panstva, ke zpěvu i tanci, zahrají dvorní hudci a žertéři a pro potěšení všech předvedou své dovednosti kejklíři.


 

Součástí programu je středověké tržiště v ulici V Pevnosti mezi Novou (Pražskou) a Leopoldovou branou. Jednotlivé stánky s ukázkami lidových řemesel přiblíží veřejnosti staré technologie manuálního zpracování různého materiálu v cechovních řemeslech. Umělecké a lidové řemeslo zde bude zastoupeno nejen ve starších hlavních oborech, jako je tkalcovství, hrnčířství, kovářství a další, ale i v mladších odvětví: podkovář, platnéř a mečíř, cínař a šmukéř, dráteník, sedlář, výrobky ze včelích produktů, perníkář a jiné. Tedy od zpracování dřeva, kůže a kovů až po umělecké práce sklářů a brusičů drahého kamene. Všechno bude možné shlédnout po celý den, a nejen to. Před Novou (Pražskou) branou nabízíme dětem projížďky na ponících a s tím spojené dětské rytířské hry. Nebude chybět ani taverna se středověkou kuchyní, která nabídne mezi mnoha staročeskými pokrmy také pečené sele na rožni, medovinu, dobré pivo a víno.

 

 

ORGANISACE DNE

 

10.00–18.00 středověké tržiště

10.00–12.00 dopolední program

 

12.00–14.00 odpolední program

 

14.00–16.00 hlavní část programu, dvorská slavnost s hostinou a velkým turnajem rytířů

 

16.00–18.00 večerní program s ohňovou show

 


Soubor starého tance REGII CAROLI REGIS
Hlavní pořadatel Králodvorských slavností v Praze


Soubor starého tance Regii Caroli regis se věnuje dějinám tance a jeho interpretaci. Poprvé se představil veřejnosti roku 1998 k příležitosti 650. výročí založení Nového Města pražského a University Karlovy a 620. výročí úmrtí římského císaře a českého krále Karla IV. Lucemburského. Vychází z písemných dokumentů o životě na Karlově dvoře, holdech a slavnostech, dvorské etiketě a společenském řádu, odívání i řemeslu. V současné době tvoří soubor 5 párů, uměleckým vedoucím a choreografem je Miroslav Smaha. Speciální pohybová příprava je základem pro interpretaci starého tance, jeho výrazové odlišení a vyjádření stylových zvláštností v jednotlivých obdobích od francouzské gotiky po italskou renesanci nebo rané baroko na dvoře mladého Ludvíka XIV. Návrhy kostýmů jsou zpracované podle dochovaných nástěnných maleb, deskových obrazů, iluminovaných rukopisů, grafických listů nebo vyobrazení renesančních a barokních malířů.

Rekonstrukce každého oděvu odpovídá dobovým materiálům i technologii výroby, včetně aplikací a výšivek.
Regii Caroli regis pořádá od roku 1998 bez přerušení semináře s názvem Cyklus starého tance na panovnických dvorech v benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, založeném roku 1348 Karlem IV. současně s Novým Městem pražským. Obsahem seminářů je pohybové cvičení, úvod do středověkého a renesančního tance, ukázky krokových motivů, jejich cvičení a aplikace v choreografii, základní dělení tanečních kroků, taneční skladby a způsob tance ve 13. a 14. století, výuka rekonstrukcí podle autentických zápisů z 15. a 16. století. Tyto semináře jsou otevřeny přátelům historie, tanečníkům i laikům bez věkového omezení a příznivcům aktivní společenské zábavy v dobovém stylu. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 2 organizoval Králodvorské slavnosti v Praze na Novoměstské radnici a v NKP Vyšehrad.


Nastudovaní choreografie obsahuje dvorské tance 13. až 15. století, především podle francouzských a německých hudebních skladeb, v Ćechách za vlády Karla IV., Jiřího z Poděbrad a Wladislava Jagellonského. Vedle panovnických a šlechtických dvorů se věnuje také lidovému prostředí, nejvíce středověkým tancům ze Španělska. Dále se zabývá interpretací renesančních tanců ze 16. a počátku 17. století hlavně z italských, francouzských a německých oblastí (Fabritio Caroso da Sermoneta, Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Michael Praetorius a další). Zajímá se také o tance anglické i španělské renesance. Program souboru je nově rozšířený o tance rané italské renesance podle autentických zápisů Domenica da Piacenza (c.1450) a jeho žáka Guglielma Ebrea /Giovanni Ambrosio/.

Regii Caroli regis vystupuje na hradech a zámcích, v koncertních sálech, na banketech, diplomatických akcích a dalších  společenských událostech. Spolupracuje s hudebními soubory Rožmberská kapela Praha /um. vedoucí Mario Mesany/, Chairé Příbram /um. vedoucí Josef Krček/ a uměleckou agenturou Jagabab

Reklama