Některé děti nemají lehký život od prvního dne, i když jim matka ani otec nechtějí vědomě ublížit. Občas mají jejich rodiče smůlu, jindy se dostanou vlastní vinou do složité životní situace, kterou pak neumí nebo dokonce nechtějí řešit.

Dan se dostal do evidence orgánu péče o dítě již jako batole, když s ním matka bydlela ve stanu, protože jinou možnost bydlení neměla. Bylo jí nabídnuto ubytování v azylovém domě, ale po roce jí pobyt ukončili pro porušování domácího řádu, návraty v nočních hodinách a nepravidelné hrazení nájmu. Protože Danovi hrozila ústavní výchova, byla matce přidělena obecní garsoniéra a nad výchovou syna byl stanoven dohled. Zpočátku se vše zdálo v pořádku, ale po nějaké době opět nebylo placeno nájemné. Po pěti letech byl byt na základě soudu vyklizen a matce bylo přiděleno přístřeší v azylovém domě. I tam však byly na péči o syna stížnosti. Chlapec byl často sám i více než 24 hodin, neměl zajištěnou dostatečnou stravu, škola upozorňovala na velké množství absencí, nebyl uhrazen nájem. Proto byl matce i tam pobyt ukončen. Orgán sociálně-právní ochrany současně navrhl vydání předběžného opatření, kterému bylo vyhověno, a dvanáctiletý chlapec byl počátkem roku 2005 přijatý do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Klokánek“ Fondu ohrožených dětí. V novém prostředí se velice rychle adaptoval. Bydlení s „tetami“, které pečují o děti v jejich „klokaním“ bytě střídavě vždy celý týden, mu nahradilo chybějící rodinné prostředí. Tety si Dana hned oblíbily, i přes špatné zážitky je stále milý, hodný a bystrý hoch, který rád poznává nové věci a pomáhá ostatním. V Klokánku začal navštěvovat skautský oddíl, ve škole získal vynikající hodnocení, začal plánovat studium na gymnáziu.

Matka ho navštěvovala asi 1x měsíčně, ale velmi nepravidelně, a tak na návrat do původní rodiny nebyla reálná šance. Prázdniny Dan trávil u „tet“ z Klokánku a jeho jedinou šancí na normální život bylo nalezení pěstounské rodiny, která ho přijala i s jeho přáním udržovat kontakt se svou biologickou matkou.

Nezbývá, než jemu i dalším dětem s podobným osudem popřát hodně štěstí a doufat, že jejich negativní rané zážitky poznamenají jejich budoucí život co nejméně.

 

STATISTIKA KLOKÁNKŮ FOD 2005

V průběhu roku 2005 bylo do Klokánku nově přijato 367 dětí. Z nově přijatých dětí bylo 103 mladší tří let (15 novorozenců), 85 dětí bylo ve věku od tří do šesti let, 88 dětí ve věku od šesti do deseti let, 66 dětí ve věku od deseti do patnácti let a 25 dětí bylo starších patnácti let. Pro podezření z týrání bylo přijato 31 dětí, pro zanedbání péče 44 dětí, z důvodu hmotné nouze 40 dětí, z důvodu hospitalizace rodiče 38 dětí, pro nezvládání péče 26 dětí, pro výchovné problémy 17 dětí a pro alkoholismus nebo drogovou závislost rodičů 8 dětí. Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 94 dětí, ostatní děti byly umístěny na základě žádosti rodičů, z toho v 89ti případech s doporučením orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Na vlastní žádost bylo přijato 17 dětí, policií nebo jinou osobou bylo předáno 17 dětí. Průměrná doba pobytu činila čtyři a půl měsíce. Zpět domů se vrátilo 144 dětí, do náhradní rodinné péče přešlo 63 dětí, do azylového domu s rodičem odešlo 26 dětí, do ústavní výchovy 24 dětí, po dosažení zletilosti odešlo 9 dětí a do péče druhého rodiče přešly 4 děti.


Fond ohrožených dětí
Reklama