„Předně je třeba ujasnit si, že rodiče samoživitelé nemají v ČR specifické výhody. Mohou však využít obecnou podporu pro rodiny s dětmi,“ dostalo se nám vysvětlení z Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. Jaké finanční výhody pro rok 2018 tedy samoživitelé mají a na co všechno mohou čerpat finanční výpomoc? Zde je jejich přehled doplněný o podmínky, které musí splňovat.
5ad09563d7922obrazek.jpg

Mateřská a rodičovská dovolená

V případě těchto příspěvků se výše finanční podpory a podmínky pro její získání neliší od dávky, která je přiznána ženám žijícím s otcem dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

 • Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) činí 70 % denního vyměřovacího základu.
 • Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má matka, která v uplynulých dvou letech před narozením dítěte odpracovala 270 dní, respektive byla nemocensky pojištěna a toto pojištění trvalo i v den nástupu na mateřskou, nebo byla v ochranné lhůtě.
 • Mateřská dovolená je v délce 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat.

Více informací o žádosti o příspěvek ZDE.

Rodičovský příspěvek

 • Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek lze požívat maximálně do 4 let věku dítěte. Celkovou částku 220 tisíc Kč lze čerpat dle zvolené výše měsíčního čerpání. Nově je od ledna 2018 možné rychlejší čerpání rodičovské. Z předešlých maximálně 11 500 Kč za 1,5 roku až na 35 000 Kč za 7 měsíců.
 • Podmínkou je, že zvolená částka musí být maximálně ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.
 • Možnost rychlejšího čerpání (až do výše 7 600 Kč) je zde nově i pro osoby, kterým nelze vyměřit PPM, tedy studenty, OSVČ, nezaměstnané. Rodičovský příspěvek je vyplácen ode dne skončení nároku na PPM, nebo ode dne porodu, jestliže na PPM nárok nebyl.

Žádost o příspěvek můžete vyplnit ZDE.

Ošetřovné na dítě

Samoživitelka má nárok na ošetřovné na dítě ve věku do 10 let v případě, že toto dítě onemocní a nemůže být doma samo, ale také pokud jsou vyhlášeny například chřipkové prázdniny, nebo je školské zařízení, které dítě navštěvuje, zavřeno z jiného důvodu.

U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

 • Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Postup při uplatňování nároku na ošetřovné naleznete ZDE.

Nepojistné dávky pro matky samoživitelky

Do této kategorie patří také rodičovský příspěvek, ale o tom již byla řeč výše. Jaké další příspěvky je možné získat?

Přídavek na dítě

Tento přídavek pomáhá rodinám pokrývat náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Jeho výše se odvíjí od příjmu rodiny v předchozím kalendářním roce a liší se i v závislosti na věku dítěte (výše příspěvku může být trojí). 

Letos mají nárok na přídavek na dítě rodiny, jejichž měsíční příjem nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.

 • Životní minimum činí pro jednotlivce bez dětí 3 410 Kč. S jedním dítětem do šesti let věku narůstá o 800 Kč, s jedním dítětem od 6 do 15 let věku se zvyšuje o 910 Kč a s jedním dítětem od 15 do 26 let věku narůstá životní minimum o 1 000 Kč.
Pro příklad: Životní minimum samoživitelky s 1 dítětem do 6 let věku činí 4 480 Kč.

Žádost o přídavek na dítě můžete vyplnit ZDE.

Porodné

Pokud příjem rodiny nepřesahuje 2,7 násobek životního minima (viz výše), má rodička nárok na porodné. Při prvním dítěti činí 13 000 Kč, při druhém dítěti 10 000 Kč.

Žádost o porodné můžete vyplnit ZDE.

Příspěvek na bydlení

Nárok na tento příspěvek pro rodiny s nízkými příjmy se spočítá tak, že se od měsíčních nákladů na bydlení odečte 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze je to 35 %. Nárok se odvíjí od posledního čtvrtletí. Každé tři měsíce je třeba dokládat, kolik bylo zaplaceno za náklady na bydlení.

Více informací naleznete ZDE.

Pomoc v hmotné nouzi

5ad096a1c3fbaobrazek.jpg
Doplatek na bydlení

Pokud nestačí příspěvek na bydlení (viz výše), a příjmy jsou tak nízké, že ani při přičtení příspěvku na bydlení nezbývá na nájem, je možné požádat o doplatek na bydlení. Výše doplatku je stanovena tak, že po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájmu a energií) musí člověku zůstat částka na živobytí.

Příspěvek na živobytí

Toto je dávka pro nejchudší. Je poskytnuta v případě, že matce po zaplacení bydlení nezbývají žádné prostředky na obživu, nemá dostatečné příjmy, a její celkové sociální a majetkové poměry neumožní uspokojení základních životních potřeb ani na té nejnižší úrovni.

Mimořádná okamžitá pomoc

Pro velmi krizové situace je tu mimořádná okamžitá pomoc. Matka na ni dosáhne, pokud jde o zdraví, v případě živelné pohromy, když přijde o doklady, nejnutnější vybavení domácnosti jako je lednice, pračka či postele. Uhrazeny jím mohou být i výdaje spojené se vzděláním dítěte. 

Více informací a žádosti o příspěvky naleznete ZDE.

Daňové slevy na dítě

Školkovné

Jde o slevu na dani z příjmu fyzických osob, a to za umístění dítěte v předškolním zařízení. Přihlásit se o ni tedy můžete jednou do roka, při podání daňového přiznání. Dosahovat může až do výše minimální mzdy, která je od 1. ledna 2018 stanovena na 12 200 Kč. Vzhledem k tomu, že poplatek za mateřskou školu činí cca 500Kč/měsíc, tyto náklady se rodičům prostřednictvím daňové povinnosti vrátí. Jediné výdaje za školku tak budou ty za jídlo.

 • Pokud matka pobírá dávky hmotné nouze, je osvobozena od měsíční platby za MŠ, platí pouze obědy.

Daňová sleva na dítě

Tato každoroční sleva na dani z příjmu fyzických osob, u které lze uplatnit daňový bonus, v letošním roce opět vzrostla. Nově může jeden z rodičů uplatnit slevu na první dítě 15 204 Kč ročně /1 267 Kč měsíčně, na druhé dítě 19 404 Kč ročně /1 617 Kč měsíčně, na třetí a každé další dítě 24 204 Kč ročně/2 017 Kč měsíčně. Pokud má dítě zdravotní postižení, respektive průkaz ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné.

Obědy do škol

Už druhým rokem funguje v Česku projekt Obědy do škol realizovaný MPSV a financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším lidem. Program poskytuje dětem z rodin, které se ocitly v hmotné nouzi, úhradu obědů v jídelnách.

Cílem je nejen zlepšit výživu dětí a zabezpečit jejich zdravý vývoj, ale také pomoci se socializací a navazování vztahů ve školách. Díky tomu nedochází k vyčleňování dětí, jejichž rodiny si obědy nemohou dovolit.

Více informací ZDE.

V Česku existuje i soukromý projekt od organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., který dětem v nouzi obědy platí z příspěvků od soukromých dárců. V minulém školním roce zaplatili obědy 207 dětem ze 48 škol v Královéhradeckém kraji.

Více informací ZDE.

Další podobný projekt realizuje ministerstvo školství, které mezi tři neziskovky rozdělilo 30 milionů Kč.

Více informací ZDE.

Fakta o samoživitelkách v Česku

 • Podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) je V České republice přes 175 tisíc domácností, kde děti žijí jen s jedním z rodičů.
 • Ve třech pětinách těchto neúplných rodin je hlavou rodiny rozvedená matka či rozvedený otec, ve zbytku pak svobodný či ovdovělý rodič.
 • V téměř pětině neúplných rodin je rodič bez práce.
 • Podle analýzy ČSÚ v 90 procentech těchto domácností žijí děti s matkou.
 • Statistici zjistili, že samotné ženy s menšími dětmi mnohem častěji pracují na plnou pracovní dobu.
 • Samoživitelky také mnohem častěji skončily bez místa. Podíl nezaměstnaných matek v neúplných rodinách byl dvakrát vyšší než v úplných rodinách.

(Zdroj informací: Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí)

Čtěte také:

Uložit