Počet uzavíraných předmanželských smluv u nás roste. Uzavírají ji nejčastěji páry, z nichž jeden partner má výrazně rozdílné finanční zázemí, nebo je cizinec. K notáři přicházejí také snoubenci, kteří mají špatné zkušenosti z předchozích manželství. Víte, co taková předmanželská smlouva obsahuje, a co ne?

marraige

Případů, kdy si mladá žena vezme zámožného staříka, poté se s ním rozvede a dostane tučné „odškodné za ztracené mládí“, je bezpočet. Přitom by stačilo tak málo, kdyby onen stařík uzavřel náležitou předmanželskou smlouvu.
Ale nemusíme ani ke staříkovi.  Zahořet láskou může i mladý a pohledný podnikatel, dejme tomu k přitažlivé, majetkem neoplývající „servírce“.
Rodiče ženicha se mračí, představovali si pro svého syna jinou partii. Ale co, ještě, že ho donutili uzavřít v té jeho slepé zamilovanosti předmanželskou smlouvu.
Budoucí nevěsta se sice napřed urazila, ale nakonec požadavek uznala.

Podle slov JUDr. Františka Horáka z notářské kanceláře Praha 2, je v dnešní době předmanželská smlouva naprosto samozřejmou událostí. Lidé si uvědomují, že dohoda upravující společné jmění manželů jim může v případě rozvodu zachránit spoustu peněz i nervů.
Svatbou započne společné jmění manželů. Ale pozor, rozhodně zde neplatí: „Co je mé, je teď i tvé.“, Podle českého právního řádu si mohou novomanželé nejvýš říct: „Co teď získám já, to získáš i Ty: dodává: JUDr. František Horák.

Nejčastěji uzavírají předmanželskou smlouvu páry, z nichž jeden partner má výrazně rozdílné finanční zázemí, nebo je cizinec, a pak také ti, kteří mají špatné zkušenosti z předchozích manželství.

Právní úkon předmanželské smlouvy musí být učiněn svobodně
Podmínkou platnosti smlouvy je, aby její obsah neodporoval zákonu, ani jej neobcházel, nepříčil se dobrým mravům a byl učiněn svobodně. Z občanského zákoníku, který tyto smlouvy upravuje (§§ 143-151) vyplývá, že se jedná pouze o možnost dohody o tom, jaký bude za trvání manželství majetkový režim manželů. Nic nebrání tomu, aby ve smlouvě bylo rovněž uvedeno, jaký majetek má každý ze snoubenců před uzavřením manželství.

Do společného jmění manželů patří movitý i nemovitý majetek
Do společného jmění manželů patří movitý i nemovitý majetek, nabytý některým z manželů, nebo oběma společně, v době trvání manželství, s výjimkou majetku, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí, dále majetku, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví, případně také majetku, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů.

V praxi se lze často setkat i s rozšířením společného jmění manželů, především se to týká rozšíření o nemovitosti, které dosud vlastnil jen jeden z manželů.

Uzavření předmanželských smluv je nejvýhodnější pro...
Uzavření předmanželských smluv je nejvýhodnější především pro podnikatele, společníky veřejných obchodních společností, pro osoby, které za určité závazky ručí celým svým majetkem, tedy i společným majetkem manželů.
Předmanželská smlouva může mít své opodstatnění i tehdy, když budoucí manželé s sebou do manželství vnášejí výrazně rozdílnou výši majetku či dluhů a chtějí se vyhnout úpravou společného jmění manželů případným budoucím sporům.

Sankce za nevěru? (zatím) Nesmysl!
Vymáhání plnění jiných smluvních manželských povinností, do nichž spadá i případné neplnění „manželských povinností“ či nevěra, soudně v Česku ještě nikdo nezkoušel. Tento typ kauz v judikatuře neexistuje. Stejně tak ani to, kdo z manželů se bude po rozvodu starat o děti. V tomto případě nezáleží na majetkových poměrech rozvedených rodičů, ale na rozhodnutí soudu.

Předmanželská smlouva lze uzavřít i za trvání manželství
Předmanželskou smlouvu lze uzavřít jak před sňatkem, tak i za trvání manželství, kdy si manželé upravují své vzájemné majetkové poměry. Uzavřenou smlouvu lze kdykoliv v budoucnu formou notářského zápisu zrušit nebo změnit její obsah, pokud se na tom oba manželé dohodnou.

Smlouva musí mít formu notářského zápisu
Advokáta k sepsání manželské smlouvy nepotřebujete (i když se doporučuje), ovšem bez notáře se neminete. Tato smlouva totiž ke své platnosti vyžaduje notářský zápis, za který pak náleží notáři odměna dle notářského tarifu. Její výše se odvíjí s ohledem na hodnotu majetku, jehož se předmanželská smlouva týká.

Poděkování JUDr. Františku Horákovi z notářské kanceláře Praha 2