dědictvíMyslíte taky na „zadní kolečka“? Máte závěť? Přemýšleli jste někdy o tom, co bude s vaším majetkem, pokud by se vám – nedejbože – něco stalo? Mít vyřešené své „poslední věci“ patří k zodpovědnému chování nejen starší generace, ale vlastně každého z nás.

Člověk nikdy neví, co se může stát. Proto by měl mít správně připravenou (a právně ošetřenou) závěť přichystanou doma každý, kdo má nějaký majetek nebo se chce vyhnout sporům v rodině.

♦ Co je závěť a kdo by ji měl sepsat

Závěť (poslední vůle, testament) je právní úkon, jehož účinky nastanou až v okamžiku smrti. Všechny důležité kroky k závěti jsou ustanoveny v občanském právu, konkrétně v § 476. Podstata a smysl závěti jsou ve stanovení dědiců, kteří mají dostat majetek, jenž jim odkazujete.

Má smysl především tehdy, když chcete určit jako dědice někoho, kdo nemá na váš majetek nárok ze zákona. Nebo naopak – když chcete dědictví upřít někomu, kdo na něj ze zákona nárok má. Také se díky závěti vyhnete rodinným hádkám o majetek.

♦ Dědictví ze zákona a dědictví ze závěti

závěťObčanský zákoník říká, že se dědí ze zákona, ze závěti, nebo z obou těchto důvodů. Zákon přitom upřednostňuje dědění ze závěti. Teprve pokud nenabude dědictví dědic ze závěti, nastupují místo něho dědici ze zákona.

Existuje ale jedna důležitá výjimka – tzv. Neopomenutelní dědicové. Nezletilí potomci musí na základě závěti dostat alespoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilí potomci tolik, kolik činí jedna polovina dědického podílu ze zákona.

Jestliže sepsaná závěť říká něco jiného a neopomenutelným dědicům jejich podíl upírá, je v této části neplatná. Pozor, mezi neopomenutelné dědice nepatří manžel nebo manželka, jak si dnes mnoho lidí myslí!

♦ Jak se sepisuje závěť – co rozhodně nesmí postrádat

Můžete ji napsat třemi způsoby: vlastní rukou, v jiné písemné formě za účasti svědků, nebo ve formě notářského zápisu.

Vlastnoruční závěť musí být vlastní rukou sepsaná a podepsaná, jinak je neplatná. Závěť sepsaná v jiné písemné formě musí být podepsána zůstavitelem vlastní rukou, a ten pak před dvěma svědky současně přítomnými musí výslovně říci, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat.

Ať už použijete jakýkoliv způsob, vždy musí mít závěť určitá pravidla:

  • musí být datována (den, měsíc a rok, kdy byla podepsána)
  • musí v ní být určeno, komu se odkazuje
  • dědic nebo dědicové musí být podrobně identifikováni (nejlépe jménem a příjmením, nebo alespoň příbuzenským vztahem k zůstaviteli, případně rodným číslem), jednoduše tak, aby bylo možné dědice jednoznačně určit
  • zůstavitel má také ustanovit náhradního dědice pro případ, že by dědic na prvním místě dědictví z jakéhokoliv důvodu nenabyl

♦ Různé podmínky do závěti nepatří

„Dostaneš můj majetek jen tehdy, když si vezmeš Helenku, když se oženíš do 25 let, když se budeš starat o mou stařičkou matku, o mou psí smečku, atd., atd...“ Pokud se chystáte podobné nesmyslné výroky začlenit do poslední vůle, pak na to zapomeňte, český právní systém to nepovoluje!

♦ Koho můžete ze závěti vydědit, a jak na to

Pořád ještě se najde spousta lidí, kterým se jejich potomci moc „nepovedli“. Takoví lidé by pak svůj majetek rádi odkázali někomu, kdo o ně celý život pečoval, a ne aby vše shrábly jejich nezdárné nevděčné děti. I na takovou možnost zákon pamatuje! Můžete totiž svého potomka vydědit.

Ovšem – jen pokud v závěti doložíte, že se prohřešil následujícím způsobem:

  • neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech
  • neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, který by projevovat měl
  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku
  • dlouhodobě vede nezřízený život

POZOR!

Když zůstavitel nezanechal závěť, nastupuje dědění ze zákona, které se odehrává postupně v pořadí podle dědických skupin. Nejprve jsou na řadě děti a manžel (-ka), poté rodiče a druh (družka), kteří se zůstavitelem žili v domácnosti. Ve třetí skupině jsou sourozenci zůstavitele a ve čtvrté jeho prarodiče, případně jejich potomci.