Provoz vozidel sebou nese značné riziko škod, jejichž závažnost vyžaduje zvýšenou ochranu poškozených. Proto je zákonem stanoveno povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jde o tzv. povinné ručení. Nepovinným pojištěním je pak pojištění havarijní, rozdíl mezi nimi vysvětluje tisková mluvčí finanční skupiny Wüstenrot, Kateřina Bílá: „Povinné ručení kryje škodu způsobenou druhé osobě na zdraví, majetku a ušlém zisku, ale nezaplatí škodu, kterou si havárií způsobíte na svém vozidle.  Také se může stát, že auto na parkovišti nabourá neznámý pachatel, poničí ho kroupy nebo vám jej někdo odcizí. Pro tyto případy se hodí mít sjednané také havarijní pojištění, díky kterému vám pojišťovna tyto škody uhradí.“

wustenrot

Co všechno bude hrazeno z povinného ručení, když zaviním nehodu?

Z povinného ručení pojišťovna hradí poškozenému náhradu škody, kterou jste mu způsobili. Její výše je omezena maximální výší limitu pojistného plnění podle pojistné smlouvy. „U Wüstenrot pojišťovny je při škodě na zdraví a životě minimální limit pojistného plnění 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku. Při věcné škodě je to 35 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených, převyšuje-li součet nároků uplatněných více poškozenými limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených,“ uvádí Kateřina Bílá.

POZOR!

Pojišťovna však může požadovat náhradu, pokud prokáže, že řidič škodu způsobil úmyslně, nebo byl při nehodě pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Více informací o povinném ručení najdete např. na www.wustenrot.cz 

wustenrot