Tak právě dnes nastoupila nejlepší kamarádka mojí dcery na operaci pupeční kýly, můj potomek byl zatím podobných libůstek naštěstí ušetřen. Malá pacientka měla to velké štěstí, že oddělení nemocnice, ve které bude operována, je výborně zařízené na společný pobyt rodiče s dítětem.  A nejen to! Při svém nástupu do nemocnice zažila malá Simonka návštěvu herních terapeutů – klaunů. A na památku dostala červený klaunský nos. Mnoho nemocnic má v současné době dobře vybavené herny, kde si děti mohou v rámci možností pohrát a zapomenout na často nepříjemná vyšetření a další problémy spojené s hospitalizací.

Maminka zmíněné holčičky patří však mezi ty šťastnější rodiče, kteří nemusí spát u postýlky své ratolesti na karimatce ve spacáku, jak vyprávějí některé „umanuté“ matky dětí, jenž nechtěly nechat své velmi malé nemocné ratolesti naprosto osamocené v  cizím prostředí.  

Podle Listiny základních práv a svobod zakotvené v Ústavě České republiky lze práva rodičů omezit a nezletilé děti od rodičů odloučit pouze v případě, že tak rozhodne soud. Z uvedeného tedy vyplývá, že matka či otec mají právo zůstat se svým dítětem i při jeho pobytu v nemocnici. Praxe však bohužel bývá jiná…

 

Běžné varianty společné hospitalizace

Pokud je pobyt váš a vašeho dítě v nemocničním zařízení plánovaný, informujte se raději předem, jak vše probíhá. Usnadní vám to mnoho pozdějších komplikací a případných rozčarování. Doprovázení malého pacienta může mít mnoho podob. V praxi se totiž neliší jen postupy jednotlivých nemocnic, ale i různých oddělení v jedné nemocnici! V České republice zatím existují zhruba tři základní modely společného pobytu dítěte a rodiče:

» Lůžko pro doprovod je na pokoji vedle postýlky pacienta.

» Dané oddělení má společný pokoj pro matky hospitalizovaných dětí. Pozor, v tomto případě je prakticky nemožné, aby nemocného doprovázel otec. Personál vám tuto variantu většinou nepovolí, vzhledem k soukromí dalších ubytovaných maminek.

» Rodič je přítomen pouze přes den, v noci chodí spát buď domů nebo na nemocniční ubytovnu určenou pro doprovod hospitalizovaných dětí. Takovým zařízením disponuje například FN Motol, nečekejte však žádný luxus, spíše naopak.

Informovaný rodič bude vědět nejen to, kde večer „složí hlavu“, ale i kdo ho napojí a nakrmí. Někde totiž dostává doprovod jídlo na oddělení, jinde musí docházet do závodní jídelny. Velmi užitečné je být obeznámen s tím, zda v případě, že na oddělení pouze docházíte, můžete být přítomni celodenně, nebo musíte dodržovat např. polední klid (ano, čtete dobře! L).

Práva hospitalizovaných dětí v českých nemocnicích
Schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 1993

1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.


Kdo pobyt rodičů hradí?

U dětí do 6 let věku je ubytování doprovodu hrazeno ze zdravotního pojištění, u pacientů nad 6 let ošetřující lékař navrhne nutnost přítomnosti doprovodu a v indikovaných případech (např. handicapovaní jedinci) postoupí žádost reviznímu lékaři. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny neschválí žádost, platí si doprovod pobyt sám. 

 

A jaké máte zkušenosti vy, milé čtenářky?