Internetem a sociálními médii se opět začíná šířit zpráva, že očkování dětí kombinovanou vakcínou MMR (spalničky, příušnice, zarděnky) způsobuje autismus. Údajně to měl potvrdit americký soud, který přiznal odškodnění malému chlapci. Není proto divu, že rodiče mají strach. Co na této informaci pravdy jsme se proto zeptali Prof. MUDr. Romana Chlíbka, PhD., vědeckého sekretáře České vakcinologické společnosti ČLS JEP a vedoucího katedry epidemiologie FVZ UO.

Pane profesore, zpráva o soudním rozhodnutí se objevila na celé řadě webů. Například na conspi.cz. Co je na ní pravdy?

Tato zpráva není vůbec ničím nová, objevila se v médiích již před více jak 2 lety, v září 2013. To, že si jich některé konspirativní weby všimly až letos, ještě neznamená, že by měla vyděsit rodiče dětí.

autism

Zásadně nesouhlasím s tvrzením tohoto webu, že soud potvrdil autismus z MMR vakcíny. Soud totiž rozhodl, že zánět mozku, který se objevil u chlapce, by mohl být v příčinné souvislosti s očkováním a chlapec tak spadá do kategorie osob s možným odškodněním po očkování. Rozhodně soud nerozhodl, že vakcína způsobila autismus ani nepotvrdil souvislost mezi autismem a očkování. Soud rozhodl, že zánět mozku mohl být vyvolán očkováním. Takovéto nežádoucí reakce jsou vzácné, ale jsou popsané také v příbalovém letáku vakcíny a vakcína jde schválena s tímto vzácným rizikem (jako téměř všechny léčivé přípravky). V SPC vakcíny je uvedeno, že encefalitida je hlášena s frekvencí menší než 1 na 10 milionů aplikovaných dávek – skutečně velmi vzácná až raritní reakce. Encefalitida po očkování je tak daleko vzácnější než encefalitida, která se může objevit u neočkovaných dětí, které onemocní spalničkami (1 případ encefalitidy na 1000 onemocnění) nebo příušnicemi (1 encefalitida na 500 případů) nebo zarděnkami (1 encefalitida na 6 000 případů).

Můžete nám prozradit více informací o diskutované spojitosti očkování s výskytem autismu a encefalitidy?

Diskuse k problematice možné souvislosti povinného očkování se zvýšeným výskytem autismu u dětí byla odstartována dominantně na základě studie britského lékaře dr. Andrewa Wakefilda z roku 1998. Bohužel data v této publikované studii byla upravována s úmyslem získat velká finanční odškodnění za domnělé „nežádoucí účinky“. Přestože tato chybná studie byla již vyškrtnuta z odborného lékařského časopisu Lancet a lékař byl kvůli svému pochybení vyřazen z registru General Medical Council, mnoho rodičů se stále ještě zbytečně obává této neodůvodněné spojitosti. Např. Jefferson a kolektiv (Lancet Infect Dis 2004; 4: 84–90) provedli meta-analýzu pěti studií, které porovnávaly podávání vakcín s obsahem hliníku v porovnání s vakcínami bez pomocné látky. Nenašli důkaz, že by hlinité soli ve vakcínách způsobovaly nějaké závažné nebo dlouhotrvající reakce.

Doposud žádná z provedených validních vědeckých studií tuto možnou souvislost očkování se zvýšeným výskytem autismu nepotvrdila. K podobným závěrům došla řada studií provedených v poslední době. Jednou z nich je australská studie, publikovaná Taylorem v květnu 2014 v prestižním recenzovaném lékařském časopise Vaccine (Taylor LE et al., Vaccine 2014; 32:3623-3629). Autoři práce deklarovali žádný možný střet zájmů s výrobci vakcín nebo farmaceutickým průmyslem. Jednalo se o meta-analýzu 10 prací (prospektivní i retrospektivní studie provedené v letech 2002- 2007 v UK, Dánsku, Japonsku, Francii, USA a Polsku) hodnotících potenciální riziko spojitosti očkování v dětském věku s rozvojem autismu a všech poruch autistického spektra (ASD). Studie hodnotily možný vliv očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (tzv. MMR vakcína), očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli, také vliv rtuti ve vakcínách. V práci bylo analyzováno 1 256 407 dětí v pěti kohortových studiích a 9 920 dětí v pěti studiích případů a kontrol. Celkem se jednalo o více jak 1,2 miliony sledovaných dětí. Autoři práce došli k závěru, že jednotlivé hodnocené složky očkovacích látek (thiomersal, rtuť), ani očkování kombinovanou vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím nevede ke vzniku autismu nebo poruch autistického spektra.

Další recentní práce z ledna 2015, autorů Uno Y a kolektivu z Japonska (Uno Y et al. Vaccine 2015;33:2511-2516) potvrdila neopodstatněnost obviňování očkování ze vzniku autismu. V této studii případů a kontrol bylo hodnoceno 189 osob s autismem a 224 kontrol, srovnatelné co do věku a pohlaví. Byl hodnocen možný vztah mezi časnou vakcinací v dětství proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a vznikem autismu u případů a kontrol. Hodnocení, hodnocení probíhalo v 1., 3., 6., 12., 18., 24. a 36. měsíci věku dítěte. Mezi oběma skupinami nebyl nalezen statisticky významný rozdíl v počtu vakcinací ani v množství konzervační látky (thiomersal), kterému byly během očkování vystaveny. Závěr hodnocení jasně indikuje, že MMR očkování, ani časná aplikace vakcíny ani expozice thiomersalu nezvyšují riziko vzniku autismu, respektive poruch autistického spektra. K podobným závěrům došly také práce autorů provádějících výzkumy v této oblasti, publikované v letech 2001, 2004, 2010 v uznávaných vědeckých časopisech (DeStefano F. et al. Pediatrics 2004;113:259-266, Smeeth L. et al. Lancet 2004;364:963-969, DeWilde S. et al. Br J Gen Pract 2001;51:226-227, Price CS. Et al. Pediatrics 2010;126:656-654).

Vyvolávající faktor vzniku autismu a poruch autistického spektra není stále znám, ani patogeneze onemocnění. Předpokládá se multifaktoriální příčina, určitou roli sehrává také genetická predispozice. O to více se lékařský výzkum zaměřuje na hodnocení vztahu očkování a vzniku autismu. Nárůst autismu je pozorován v řadě zemí světa i přes to, že původně obviňované látky ve vakcínách, jako je thiomersal-rtuť, se v těchto zemích, včetně České republiky, již dlouhou dobu nepoužívají.

Je pravda, že např. v USA, dochází k nárůstu počtu dětí s poruchami autistického spektra. Proto  se tímto problémem v USA vážně a dlouhodobě zabývají. V letech 2001-2012 sledovali očkované děti, kterým byla aplikována žádná, nebo jedna, a nebo dvě dávky MMR vakcíny v období od jejich narození do 5 let jejich věku, včetně sledování výskytu autismu u jejich starších sourozenců. Do sledování bylo zařazeno dosud historicky nejvíce dětí, jednalo se celkem o 95 727 dětí a sledování probíhalo napříč celou zemí. Jednalo se o nezávislou retrospektivní kohortovou studii financovanou americkým Státním institutem duševního zdraví a Státním zdravotním ústavem. Výsledky byly publikovány v dubnu 2015 v čísle 15 časopisu americké lékařské společnosti, v jednom ze světově nejuznávanějších lékařských časopisů, JAMA (Anjali A. et al. Autism Occurence by MMR Vaccine Status Among US Children With Older Siblings With and Without Autism. JAMA 2015;313(15):1534-1540).

Ve studii bylo identifikováno celkem 994 (1,04 %) případů autismu u všech sledovaných dětí a 1929 dětí (2,01 %) ze všech sledovaných mělo doma staršího sourozence s autismem, přičemž 134 z nich mělo diagnostikován autismus také. Vzhledem k obavám rodičů při výskytu autismu v rodině (starší autistický sourozenec) při očkování dalšího dítěte, byla zvláštní pozornost věnována právě těmto dětem. Mezi sledovanými dětmi byly děti očkované jednou nebo dvěma dávkami MMR vakcíny, ale také děti, které proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím nebyly očkované. Proočkovanost sledovaných dětí MMR vakcínou byla ve věku 2 let 84%. Proočkovanost dětí s autistickým starším sourozencem byla 73%. Ve studii bylo analyzováno riziko vzniku autismu u všech sledovaných dětí ve věku 2 let a znovu ve věku 5 let. Zároveň bylo hodnoceno riziko vzniku autismu u neočkovaných dětí, u dětí s jednou a u dětí se dvěma dávkami vakcíny. Studie ve svých výsledcích neprokázala souvislost MMR vakcinace a vyššího rizika vzniku poruch autistického spektra u dětí, neprokázala vyšší riziko ani u očkovaných dětí s rodinou zátěží (autismus u staršího sourozence), tedy u dětí kde lze předpokládat jistou genetickou zátěž.

Čtete také:

Reklama