Kdo je to terorista? Až donedávna jsme byli náchylni k tomu, představovat si ho jako nevzdělaného fanatika, blázna, posedlého náboženskou či jinou ideou, případně ještě jako sice vzdělaného, ale šíleného extremistu. Posledních několik let nám však ukázalo, že k teroristickým útokům se uchylují i lidé na první pohled obyčejní, vzdělaní, zdánlivě asimilovaní v evropské kultuře, ,,tátové od rodin", studenti, pracující... Co se musí odehrát v mysli člověka, v jeho psýché - duši - aby si na záda vzal baťoh s výbušninou a odešel do metra, letadla nebo autobusu zabít a zemřít?

Já, my a oni
Ačkoliv je těžké mluvit o teroristech obecně, existují určité základní rysy, které jsou pro většinu z nich společné. Je to především záměna ,,já" za ,,my" a vyhrocení vztahu k "oni". Tato poněkud podivná gramatická definice v podstatě říká, že v osobnosti teroristy dojde, často v raném vývoji, ke ztrátě vlastní identity a k jejímu nahrazení identitou skupinovou. Pokud není člověk podporován jako jedinečná osobnost, je-li odmítán svými rodiči, není-li mu projevována dostatečná láska či jsou-li projevy této lásky pouze povrchní, zkrátka není-li mu v rané fázi vývoje poskytnuto bezpečné, podporující a milující prostředí může (ale nemusí! - poukázání na podmínky vývoje nezbavuje jedince zodpovědnosti za vlastní činy!) dojít k tomu, čemu psychologové říkají porucha osobnosti - v tomto případě většinou narcistická. Nedostatek ,,významnými blízkými" (tj. hlavně rodiči) projevované lásky vede k sebelásce a egoismu, vlastní já je přitom křehké, bázlivé a nejisté. Určitou stabilitu pak může najít tak, že se identifikuje s nějakým dostatečně zjevným ,,my" (my muslimové, irští republikáni, bojovníci za osvobození Palestiny) - s pevnou, většinou nějakou autoritativní osobou demonstrovanou ideou. Tímto sloučením ,,já" a ,,my" se zároveň vyhrotí odpor vůči "oni" (tedy ne-my), kteří jsou většinou identifikováni prostou negací (tj. nikoliv nějakým popisem, ale prostým nepříslušením k my, popis je obvykle pouze doplňující).

Obhajoba vlastních činů
Na výše uvedené navazuje další skutečnost - pokud se "oni" chovají stejně, jako "my" (tj. například jsou brutální, používají násilí) je toto jednání využito jako ospravedlnění jednání vlastního, a to bez ohledu na to, kdo podobné metody použil první (tj. mučí-li američtí vojáci muslimské zajatce, považují to muslimští teroristé za ospravedlnění své brutality k uneseným obětem). Pokud se "oni" chovají protikladně, je to naopak považováno za projev jejich slabosti (například pokud se izraelská vojska stáhnou aniž by dosáhly všech deklarovaných cílů, považuje to Hamás za projev slabosti Izraele a svého vítězství).

Vůdce a pěšák
Psychika obyčejných členů teroristických skupin a jejich vůdců je poněkud odlišná - zatímco prostý člen se identifikuje s my, vůdce si ho vytváří, tedy z názorů vlastního ,,já" vytvoří my a to si pak nechá potvrzovat slabšími jedinci - příčina - nedostatek akceptace a lásky v ranném dětství, chybný vývoj osobnosti a křehkost vlastního já, které je proto transformováno v ostatními podepírané my však zůstává. Zatímco slabší jedinci obvykle touží po velkých činech, které však právě pro svou slabost nemohou sami uskutečnit a tak se nechají vést vůdcem a skrze plnění jeho příkazů dosahují zdánlivé slávy a velikosti, stojí vůdce na jiných pozicích. Obvykle si už kdesi ve svém ranném vývoji vytvoří imaginární svět - svět fantasií a představ. Protože není přijímán okolím, často pro nějaký handicap, ale mnohdy taky ze závisti, protože v něčem výrazně vyniká, přestane se o skutečné okolí zajímat a ztratí tak zpětnou vazbu. Vytvoří si vlastní, ideální svět, který se posléze snaží skrze své nohsledy vnutit světu skutečnému s vizí, že tak koná dobro.

Machiaveliánská inteligence
Jako machiaveliánská proteovská inteligence bývá označován způsob myšlení, při němž účel světí prostředky. Je charakteristická pro vůdce skupin, kteří v zájmu ,,vyšších" cílů využívají ostatních členů skupiny a neštítí se pro prosazení těchto cílů použít jakékoliv prostředky. Sami si přitom zachovávají ,,čisté ruce" - jakýsi odstup od ,,špatných" činů, které považují za součást špatného a nedokonalého světa před tím, než dosáhnou svého ideálu - v jejich ideálním světě už nebude takových činů třeba. Často pak argumentují tím, že je jejich podřízení špatně pochopili nebo že jednali na vlastní pěst.

Fanatismus ano či ne?
Koncept fanatismu, který byl dlouho užíván k vysvětlení psychiky teroristy, se v posledních letech ukázal jako zastaralý. Určitý vnitřní negativismus, odpor ke světu, hledání dokonalosti a popření nedokonalosti a chyb vlastních jsou ovšem pro teroristy charakteristické, stejně jako určitý pedantismus. Dlouhodobá frustrace cíle - tedy nenaplnění ideálů, kterým terorista věří, pak vedou k postupné ztrátě dalších a dalších zábran. Dochází tak k jakési spirále - původní láska k ideálu, tíhnutí k něčemu, co je považováno za dobré, vlastně snaha proměnit společnost v dobrou, se tak mění v nenávist nejen k tomu, co stojí v cestě dosažení cíle, ale k samotné společnosti. Podobnou proměnu známe u některých vražd z lásky - původní obdiv a láska k oběti se mění v nenávist, která vede až k vraždě.

,,Terorismus, to nejsou jen padající mrakodrapy a vybuchující bomby, ani pouhé politické cíle a ideologie," říká jeden z teoretiků terorismu PhDr. Jan Zeman. ,,Za tím vším se skrývají lidé. Jejich konkrétní životní osudy. Mnozí z nás zřejmě s podobnou činností a cíli v některém období svého života sympatizovali, přesto nikdy nekladli bomby."

Máte pocit, že některé činy teroristů chápete? Dovedete si představit okolnosti, za kterých byste byla schopna něčeho podobného? Smrt dětí? Ztráta blízkých? Nebo byste nikdy nedokázala zabít?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama