Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí jsou stále velmi smutné. Každým rokem v České republice přibývá nahlášených případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Nárůst odhalených případů je z části způsoben i větším zájmem veřejnosti o pomoc bezbranným dětem. Za rok 2013 bylo v České republice zaznamenáno 7 527 nahlášených případů.

 

Nadace Naše dítě tak k příležitosti oslav Mezinárodního dne rodiny uspořádala tiskovou konferenci, kde sezabývala situací týraných dětí a pohledem na současný stav rodin v České republice. Nadace navíc nově rozšířila svou činnost o rodinnou mediaci a psychoterapeutickou pomoc.

Statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí bohužel stále ukazují zvyšující se počty ohlášených případů. Za rok 2013 (stav ke dni 12. 5. 2014) bylo zaznamenáno celkem 7 527 případů. Nejčastějším ohlašovatelem celkem byla v 1 760 případech škola. „Statistiky smutných případů týrání a zneužívání dětí jsou každoročně vyšší a dokládají dvě skutečnosti. Zaprvé, že násilí na dětech je u nás bohužel v řadě domácností bráno jako součást výchovy. Zadruhé pak ukazují zvyšující se zájem a všímavost veřejnosti, která již jen mlčky nepřihlíží, ale rozhodla se za ochranu dětí bojovat. Jen tak můžeme docílit, aby utrpení dětí nepokračovalo,“ říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Počet týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí za rok 2013 v neúplných a doplněných rodinách (náhradní matka nebo otec) je téměř dvojnásobný a týká se 4 428 dětí, než v rodinách úplných, kde se jedná o 2 783 případů. Nejčastějším následkem u takto zasažených dětí bývá posttraumatická stresová porucha (2 283), dále pak hospitalizace v nemocnici, trvalé tělesné postižení a bohužel i smrt. Za rok 2013 přišlo z důvodu týrání a zanedbávání péče o život celkem 9 dětí, což je naštěstí o 4 méně než v roce 2012. Ze statistik je zřejmé, že správné fungování rodiny, je jedním z nejdůležitějších faktorů pro celkový rozvoj dítěte.

„Díky zkušenostem ze své terapeutické praxe mohu říci, že právě děti jsou nejčastějšími svědky a obětmi domácího násilí, kteří, ať si to rodiče často neuvědomují, velmi citlivě vnímají nastalou situaci v rodině. Bohužel jsou také často prvními, kdo musí snášet fyzické i psychické příkoří ze strany svých rodičů, kteří tak velmi nevhodně volají o pomoc při těžkých životních situacích. Děti se pak stávají

jakýmsi hromosvodem jejich zoufalství, vzteku a bolesti,“říká Mgr. Jan Dobeš, rodinný psychoterapeut a dodává: „Každý rodič si velmi dobře uvědomuje jakou mocí a autoritou předstupuje před své děti a je zcela na něm, zda svoji pozici využije či zneužije.“

Nadace Naše dítě se proto rozhodla pomoci rodinám například v  rozvodových situacích spojených s otázkou péče o děti, ale rovněž v dalších rodinných sporech pomocí rodinné mediace. Mediátor pomůže zúčastněným soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života a oprostit se od vyvolávání či prohlubování nepřátelství mezi partnery. Mediace znamená novou cestou k dohodě a jejím výsledkem je jasně formulovaná, vyvážená a prakticky uskutečnitelná dohoda, která by měla mít co nejpříznivější vliv na život dítěte.

Více informací o činnosti nadace Naše dítě naleznete na: http://www.nasedite.cz/cs/home

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama