maturita-seznam.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Úspěšná maturita na střední škole a pokračování studia na VŠ

V případě, že je maturitní zkouška složena v řádném termínu, tj. v květnu nebo červnu, stát je plátcem na zdravotní pojištění za studenta do konce školního roku (tzn. do 30. 6.) a také za dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin (do 31. 8.).

Student, který složil maturitní zkoušku úspěšně a dále bude pokračovat v dalším studiu bez přerušení, je i dále považován za nezaopatřené dítě. Tzn. plátcem zdravotního pojištění je stát, a to od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stane studentem vysoké školy, a pak dále jako za studenta vysoké školy (maximálně do věku 26 let).

Zdravotní pojišťovně je potřeba oznámit a doložit doklad o zahájení studia na další škole (např. potvrzení ze studijního oddělení VŠ). V případě, že by zápis do 1. ročníku VŠ byl v říjnu nebo listopadu, musí student tuto informaci oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl.

Úspěšná maturita na střední škole, bez dalšího studia na VŠ

Pokud absolvent střední školy nebude po složení maturity v řádném termínu pokračovat v dalším studiu, platí za něj stát zdravotní pojištění do konce školního roku (tj. do 30. 6.) a dále také v době bezprostředně navazujících školních prázdnin (do 31. 8.). V tomto případě platí několik podmínek – student v době letních prázdnin nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Od 1. 9. za absolventa střední školy, který již nepokračuje v dalším studiu, stát pojistné neplatí.

Jestliže absolvent nepokračuje v dalším studiu, může nastat několik variant:

  • nastoupí do zaměstnání – pojistné hradí v roli zaměstnance a také ho za něj odvádí zaměstnavatel
  • začne podnikat – pojistné platí sám jako osoba samostatně výdělečně činná
  • přihlásí se na úřad práce – pojistné za něj platí stát
  • nepřihlásí se na úřad práce (a není za něj plátcem pojistného stát z jiného důvodu) – pojistné si musí platit sám jako OBZP

zamestnani.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Neúspěšná maturita, úspěšná opravná maturitní zkouška v září a pokračování studia na VŠ

V případě neúspěšné maturity v řádném termínu a opravného termínu v září, je student považován za nezaopatřené dítě do konce školního roku (30. 6.) a také po dobu navazujících školních prázdnin (31. 8.). Opět platí několik podmínek – student v době letních prázdnin nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud student u opravného termínu v září uspěje – tzn. maturitní zkoušku vykoná a dále pokračuje bez přerušení ve studiu na vysoké škole, platí za něj stát pojistné i dále jako za státního pojištěnce.

Zdravotní pojišťovně je potřeba oznámit a doložit doklad o zahájení studia na další škole (např. potvrzení ze studijního odd. VŠ). V případě, že by zápis do 1. ročníku VŠ byl v říjnu nebo listopadu, musí student tuto informaci oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne, kdy se tuto skutečnost dozvěděl. Školy nemají tuto oznamovací povinnost.

Neúspěšná maturita, neúspěšná opravná maturitní zkouška v září

Student, který nesložil maturitní zkoušku v řádném termínu a čeká na opravnou zkoušku v září, je považován za nezaopatřené dítě do konce školního roku (30. 6.) a také po dobu navazujících školních prázdnin (31. 8.). Pokud student maturitu nesloží ani v opravném termínu, nesmí zapomenout na zdravotní pojištění, protože od 1. 9. za něj stát již není plátcem pojistného.

Po neúspěšné maturitě v opravném termínu mohou u studenta nastat tyto životní situace:

  • nastoupí do zaměstnání – pojistné hradí v roli zaměstnance a také ho za něj odvádí zaměstnavatel
  • začne podnikat – pojistné platí sám jako osoba samostatně výdělečně činná
  • přihlásí se na úřad práce – pojistné za něj platí stát
  • nepřihlásí se na úřad práce (a není za něj plátcem pojistného stát z jiného důvodu) – pojistné si musí platit sám jako OBZP

Druhy středních škol

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. jsou středními školami: gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, konzervatoře. Střední škola musí figurovat v rejstříku škol a školských zařízení.

V případě nematuritního studia (střední odborná učiliště) vykonává student závěrečnou zkoušku.

Pro studenta, který ukončuje školu závěrečnými zkouškami, jsou z pohledu zdravotního pojištění termíny a postup pro oznámení zdravotní pojišťovně totožné jako pro studenta, který skládá maturitní zkoušky.

stredni.jpg
Zdroj foto: Shutterstock 

Oznamovací povinnost pojištěnce

Pojištěnec má povinnost oznámit zdravotní pojišťovně všechny skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného na zdravotní pojištění, a to do 8 dnů.

Škola nemá povinnost oznamovat zdravotní pojišťovně studentův nástup ke studiu, tato povinnost přísluší studentovi/absolventovi.

Výjimkou je případ, kdy pojištěnec nastupuje do zaměstnání – za zaměstnance oznamuje nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel

Zdroj info: Tiskové materiály/ Všeobecná zdravotní pojišťovna

Reklama