Povinnost oznámit podezření na týrání dítěte ve vztahu k povinnosti zachovat lékařské tajemství

Každý z nás má povinnost oznámit spáchání trestného činu týrání svěřené osoby, vraždy, pohlavního zneužívání. Složitější je situace u některých profesí, které přichází do kontaktu s osobními údaji, chráněnými zákony.

Podle § 55 odst. 2 písm. d) zákona 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu mají pracovníci ve zdravotnictví povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sdělují se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byli této povinnosti zproštěni nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu. Podobně etický kodex České lékařské komory říká, že lékař je v zájmu pacienta povinen důsledně zachovávat lékařské tajemství s výjimkou případů, kdy je této povinnosti souhlasem pacienta zbaven nebo když je to stanoveno zákonem.

Porušení povinnosti mlčenlivosti může naplnit skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 trestního zákona. Ten, koho by se porušení povinnosti týkalo, by mohl podat občanskoprávní žalobu podle § 13 občanského zákoníku. Tento postup předpokládá, že k porušení mlčenlivosti došlo neoprávněně, tedy že nebyly splněny podmínky výše uvedeného § 55 zákona o péči o zdraví lidu.  

Jedním z předpisů, který zbavuje lékaře mlčenlivosti, je trestní zákon. Ten stanoví pro všechny oznamovací povinnost a povinnost překazit spáchání trestných činů vyjmenovaných v § 167 a § 168. Každý, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin týrání svěřené osoby, vraždy, pohlavního zneužívání nebo jiných v citovaném ustanovení uvedených trestných činů, je povinen takový čin oznámit bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Na lékaře se ve vztahu k těmto trestným činům nevztahuje zákaz výslechu podle § 99 trestního řádu.

Obecně lze tedy z těchto ustanovení dovodit, že společnost má vyšší zájem na odhalování a potrestání pachatelů závažných trestných činů než na zachování lékařského tajemství.

Domnívá-li se tedy lékař, že na dítěti, které ošetřil, byl spáchán trestný čin týrání svěřené osoby, má povinnost toto oznámit orgánům činným v trestním řízení. Ve svém oznámení samozřejmě uvádí jen ty skutečnosti, které jsou rozhodující pro trestní stíhání, tedy z čeho lékař usuzuje, že došlo k týrání. Předpokládá se, že lékař je odborně způsobilý k tomu, aby mohl posoudit mechanismus vzniku poranění a vyjádřit se k důvodnosti svého podezření.
Vzhledem k tomu, že týrání je čin, jehož předpokládaná míra latence je velmi vysoká, je nutné sebemenší podezření důkladně prošetřit. Právě v ordinacích je naděje přijít na věci, které by jinak zůstaly skryty. Lékař se nemusí a ani nemůže vyjadřovat k tomu, kdo je pachatelem, to je úkolem orgánů činných v trestním řízení. Podle § 10 zákona 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí mají zdravotnická zařízení povinnost zaslat Obecnímu úřadu záznam v případě podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo při zanedbání péče.

 I přes tento jednoznačný právní výklad je velkou osobní odpovědností lékaře zvážit, kdy trestní oznámení podat. Dítě často potřebuje pomoc, neví, kam se obrátit, samo nechce o týrání mluvit, někdo musí začít jednat za něj. Na druhou stranu, pokud dítě týráno není, rodina je vystavena zbytečné zátěži, podezření může nadále zůstávat. Dokonce jsou nám známy případy, kdy děti z těchto rodin začaly své rodiče vydírat tím, že oznámí týrání, když po nich rodiče chtějí plnění domácích a školních povinností.

Lékař se však nemusí obávat postihu, jestliže se nakonec jeho podezření nepotvrdí. Jeho povinnost mlčenlivosti se podle zákona nevztahuje na případy, kdy se důvodně domnívá, že došlo k týrání, naopak by mu podle § 167 nebo § 168 trestního zákona hrozil trest odnětí svobody až na tři léta za nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu.

Je menším zlem nahlásit týrání v případě, kdy tomu tak není, než neoznámit případ dítěte skutečně týraného.

Máte-li k této problematice nějaké další dotazy, pište na adresu: redakce@zena-in.cz s heslem "Oznamovací povinnost".

Reklama