Už celá staletí zůstává největší kamenná stavba Afriky Zimbabwe, nacházející se na jih od Sahary, záhadou pro historiky i archeology. Své tajemství si střeží dodnes.

První záznam o Zimbabwe pochází ze 16. století. Portugalský cestovatel Goes napsal do své kroniky: „V srdci země leží pevnost, vybudovaná z velkých těžkých kamenů. Podivuhodně pevné zdivo vypadá zvnitřku i zvenčí stejně, neboť kameny skládané bez malty nemají omítku. Do balvanu nad vchodem je vtesán tak starý nápis, že jej nikdo neumí přečíst. Kolem dokola na téže planině stojí další pevnosti, v nichž bydleli královští vyšší úředníci. Pokud můžeme posoudit, sloužily všechny k ochraně zlatých dolů...“

pevnost

pevnost Zimbabwe z ptačí perspektivy

Sídlo královny ze Sáby, nebo sídlo Šalamounovo? Či snad někoho úplně jiného?

Dochovaná pevnost, rozkládající se na 25 hektarech, jejíž zdi měří skoro dvacet metrů, stále čeká na objasnění, proč vlastně vznikla a k čemu sloužila. Po několikaletém bádání se došlo k mnoha závěrům i teoriím. Spousta badatelů se domnívá, že zde vládla samotná královna ze Sáby, jiní zase naopak tvrdí, že město patřilo Šalamounovi. Důvodem tohoto tvrzení bylo bohaté naleziště zlata.

zimbabwe

Pevnost Zimbabwe - dílo vyspělé civilizace

Jak přesně je stavba stará, se neví, ale nejnovější teorie dokládají, že vznikla asi před 600 lety. Není ovšem pochyb o tom, že Zimbabwe je dílem velmi vyspělé civilizace. Mnoho bělochů je také například přesvědčeno, že to nemůže být dílo Afričanů.

Celou záležitost k objasnění této záhadné stavby komplikuje i to, že neexistuje vůbec nic, na čem by se dala postavit jediná domněnka. K dispozici není žádný písemný záznam o vzniku nebo životě ve městě. Dokonce ani místní lidé - krom několika legend, nezdědili nic ani ve formě ústního podání. Nenašly se žádné lidské nebo zvířecí ostatky, a to i přesto, že podle odhadu obývalo toto místo přes deset tisíc lidí. Pokud zde žila vyspělá forma lidstva, jak dokládají některá bádání, určitě její členové chovali i nějaká zvířata a bezpochyby tu umírali i lidé. Jenže vykopávky neobjevily jediný kosterní pozůstatek.

Pokud vezmeme v potaz fakt, že lidi byli pohřbíváni jinak než do země, ani to nic nevysvětluje. Pokud byli spalováni, musely by nějaké, byť malé ostatky, zůstat. Kam se tedy poděly? A jestli byli mrtví pohřbíváni na jiném místě, nutno dodat, že v okolí se nenašly ani žádné hroby, které by odpovídaly zdejšímu životu.

vchod

Stavební materiál, jedna velká záhada

Materiál, který byl na stavbu použit, nikterak neodpovídá tomu, z čeho se tu po celá staletí stavělo nebo staví. Jedná se o pečlivě opracovaný kámen. Celý komplex je vystavěn s precizností, kterou dříve ovládali snad jen Egypťané a jim podobné národy. Kamenné kostky nejsou spojovány vůbec žádným dalším stavebním materiálem. Jsou poskládány tak neuvěřitelným způsobem, že stavby dodnes odolávají času.

stavba

stavba

Největší pozornost budí také věž, vysoká přes deset metrů. Dohady o tom, k čemu tento monument sloužil, neberou konce.

Kamenné trosky pevnosti Zimbabwe tak zůstávají záhadou pro další generace.

pevnost

Zdroj: Hermann a Georg Schreiberovi, Zaniklá města, nakladatelství Vyšehrad Praha, 1977a wikipedia

Čtěte také:

Reklama