V životě na nás působí vždy celá řada čísel a číselných kombinací. Některé celoživotně, jiné jen po určitou dobu. Základ je ale pokaždé v datu našeho narození. Zásadní roli hraje i čas a velmi důležité je také jméno, které nosíme. To proto, že každé písmeno v sobě ukrývá konkrétní číselnou vibraci. Bavíme-li se o číselných kombinacích, pak záleží i na pořadí čísel, které ji tvoří.

Foto: Shutterstock

Životní číslo vypočítáte jednoduchým způsobem tak, že postupně sečtete jednotlivé číslice vašeho data narození až po jednociferný výsledek.

Více o životním čísle a příklad jeho výpočtu najdete v článku: Datum narození je vaše druhá DNA: Odhalte tajemství svého života.


Životní číslo 1

Lidé pod nadvládou jedniček jsou obvykle vůdčí osobnosti s přirozenou autoritou. Charakteristická je pro ně dravost, rychlost a neústupnost. Uvědomují si sebe sama a svou důležitost v životě. Do všeho se vrhají naplno, vadí jim průměrnost a pomalost. Neradi se podřizují a věci si rádi dělají po svém. Většinou nežádají o pomoc, a to ani v náročných situacích. Jsou přesvědčeni, že vše zvládnou nejlépe sami.

Jejich ego má občas tendence projevovat se hlasitěji než u ostatních, je jim přirozené sebeprosazování a do určité míry i tvrdost. Touží po osobním úspěchu a nezávislosti, těžko přijímají porážku a nikdy se úplně nevzdávají. Často potlačují své emoce a mohou působit bezcitně až tvrdě. Vynikají v komunikaci, dokážou však slovem i cíleně a trefně ublížit. Mívají sklon k nebezpečnému způsobu života, protože své vnitřní napětí mnohdy kompenzují například alkoholem, drogami, sexem, apod. Mohou trpět častým pocitem osamění, přestože to jen málokdy dávají najevo.

Dostane-li se jim podpory okolí a potřebná mentální stimulace, mají šanci být velice úspěšní.

Životní číslo 2

Dvojka je číslem skvěle fungující intuice. Lidé s převahou „dvojkové“ energie bývají obvykle klidnější povahy. Nikam se příliš nehrnou a neradi přebírají zodpovědnost. Vyhovuje jim fungování v kolektivu, jsou skvělými hráči do týmu. Díky své schopnosti usmířit okolí jsou nepostradatelnou součástí jakéhokoli kolektivu. Mají citlivou povahu, někdy až příliš. Řídí se intuicí dojmy a pocity, často zdánlivě nelogicky.

Ve vztahu jsou oddaní s tendencí naprosto se podřídit druhému člověku. Často se mylně domnívají, že budou milovány jedině v případě, kdy se druhému zavděčí; proto se často chovají tak, jak od nich druzí očekávají, a svou pravou osobnost zatlačí do pozadí. Bývají stvořeni pro život ve dvou a obávají se opuštění a samoty. Mají sklon k naivitě a přílišnému očekávání.

Skvěle fungují v klidném prostředí, umí ladit detaily, jsou spolehliví, oddaní a pozorní k potřebám druhých.

Životní číslo 3

Lidé pod vládou energie čísla tři vynikají bystrou logikou, vysokou představivostí a skvělou komunikací. I proto je mezi nimi řada úspěšných herců, řečníků či spisovatelů. Trojka miluje výzvy a stres je dokáže motivovat k excelentním výkonům. Nesnáší nudu, stereotyp a vyjeté koleje, potřebují neustálou změnu a mentální stimulaci. Průměrnost je děsí a před jednotvárností utíkají. Láká je dobrodružství, opakovaně vyhledávají motivaci a vnější podněty. „Trojkoví“ lidé jsou obvykle nadšení, v kolektivu oblíbení, přátelští a plní nakažlivé energie. Touží projevovat se ve všech oblastech života, bývají talentovaní a schopní.

Tito lidé dokážou být velice kritičtí ke svému okolí a zastávají názor, že vše zvládnou nejlépe sami. Rádi porušují pravidla, v extrémním případě bývají úplatní a náladoví. Hlava jim funguje naplno, vynikají neobvyklým počtem myšlenek, nápadů, vjemů. Těžko se úplně odpoutají, uvolní, mají potřebu neustále se něčím zaměstnávat. Začnou-li se nudit, bývají vznětliví, podráždění a pro okolí často nesnesitelní.

Stres je pro ně motivací a pomáhá jim podat ten nejlepší výkon. Práce na poslední chvíli je typická

Životní číslo 4

Lidé ovlivnění energií čísla čtyři mají nálepku praktického člověka s touhou po dokonalosti. Obvykle bývají trpěliví, s pragmatickým myšlením a jasným zaměřením na cíl. Vynikají skvělou organizační schopností. Postupují pomalu, ale vytrvale, a za úspěchy vděčí svému nezdolnému úsilí. Jsou čestní a spravedliví, totéž vyžadují od svého okolí. Neradi vybočují, nesnáší nečekané situace a překvapení. Rádi se drží původního plánu, improvizace jim není vlastní. Jen sotva se dobrovolně chopí iniciativy. V životě potřebují řád a systém, věci plánují předem; jen tak se cítí bezpečně.

Těžko snáší jakékoli změny. Na rozdíl od předchozí trojky, čtyřkám dělá dobře rutina a zaběhnuté věci, potřebují mít své okolí plně pod kontrolou. Často jde o velké puntičkáře s vysokými nároky, čímž mnohdy dokážou nepříjemně potrápit sebe i své okolí. Důležité je pro ně hmotné zabezpečení, potřebují mít přehled o svých financích a přesně plánovat příjmy a výdaje. Úskalím jejich povahy jsou vnitřní strachy a nejistota.

Pro úspěch v životě potřebují stabilitu, řád a bezpečí. Pak jsou schopní podat ty nejlepší výkony.

Životní číslo 5

Lidé s převažující energií čísla pět obvykle netrpí obavami, jsou aktivní, výkonní a nevědomky dodávají odvahu a energii ostatním. Jejich povaze je blízká silná nezávislost. Nesnesou omezování a hledají vlastní cesty. Často jsou prudcí a netrpěliví, s vysokým egem a potřebou být v převaze. Problémy řeší rychle a konstruktivně, často jsou druhým dáváni za vzor. Neuznávají slabost a nicnedělání, bez činnosti nevydrží ani den. Energii čerpají z otevřeného prostoru, naopak nesnášejí uzavřená místa; potřebují rozlet a čerstvý vzduch. Jde o rozené obchodníky s širokým záběrem, znalosti však jen zřídka prohloubí. Obvykle ulpí na povrchu, protože díky své roztěkané povaze jen málokdy proniknou do hloubky.

„Pětkoví“ lidé mívají tendence vyhýbat se zodpovědnosti a závazkům. Jsou všestranně nadaní a inteligentní, ale díky chybějící disciplíně mnohdy nezúročí svůj obrovský potenciál. Jsou nekonvenční a jejich myšlení se často ubírá nestandardním směrem, mimo vyjeté koleje. Vyhledávají riziko a snaží se eliminovat každodenní jednotvárnost. Nezřídka volí cestu alkoholu, drog a nevázaného sexu.

Mají zvídavou mysl, potřebují však častou mentální stimulaci, protože svou pozornost neudrží příliš dlouho.

Životní číslo 6

Lidé s převažující energií čísla šest bývají výrazně senzitivní. Jsou citliví na emocionální změny u partnera a svého okolí, romantika a vysoká naivita jim nejsou cizí, stejně jako nadstandardní očekávání. Smyslem jejich života a základním kamenem všeho jsou pro ně dokonalé vztahy. Touží dávat i přijímat a své okolí mají tendence zahlcovat nepřiměřenou péčí a starostlivostí. Podobné nasazení bohužel očekávají také od svého protějšku, což je často značně nereálný požadavek. Těžko snášejí samotu a základem jejich štěstí je harmonický život ve dvou. Případný rozchod nesou těžce a při hledání ideálu mívají tendence přecházet z jednoho partnerství do druhého. Odsuzují žárlivost, sami však mají k žárlivosti nemalé sklony. Objeví-li se důvod domnívat se, že by mohli svého partnera ztratit, neznají hranice a inklinují až k posedlosti.

Tito lidé vynikají vysokým smyslem pro krásu, umění, většinou se pyšní vytříbeným vkusem. Milují hezké věci, velké domy, vkusné zařízení, harmonii tvarů, odstínů, zvuků a vůní. Pěstují kult těla, vzhled je pro ně extrémně důležitý. Je těžké udržet je v psychické pohodě, a nejsou-li v životě spokojeni, poměrně snadno propadají nejrůznějším závislostem.

Jsou tvůrčí a nezřídka umělecky nadaní. Příliš si však nevěří a k úspěchu potřebují podporu svého okolí.

Životní číslo 7

Lidé pod nadvládou čísla sedm patří k složitým osobnostem. Bývají citliví, intuitivní a empatičtí, neúnavně hledají pravdu a smysl života. Obvykle jde o originální a samostatné jedince, kteří nesplývají s davem. Inklinují k duchovnu a nezřídka mají přirozené léčitelské schopnosti. Dokážou se vcítit do bolesti a problémů druhých, jsou vysoce spoluúčastní. K tomu jim mnohdy slouží vlastní zkušenost. Z problémů si nejčastěji pomohou sami, o pomoc okolí nestojí. Nesnesou prohlášení typu „to nedokážeš“ a udělají vše, aby dokázali opak. Mají neustálou potřebu pohybu a aktivity, fyzično je pro ně jedním z důležitých témat.

V životě se často setkávají s překážkami náročnějšího charakteru a život s nimi není jednoduchý. Mívají sklon k dramatizování situace a k extrémním řešením problémů. Inklinují k uzavírání se do sebe. Jejich touha po nezávislosti může v negativním smyslu ovlivňovat i jejich milostný život, typická je pro ně citová zdrženlivost. Důležitým úkolem je naučit se trpělivosti, umět „vypnout“ mozek a jen sledovat a cítit.

Potřebují mít pod kontrolou svůj prostor a okolní energie a dávat si pozor na tzv. energetické upíry.

Životní číslo 8

Lidé s převahou energie čísla osm bývají obvykle logičtí, rychlí a netrpěliví. Vynikají bystrým odhadem a vysokou inteligencí, materiálno je pro ně zásadní. Často touží po moci a mají sklon manipulovat okolím. Vyhledávají nové výzvy, mají skvělý smysl pro detail a dokážou najít příležitost tam, kde ji druzí nejsou schopni najít. Jsou rozhodní a neztrácejí smysl pro realitu. Neradi ztrácejí čas, hodně pracují a žijí naplno. Obvykle bývají skvělými baviči, nicméně vtipy nikdy neobracejí na sebe, protože mimořádně špatně snášejí kritiku. Na svou osobnost jsou velice hákliví.

Umí skvěle kombinovat, všímají si detailů, jsou precizní a jdou si tvrdě za svým. Přejí si uznání a úspěch ve velkém. Řídí se heslem „silnější vyhrává“ a pro uspokojivý výsledek jsou schopni velkých obětí. Mají sklon k černobílému vidění světa. Kombinují, přemýšlí, využívají všech možností a kontaktů.

Mají dar uspět a přesvědčit ty, které potřebují získat na svou stranu.

Životní číslo 9

Lidé s převažující energií čísla devět jsou obvykle odpovědnými jedinci s vysokým pochopením pro druhé. Hledají pravdu a naslouchají, jsou citliví a empatičtí. Dovedou se vcítit do potíží druhých a naladit se na ně. Umí poradit a najít řešení, bývají skvělými terapeuty, aniž by k tomu měli potřebné vzdělání. Častým úskalím jejich povahy je ovšem skutečnost, že pocity druhého člověka vnímají zřetelněji než své vlastní. Poradí druhým, sami si ale mnohdy neví rady, jak naložit s vlastním životem.

Tito lidé patří k analytickým, hloubavým jedincům. Jejich analyzování je však může zvrtnout do extrému, kdy donekonečna pitvají jednu situaci, aniž by je to někam dovedlo. To ji následně velice zatěžuje, bývají proto častěji unavení. Vynikají smyslem pro přesnost, mívají ale sklon upínat se k vysněným ideálům. Pyšní se bujnou fantazií a univerzálností – zahrnují moudrost a zkušenosti všech ostatních čísel.

Pro velkou věc se dokážou nadchnout i obětovat. Touží naplnit svůj ideál a být ostatním užiteční.
Reklama