Zdravotnické statistiky ukazují, že léto, které je klasicky spojeno s horkým počasím, cestováním a dovolenou, přináší nutnost poskytnutí první pomoci častěji než v jiných ročních obdobích.

Jak jste možná také zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, výsledky průzkumů úrovně poskytování laické první pomoci jsou u velké části veřejnosti neuspokojivé. Neznalost postupů a bezradnost v daných situacích je však obecným problémem dokonce i u profesionálních složek – řidičů z povolání, příslušníků tísňových složek (požárníci, policie), sportovních trenérů nebo pedagogů...

Schopnost rychle a účinně pomoci  je často pro postiženého pojítkem mezi životem a smrtí v době, než na místo dorazí záchranná služba, která podle vyhlášky o zdravotnické záchranné službě musí zajistit neodkladnou péči do 15 minut od přijetí tísňové výzvy.

,,Neodkladná resuscitace je soubor na sebe navazujících léčebných postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a myokard." (z Věstníku č. 32 MZ ČR).

Základními životními funkcemi rozumíme vědomí, dýchání a krevní oběh. Všichni občané jsou povinni poskytnout základní neodkladnou resuscitaci i bez speciálního vybavení a pomůcek. Vše, co je potřeba, jsou naše dvě ruce.

Sled úkonů je pro zjednodušení seřazen podle anglické abecedy A až I (tzv. Safarova abeceda): laické pomoci se týkají první 3 body:

A) airway - zajištění a obnovení průchodnosti dýchacích cest

B) breathing - zajištění dýchání

C) circulation - zajištění krevního oběhu

Následující body D až I se týkají  již profesionální pomoci posádkou RZP na místě, během transportu a následné dlouhodobé péče v nemocnici.

Selhání jedné základní životní funkce vede záhy k selhání životních funkcí ostatních. Nejvýrazněji se tato zákonitost projevuje při náhlé zástavě oběhu. Ta vede k bezvědomí do 15 sekund. Bezvědomí různé příčiny může vést k neprůchodnosti dýchacích cest (zvratky, zapadlým jazykem), s následnou poruchou činnosti srdce z nedostatku kyslíku až zástavou oběhu.

Osoba postižená náhlou zástavou oběhu (ať už je příčina jakákoliv) se tedy záhy nachází ve stavu bez vědomí, bez dechu, bez pulsu.

Jak se rychle orientovat ve stavu postiženého?

V bezvědomí se nachází postižený nereagující na hlasité oslovení či bolestivý podnět.

Zástavu dýchání stanovíme na základě nepřítomnosti výdechového proudu z dýchacích cest, při neúplném ucpání dýchacích cest jsou slyšitelné charakteristické zvuky: chroptění, bublání, chrapot, pískot.

Pro zjištění zástavy oběhu je rozhodující nepřítomnost pulsu na velkých tepnách - na krční nebo stehenní tepně. U dětí hmatáme pažní tepnu.

Jak si počínat?

Porucha vědomí: je-li dýchání osoby v bezvědomí dostatečné, je třeba ho do příjezdu výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby uložit do stabilizované polohy: Postižený leží na zádech, klekneme k němu ze strany. Bližší dolní končetinu ohneme postiženému v kyčli a koleni, patu posuneme co nejblíže k hýždi. Horní končetinu na stejné straně položíme těsně vedle trupu (a) a tahem za vzdálenější rameno a ohnuté koleno otočíme postiženého na bok směrem k sobě (b), takže původně bližší horní končetina se ocitne v zapažení pod postiženým a brání zpětnému otočení na záda. Druhou ruku pak ohneme v lokti a zasuneme pod tvář zakloněné hlavy postiženého (c). Výhodou této polohy je udržení volných dýchacích cest a gravitační drenáž tekutého obsahu z horních cest dýchacích.

 

Porucha dýchání: Jestliže postižený v bezvědomí nedýchá, provedeme záklon hlavy. Pokud tento manévr nevede k obnově spontánního dýchání, provedeme trojitý hmat: záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti a otevření úst. Pozor: u podezření na poranění krční páteře se ale záklonu hlavy vyvarujte. Je-li třeba, tahem za jazyk uvolníme dýchací cesty!

Uzavření dýchacích cest cizím tělesem:

- viditelné těleso odstraníme rukou

- pokud je při vědomí, vyzveme k usilovnému kašli 

- udeříme postiženého 3-5x do zad plochou dlaní.

Pokud nedojde po zprůchodnění dýchacích cest k obnově spontánního dýchání, je třeba zahájit umělé dýchání: ruku zasuneme pod šíji nemocného, druhou tlačíme na čelo a palcem a ukazovákem stlačíme jeho nosní dírky. Zhluboka se nadechneme a široce otevřenými ústy překryjeme ústa postiženého. Usilovně vydechneme a zároveň sledujeme, zda se zvedá hrudník. Výdech je pasivní. Opakujeme frekvencí 10-12 vdechů/minutu. Během umělého dýchání opakovaně zjišťujeme přítomnost pulsu na krční tepně postiženého.

Porucha krevního oběhu: Pokud dojde k vymizení pulsu, je nutno připojit nepřímou masáž srdce: postižený leží na zádech na tvrdé podložce, dva prsty od dolního okraje hrudní kosti položíme dlaň natažené horní končetiny a na její hřbet pak druhou dlaň, lokty jsou napjaté, ke stlačení používáme hmotnost své horní poloviny těla. Hrudní kost stlačujeme do hloubky max. 4-5 cm u dospělého. Frekvence stlačování je 100x za minutu. Poměr vdechů ke stlačení hrudníku je při jednom i dvou zachráncích stejný - 2 : 15. Resuscitaci zahajujeme vždy 2 umělými vdechy. V případě, že zachránce nemůže provádět dýchání z úst do úst, doporučuje se provádět pouze komprese hrudníku. Účinnost nepřímé srdeční masáže lze zvýšit zvednutím dolním končetin, tím zlepšíme žilní návrat krve k srdci.

U dětí se poměr umělých vdechů (menšími objemy) a stlačení hrudníku řídí věkem: u novorozence  3 : 1 s frekvencí 120:30 za minutu (v praxi se doporučuje 30 vdechů : 90 stlačení do hloubky 1/3-1/2 hrudníku), do jednoho roku věku stlačujeme hrudník 2 prsty v poměru 5 stlačení a 1 vdech frekvencí 100 : 20 vdechům/min, děti 1-8 let také 5 : 1 stejnou frekvencí, kompresi hrudníku provádíme 1 rukou. Od 8 let postupujeme stejně jako u dospělých.    

Při úrazech patří k zajištění krevního oběhu i stavění vnějšího krvácení: tlakem v místě krvácení či tzv. tlakových bodech, tlakovým obvazem rány ev. použitím škrtidla. U zlomenin minimalizujeme krevní ztráty jejich znehybněním provizorní dlahou.

 

I při délce této stati asi vidíte, že téma není ještě zdaleka  vyčerpáno. Ale pokud jste dočetli tyto řádky až sem, možná  jste někoho, s kým se v budoucnu potkáte,  zařadili právě mezi šťastlivce.

Krásné léto a bezstarostnou dovolenou Vám přeje Pavla Kočí..

Reklama