Vlastníte dům, byt nebo nějaký pozemek? Pak by vás mohlo zajímat, že s novým Občanským zákoníkem (NOZ) přišla změna, která se týká nemovitostí. Od 1. 1. 2014 platí, že stavby, které se nacházejí na pozemku a jsou pevně spojené se zemí, k tomuto pozemku neoddělitelně patří.

A tím pádem je vlastník pozemku také vlastníkem všech staveb na něm postavených. Tato zásada platila v československém právu do roku 1950, tvůrci NOZ se k ní tedy vrátili. Už se tak nebude stávat, že pozemek a budova na něm postavená jsou v právním smyslu dvě věci - dříve bylo totiž možné, aby stavbu vlastnil jeden člověk a pozemek pod ním někdo jiný. Což vedlo k mnoha problémům.

Přečtěte si také:

Toto právo vychází ze staré římské zásady, podle níž povrch ustupuje půdě - superficies solo cedit. NOZ toto řeší v § 506 odst. 1: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“.

dům

Stejný vlastník

Pokud pozemek i dům na něm stojící vlastní stejná osoba, stavba se automaticky stává součástí pozemku. Dům už tedy od 1. 1. 2014 není samostatnou právní věcí, ale nepřestal existovat, jen je součástí pozemku. Nadále tedy nepůjde převést jenom dům a pozemek si ponechat, jak se to dříve stávalo. Pro drobné stavby, které nebyly zapsané v katastru nemovitostí (např. kůlny, ploty, studny...), tato zásada platila již dříve.

Jiní vlastníci

Jinak to je, pokud je vlastník domu jiný než vlastník pozemku pod ním. V tomto případě stavba automaticky nepřechází do vlastníka pozemku, ale zůstává samostatnou nemovitostí.

Podle § 3056 NOZ má vlastník pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastník stavby předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí. Bude to tedy tak, že pokud bude chtít jeden z vlastníků svůj majetek prodat, musí ho nejdříve nabídnout druhému vlastníkovi k odkoupení.

Institut práva stavby

Tento institut se také vrací do NOZ. Znamená to, že si můžete na cizím pozemku postavit dům (např. u rodičů), je to podobné jako věcné břemeno. Právo stavby je ovšem časově omezené, podle dohody se může ale prodloužit, popř. po uplynutí doby pak může dům splynout s pozemkem.

Zdroj: NOZ - http://obcanskyzakonik.justice.cz

Další články v našem magazínu:

Reklama