aneb o psychologickém profilování pachatelů trestných činů

Tu scénu známe asi všichni. Odehrává se v nesčetném množství seriálů i filmů. Seriózně se tvářící vyšetřovatel či policejní psycholog, případně psychiatr, přikročí k mrtvole znásilněné dívky, prohlédne si stopy po škrcení, odříznutý prs a umělecky naaranžovanou rudou růži a s vědoucím výrazem pronese: „Pachatelem je bílý muž, ve věku mezi dvaceti a čtyřiceti lety, jedináček, vychovávaný hyperprotektivní matkou, v dětství se pomočoval a trhal mouchám nožičky, žije osaměle, je kultivovaný a inteligentní a toto není jeho první vražda.“ Taky vás už někdy napadlo, nakolik se taková prohlášení slučují s realitou? Jestli je opravdu možné z ohledání oběti a místa činu určit přesný profil pachatele? Nebo jsou psychologové jen jakýmisi novodobými věštci, kteří se občas „trefí do černého“? Pravda, tedy kromě toho že je out There, leží někde uprostřed.

Co zajímá psychology
Jaký je vlastně rozdíl mezi psychologickým profilováním pachatele a běžnou prací kriminalisty? Zkušený kriminalista samozřejmě dokáže z prozkoumání místa činu a ve spolupráci s techniky určit nemálo skutečností, například to, jestli je pachatel levák či pravák, jestli je kuřák, jaké nosí boty, je-li profesionál či amatér a pod., samozřejmě v závislosti na tom, jaké stopy na místě činu zůstanou. Práce policejního psychologa je mnohem subtilnější. V podstatě jde o to stanovit, jaké motivy mohly vést pachatele k činu, zdali bude v trestné činnosti pokračovat či nikoliv, zdali si přeje být odhalen, jak bude reagovat na případné zprávy v tisku, zkrátka zatímco kriminalisté se soustřeďují na faktické skutečnosti, psychology zajímá především to, co se pachatelům honí v hlavě. Z této premisy pak vyplývá využitelnost profilování pachatelů v praxi.

Za vším hledej statistiku
Především si musíme uvědomit, že většina poznatků, využívaných při vytváření profilů pachatelů trestných činů, vychází ze statistických dat a jako taková bude mít vždy jen pravděpodobnostní hodnotu. Proto profil pachatele nikdy nemůže sloužit jako přímý důkaz a ve většině zemí není přijímán ani jako důkaz nepřímý. V podstatě jde spíše o metody, které mají usnadnit vyšetřovací procedury. Také míra využití těchto metod je omezená. Svou platnost mají především u trestných činů spáchaných jedinci s psychickou poruchou, a u vícečetných deliktů. Lidsky řečeno, můžeme vytvořit profil sexuálně motivovaného vraha žen, ale obtížně budeme vytvářet profil pachatele loupežného přepadení. To samozřejmě neznamená, že by nebylo v našich silách získat relevantní psychologické informace o osobě, která spáchala vraždu ze zištných důvodů, nebo že by bylo nemožné vytvořit profil zloděje v supermarketu, čím více osobních a specifických aspektů však trestný čin obsahuje, tím snáze se vytváří profil jeho pachatele.

Sexuální motiv
Pro objasnění postupů a využití profilování pachatele v praxi zvolím téma v této oblasti nejcitovanější- sexuálně motivované vraždy. Především už samotný fakt, zdali došlo k znásilnění oběti či nikoliv, nám může o pachateli mnohé prozradit, přinejmenším nám zjednoduší identifikaci pohlaví pachatele. Ačkoliv ve většině případů je pachatelem muž (přičemž obětí nemusí být vždy žena!), pachatelem sexuálně motivované vraždy může být za jistých okolností i žena. Mnohé závisí i na tom, zdali si pachatel z místa činu odnesl nějaký fetiš (předmět či součást těla oběti) a jestli mrtvolu či místo činu nějak upravil. Z těchto aspektů můžeme usuzovat, šlo-li o čin náhlý či předem plánovaný, jakýsi osobní rituál, nebo jestli pachatele více zajímala živá, bránící se a vyděšená oběť či její mrtvé tělo. Ze všech těchto údajů pak na základě statistických fakt, ale i vlastní intuice, můžeme usuzovat na sociální zázemí, osobnostní strukturu a motivaci pachatele a nadále pak predikovat jeho budoucí chování.

Ne všichni jsou vrazi
Je ale třeba si uvědomit, jak správně interpretovat statistické poznatky. Je sice pravdou, že většina sadistických vrahů pochází z rozvrácených rodin, obvykle jsou to jedináčci, do vysokého věku trpěli pomočováním a rádi ubližovali hmyzu či zvířatům, ale naopak většina těch, o kom platí některý z výše uvedených údajů, se nestane sadistickými vrahy! Mezi uvedenými symptomy a delikventním sexuálním chováním totiž není souvislost příčinná.

Co si myslíte o psychologickém profilování? Domníváte se, že byste dokázala odhalit vraha? Setkala jste se někdy s násilníkem?

(převzato z časopisu 3. pól)

Reklama