Havarijní pojištění v současné době kryje řadu rizik, které pojišťovna v případě pojistné události uhradí. Majitel pojištěného vozu ale musí počítat se svou spoluúčastí, jejíž výši si při uzavírání pojistky zvolil. Nyní je na trhu zcela nový typ pojištění, které kryje majiteli vozu jeho spoluúčast na havarijním pojištění při libovolné kombinaci pojištěných rizik. Díky tomu může uzavřít pojistku s vyšší spoluúčastí za nižší pojistné a spoluúčast si jednoduše pojistit za přijatelnou cenu.

Každý řidič ví, že když si pořídí auto, musí si k němu pořídit i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení. Tak jsou kryty škody, které řidič způsobí v případě nehody jiným účastníkům silničního provozu.

Pro krytí škod, které nejsou předmětem pojištění v povinném ručení, si řidiči mají možnost sjednat havarijní pojištění.

Havarijní pojištění nekryje pouze škody způsobené na vozidle havárií, která se stala bez cizího zavinění, ale klient může skladbu pojištěných rizik krytých pojistkou zvolit.

Obvykle havarijní pojistka pokrývá kromě havárie i škody způsobené živelní událostí (např. kroupy, vichřice, sesuvy půdy, záplavy), vandalismem nebo odcizením. Pokud majitel vozu přemýšlí o uzavření havarijního pojištění, obvykle zvažuje i míru své spoluúčasti, kterou zvolí. Její výše se obvykle pohybuje mezi 1-10 % z vyplaceného pojistného plnění pojišťovnou za předmětnou škodu.

Při nižší spoluúčasti je obvykle roční pojistné znatelně vyšší. Naproti tomu při vyšší spoluúčasti zaplatí méně, ale vyplacené pojistné plnění mu bude sníženo o jeho spoluúčast. Rozdíl ve výši pojistného může být až 20%. Takové rozhodování je nyní pro majitele vozu snadnější, protože díky novému pojištění spoluúčasti COIN si může spoluúčast z havarijního pojištění pojistit. Na pojistném tak ušetří a spoluúčast dostane zpět.

Toto nové pojištění uvedla na trh makléřská společnost RANSOME@WHITTAKER® INSURANCE s.r.o. ve spolupráci s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, která je zajistitelem celého projektu COIN. Zájemce si pojištění spoluúčasti COIN může uzavřít pohodlně, snadno, rychle a pouze na internetu, kde najde i všechny potřebné informace. V případě, že dojde k pojistné události, nahlásí škodu stejným způsobem, tedy opět přes internet.

Ceny pojištění se pohybují od 780 Kč do 1250 Kč ročně v závislosti na ceně auta. Navíc klienti s havarijním pojištěním uzavřeným u ČPP získají zvýhodněné sazby za pojištění COIN (od 639 do 999 Kč). Pojištění se uzavírá na 1 rok nebo do první škodní události. Pak je možné okamžitě uzavřít pojistku novou.

Pojištění spoluúčasti COIN má samozřejmě svá pravidla:

1. coinPojištění spoluúčasti COIN je možné uzavřít na řádně sjednané havarijní pojištění s libovolnou skladbou rizik u jakéhokoliv pojistitele (tzv. Prvopojistitele) na českém pojistném trhu.
2. Maximální výše sjednané spoluúčasti, kterou pojištění spoluúčasti COIN kryje, je 10 % a maximální pojistná částka vozidla 1.800.000,-Kč. Nelze využívat k poměrnému pojištění ke sjednané vyšší spoluúčasti.
3. Pro uplatnění škody z pojištění spoluúčasti COIN při odcizení vozidla musí být ve voze instalováno funkční mechanické zabezpečení řadicí páky (Construct, Defend Lock, atd.) nebo elektronický vyhledávací systém (Sherlog, ONI SYSTEM, atd.).
4. Pojištění spoluúčasti COIN se nevztahuje na případy, kdy je odcizena pouze část vozidla, takzvaná parciální škoda.
5. Pojistné plnění bude poskytnuto na základě závěrečného likvidačního protokolu pojistné události z Prvopojištění, z kterého bude patrná výše vyplaceného pojistného plnění a výše odečtené spoluúčasti.
Pojistné plnění bude poskytnuto i v případech, kdy k poškození pojištěného vozidla došlo v době od odcizení do jeho nalezení, i když pojistitel Prvopojištění toto poškození kvalifikoval jako pojistnou událost z pojistného nebezpečí odcizení. Podmínka, že pojistné plnění se nevztahuje na škody odcizením části vozidla nebo jeho výbavy, zůstává nedotčena.

Více informací, podmínky pojištění a také možnost přímého sjednání smlouvy na internetové adrese www.spoluucast.cz.
Informace o pojištění spoluúčasti COIN naleznete také na webových stránkách ČPP.