Láska jako trám, svatba na spadnutí, ale sichr je sichr – raději se pojistíme předmanželskou smlouvou. Co všechno bychom měli vědět, než ji s právníky u notáře sepíšeme?

Podle současné právní úpravy VŽDY zůstává VE SPOLEČNÉM JMĚNÍ MANŽELŮ věci tvořící OBVYKLÉ VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. O ostatních majetkových hodnotách nabytých za trvání manželství se mohou snoubenci dohodnout pouze smlouvou sepsanou formou notářského zápisu. Stejně tak se mohou dohodnout o závazcích, které budou během manželství vznikat. Tuto dohodu mohou manželé v budoucnu – opět u notáře – změnit.

Současná právní úprava pojem PŘEDMANŽELSKÁ SMLOUVA výslovně neupravuje, ale od 1. srpna 1998 občanský zákoník uzavírání předmanželské smlouvy umožňuje.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
Než partneři uzavřou manželství, musí si být před sepsáním předmanželské smlouvy vědomi, co společné jmění manželů vlastně tvoří.

Společné jmění manželů zahrnuje vše, co bylo nabyto některým z manželů za trvání manželství,“ řekl Ženě-in odborník na rodinné právo JUDr. Jan Horáček. „Naopak do společného jmění nepatří věci získané dědictvím nebo darem, ani věci, které slouží osobní potřebě jednomu z manželů. Dále tam nepatří věci, které manželé nabyli před uzavřením sňatku, může to být i byt nebo dům ve výlučném vlastnictví jednoho z budoucích manželů, a věci, které jednomu z manželů byly vydány jako právnímu nástupci původního vlastníka (například v rámci restituce byl jednomu z manželů vydán dům nebo pozemek).“

SPOLEČNÉ ZÁVAZKY
Podle Horáčka dále do společného jmění patří i závazky, které některému z manželů nebo oběma společně vzniknou za trvání manželství (například hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření). Výjimku tvoří závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

„Například budoucí manžel podniká, a tak se snoubenci dohodnou, jak budou nabývat majetek movitý či nemovitý po uzavření manželství,“ vysvětluje Jan Horáček. „Dohodnou se, že do svého výlučného vlastnictví každý z manželů získá finanční prostředky, které nabude z vlastního podnikání. Současně každý z nich takto získaným majetkem zodpovídá za dluhy, které mu eventuálně vzniknou v souvislosti s tímto podnikáním.“

Dále se manželé mohou dohodnout, že za závazky vzniklé po dni uzavření manželství bude odpovídat ten z manželů, který tento závazek sjedná, a to svým výlučným majetkem, který podle ujednání předmanželské smlouvy do svého výlučného vlastnictví získá. Smluvně se tedy dohodnou, že k ručení za závazky jednoho z manželů nebude použito majetku, který byl podle dohody získán do výlučného vlastnictví druhého manžela nebo do společného jmění manželů.

„Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou, uzavřenou vždy formou notářského zápisu, své budoucí majetkové vztahy v manželství upravit obdobně, jako to mohou ze zákona učinit manželé,“ uzavírá právník.

Je podle vás správné uzavírat předmanželskou smlouvu, nebo to už od začátku vnáší do vztahu stopy nedůvěry? Znáte někoho z vašeho okolí, z rodiny kdo předmanželskou smlouvu uzavřel? Myslíte si, že předmanželská smlouva bude mít vliv na nižší rozvodovost, protože manželé nebudou chtít přijít o dobré bydlo a nebudou hned kvůli každé prkotině podávat žádost o rozvod?

Reklama