Svatba! Ten nejkrásnější okamžik v životě každé ženy (i muže, i když ti často tvrdí pravý opak).

Bílé šaty, kytice, slavnostní nálada, okamžiky závratného štěstí...

Co je však potřeba zařídit ještě před tím, než si řekneme ANO?

 

Budeme se brát na radnici, nebo v kostele?

Od 1. 7. 1992 mají civilní i církevní forma uzavření manželství v našem právním řádu rovnoprávné postavení, po právní stránce mají stejnou váhu a závaznost a zákon o rodině pro ně stanovuje stejné podmínky. Záleží tedy na nás, pro co se rozhodneme. Je jen potřeba mít na paměti, že církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce.

 

Jaké doklady budeme potřebovat?

O uzavření manželství musí nejdříve na příslušném matričním úřadě písemně požádat oba snoubenci. K žádosti je třeba připojit buď originály nebo ověřené kopie těchto dokladů:

- doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)

- potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)

- je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené doložkou o právní moci

-je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci


Je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, musí navíc předložit
- rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Jde-li o osobu stiženou duševní poruchou, musí rovněž mít rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

 

A co  cizinec, který chce uzavřít manželství?

- doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích

- potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu

- potvrzení o státním občanství

- je-li snoubenec rozvedený – právoplatný rozsudek o rozvodu, je-li ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela

- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem

 

Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem.

Všechny doklady musí být opatřeny ověřeními, předepsanými příslušným vyšším úřadem v cizině, eventuálně u států, s nimiž nemá Česká republika dohodu o právní pomoci, musí být provedena  jejich superlegalizace českým zastupitelským úřadem v cizině. Doklady musí být přeloženy soudním překladatelem do českého jazyka. Pokud snoubenec neovládá český jazyk, přizve se ke svatebnímu obřadu soudní tlumočník.

Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.

 

Pokud jste se rozhodli uzavřít sňatek  v místě trvalého bydliště jednoho z vás dvou, neplatí se za uzavření manželství žádný správní poplatek.

V případě, že se chcete vzít na jiném úřadě (ani jeden z vás zde nemá trvalé bydliště), musíte složit správní poplatek 600,- Kč.
Je-li jeden ze snoubenců cizí státní příslušník bez trvalého pobytu v ČR, zaplatí správní poplatek 1 000,- Kč.

Jsou-li oba snoubenci cizími státními příslušníky bez trvalého pobytu v ČR, zaplatí správní poplatek 2 000,- Kč.

Uzavření sňatku mimo běžné termíny vyhrazené příslušným matričním úřadem: správní poplatek

činí 1 000,- Kč.

Uzavření sňatku mimo stanovené místo vyhrazené příslušným matričním úřadem: správní poplatek činí 1 000,- Kč.

Uvedené správní poplatky mohou být podle okolností pozměněny (pronájem místa, živá hudba) v závislosti na požadavcích.

Při  církevních  sňatcích nejsou centrálně nařízeny žádné poplatky, vše je založeno na dobrovolnosti. Pevné poplatky jsou pouze u objednaných koncertů.

 

A co kdo bude platit na svatbě?
Dnes už neplatí, to co dříve (že většinu nákladů hradili rodiče nevěsty). Na financování svatby se zpravidla domluví snoubenci spolu s rodiči. Velmi důležité však je, aby se předem dohodlo, kdo co bude platit, předejde se tak různým nedorozuměním a následným nepříjemnostem v rodinách.

V případě, že pár žije již nějakou dobu společně, a má tedy vlastní domácnost, platí si oslavu obvykle sám. Opačná varianta nastane například v situaci, kdy snoubenci ještě studují a jejich finanční situace není zrovna nejlepší. Pak pochopitelně pomohou rodiče. 

Prostřednictvím některých bank lze získat i půjčku, ať už má podobu novomanželské půjčky nebo spotřebitelských úvěrů na nákup zboží či služeb.

 

Kdy a s kým nemůžete uzavřít manželství?

Manželství nemůže být uzavřeno s ženatým mužem nebo vdanou ženou.

Dále mezi pokrevními příbuznými, ale i nepokrevními, kde vzniklo příbuzenství osvojením, které stále trvá. A to i mezi osvojencem a předky, potomky, nebo sourozenci osvojitele.

Občan mladší 16 let taktéž nemůže manželství uzavřít, a to za žádných okolností.

Stejně tak i osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům. Naopak občan, u kterého je způsobilost k právním úkonům pouze omezena, uzavřít manželství může, pokud soud sňatek povolí.

 

Manželství  naopak lze  uzavřít bez přítomnosti jednoho ze snoubenců.

Je možné, z důležitých důvodů, učinit prohlášení o vstupu do manželství za jednoho ze snoubenců jeho zástupcem. Závažnost důvodu (dlouhodobý pobyt jednoho ze snoubenců v zahraničí, nemoc, která neumožňuje přítomnost na obřadu, zájem na utajení pobytu snoubence v souvislosti s ochranou svědka) posuzuje okresní úřad nadřízený příslušné obci, před níž má být tento sňatek uzavřen. Zástupce však musí být vybaven písemnou, úředně ověřenou plnou mocí.

 

Až se budete vdávat (ženit) máte v zaměstnání nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na 2 dny - z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu.

K účasti na svatebním obřadu při sňatku dítěte se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den a při sňatku rodiče rovněž na 1 den, ale už bez náhrady mzdy.

Zákon připouští i takové mimořádné situace, kdy vás může oddat (v případě ohrožení života) i kapitán lodi plující pod vlajkou ČR, kapitán letadla registrovaného v ČR a velitel vojenské jednotky ČR v zahraničí.

A co společný majetek?

Pokud není mezi manželi uzavřena zvláštní majetková smlouva, pak společný majetek musejí oba manželé udržovat společně a také pochopitelně mají právo ho společně užívat. Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.

 

A na co byste neměli zapomenout, až opadne svatební veselí?

Nejdůležitějším krokem je nahlásit změnu stavu a zažádat o změnu občanského průkazu kdekoliv v naší republice - na ohlašovně. Vyzvednout nový občanský průkaz je pak možné pouze na  příslušném úřadě  v místě bydliště. Tento krok je potřeba udělat do 10 dnů po obdržení oddacího listu.

 

Tak, moji milí, a teď už jen buďte šťastní až do smrti! No... nebo aspoň co nejdéle.

 

     
Reklama