Ten příběh patří k jednomu z nejmalebnějších, ale zároveň nejproblematičtějších, jaké jsou ve Starém zákoně zaznamenány. Vypráví o nevěstce Rachab, ženě prodejné. A Rachab nebyla prodejná jen co se těla týče - prodala také město, ve kterém žila. V našich časech bychom ji patrně označili za vlastizrádkyni. Ale jak už to tak bývá, zrádci, kteří si vyberou správnou - tedy tu vítěznou - stranu, bývají oslavováni a leckdy se jim i staví pomníky. Pojďme si tedy povědět, jak to bylo s Rachab.

Z prokletého rodu
Rachab byla pravděpodobně Kenaanka, tedy z rodu Kenaana, syna Cháma, který byl prý proklet za to, že svého otce Noeho uzřel obnaženého. Vyrůstala v Jerichu, slavném a velkém městě, které však mělo tu smůlu, že stálo v cestě Jozuovi a jeho lidu. Ani Jozue si ovšem netroufl na Jericho bez přípravy, a tak vyslal dva muže na výzvědy.

Jako z Jamese Bonda
Oba špióni se po dobře vykonané práci rozhodli, že si odpočinou v domě nevěstky Rachab. Nikde není psáno, zdali u ní hledali něco víc než jen odpočinek. V každém případě by však učinili lépe, kdyby Jericho ještě večer opustili. Král Jericha měl totiž zřejmě dobrou kontrašpionáž, a tak se dozvěděl nejen to, že v jeho zemi slídili nepřátelští vyzvědači, ale i kde hlavu složili. Vzkázal tedy Rachab, aby mu oba špióny vydala.

 

Utíkali támhle!
Rachab však slyšela o moci Jozua a jeho lidu. A tak se rozhodla, že si pro všechny případy nechá otevřená zadní vrátka. I když možná se jí prostě jen zželelo obou mužů a nebo třeba neměla krále Jericha ráda. Kdo ví, o jejích motivech se v příběhu nepíše. Co se však píše je, že oba muže varovala, odvedla na střechu a ukryla pod snopky lnu. A vojákům řekla: „Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za nimi, ať je doženete!"

Cena za zradu
Vojáci neviděli důvod, proč by jim Rachab měla lhát, a tak vyrazili k brodům přes Jordán hledat domnělé uprchlíky. Nevěstka se mezitím vydala kolaborovat. Nejdříve přiznala, že se v Jerichu ví o velkých vítězstvích izraelského lidu a o zázracích, které pro něj Hospodin učinil. Uvedla také, že se obyvatelé Jericha před Jozuem a jeho muži třesou hrůzou. Poté uznala Hospodina za Boha na nebi i zemi a nakonec vznesla svůj požadavek. Chtěla, aby jí poslové při Hospodinu přísahali, že se jí i její rodině za milosrdenství odvděčí milosrdenstvím - že nechají ji i její rodinu naživu.

Karmínová šňůrka
Špióni požadovaný závazek přijali a přísahali, že bude-li třeba, položí za Rachab a její rodinu i život, nesmí však jejich dohodu za žádných okolností vyzradit. Nevěstka je poté spustila na provaze z hradeb a poradila jim, jak uniknou hlídkám, které po nich pátrají. Oni si s ní na oplátku smluvili znamení - v den útoku na Jericho má u sebe v domě shromáždit celou rodinu a z téhož okna, ze kterého je spustila, vyvěsit šňůru z karmínových provázků, kterou jí dali. Pokud tak však neučiní, nebo pokud jejich společnou úmluvu vyzradí, neunikne smrti.

Šťastný konec?
Rachab úmluvu nevyzradila a na šňůru nezapomněla, a proto ona i její rodina přežili vyvraždění Jericha. A nejen to, byli přijati do izraelského lidu. Rachab pověsila svou práci na hřebík a vdala se za Izraelce Salmóna z kmene Juda. Možná že dokonce šlo o jednoho z oněch dvou vyzvědačů, jistě to však nevíme. V každém případě se jí ovšem dostalo veliké milosti, protože z jejich rodu se narodil král David a nakonec sám Ježíš.

Z tohoto krátkého příběhu se dozvídáme jen málo o Rachabiných skutečných motivech - snad měla jako nevěstka důvod nenávidět jerišské muže, snad se především bála o svou rodinu a možná zkrátka uvěřila v Hospodina a rozhodla se mu sloužit. Ať tak či tak je ovšem zvláštní, že se tento příběh zrady, ať už byla jakkoliv ušlechtile motivována, stal příběhem dávaným za příklad - jednání Rachab je obecně považováno za chvályhodné a vyzdvihováno - riskovala přece život, když ukryla „nepřátele státu“, pomohla jim k útěku a za to byla po právu odměněna...

Co si o Rachab myslíte Vy? Bylo její jednání správné? Má žena právo, aby zachránila svou rodinu, zradit svou zemi? Nebo byla Rachab obyčejná zrádkyně? Nebo je správné každé jednání, které naplňuje vůli Hospodinovu, ať už v lidských očích vypadá jakkoliv?

Reklama