Lucie je jednou z mála historicky nepochybně doložených žen, které zemřely mučednickou smrtí pro svou víru.

V českých zemích navštěvoval vesnické chalupy o svátku sv. Lucie průvod masek, které vedla dívka převlečená za sv. Lucii. Doprovázeli ji družičky, kněz, poustevník, kominík, řezník, dráteník, krajánek a cikánská rodina. Den sv. Lucie byl ženským svátkem. 

Podle jedné legendy se Lucie narodila na Sicílii v Syrakusách kolem roku 286 a ještě jako dítě složila tajně slib čistoty. Nic netušící matka Eutychie ji však zaslíbila pohanskému mladíkovi z vážené místní rodiny. Svatbě zabránila Eutychiina nemoc. Zdálo se, že stará žena záhadnou chorobu nepřežije. Lucie vzala matku k hrobu Agáty v Katánii a stařenka nejen vydržela strastiplnou pouť, ale dokonce se zázračně uzdravila. Lucie vděčnou matku přemluvila, aby domluvený sňatek zrušila a dovolila jí vést nadále čistý panenský život. Podle legendy dívka rozdala věno přichystané na svatbu chudým, a dokonce přiměla Eutychii, aby se vzdala i svého jmění a věnovala ho na dobročinné účely.
Jejího ženicha ztráta jmění rozezlila nejvíce, jelikož on sám se neměl čím honosit. Majetek zmizel v nenávratnu a mládenec se rozhodl dívce pomstít.
V zemi v té době vládl císař Dioklecián, proslulý tvrdými zásahy proti křesťanům. Rozhněvaný mladík Lucii udal úřadům. Začalo vyšetřování. Zkouškou bylo obětování pohanským bohům. Když Lucie odmítla, nikdo již nepochyboval o její pravé víře. Za těžké provinění měla být Lucie poslána za trest do nevěstince, ale vozík tažený voly, na který ji posadili, se odmítal hnout z místa. Nepohnulo s ním ani "několik tisíc vojáků".
Podle jedné z legend dal Diokleciánův místodržící děvče polévat vařícím olejem a potom setnout mečem, podle jiné jí kat prořízl hrdlo dýkou. Lucie zahynula 13. prosince roku 304, a od té doby si křesťané v tento den připomínají její památku.

Ve vlasti sv. Lucie, Itálii, byl její svátek od středověku spojen se světelným průvodem a lidovými slavnostmi. I dnes jsou o jejím svátku všude slyšet hymny na oslavovanou světici.

Druhou vlastí sv. Lucie se stalo Švédsko. Luciin den je jedním z největších národních svátků. V daleké severské zemi vystupuje světice jako "nevěsta Lucie", a dívka, která ji ztělesňuje, je oblečena do dlouhých bílých šatů. Rozpuštěné vlasy zakrývá mohutný věnec s hořícími svícemi. Svátek světel, jak se tu Luciinu dni říká, symbolizoval konec dlouhých temných nocí a ozařoval cestu malému Ježíškovi.

Dříve byla se dnem sv. Lucie spojena i řada magických praktik.
Svatá Lucie byla považována za mocnou ochranitelku před kouzly a čarami čarodějnic. Lidé proti nim používali zaručené prostředky, které se dochovaly z pohanských dob.
Na severovýchodní Moravě přidávaly hospodyně do krmení dobytčatům od svátku sv. Lucie až do božího hodu kousek zaříkaného těsta smíchaného se svatojánským kořením, aby chránilo skot před uřknutím. Magickou moc mělo mít také poleno odložené o sv. Lucii stranou. Když se jím zapálil štědrovečerní oheň, nemohla po celý rok do stavení proniknout žádná čarodejnice, bosorka ani černý mužíček.

Jméno Lucie znamená "plná světla".
Podle starého lidového rčení prý o svém svátku "svatá Lucie noci upije". Zimní den se však začíná prodlužovat až zimní rovnodenností. Tento rozpor se dá vysvětlit vývojem kalendáře. Mezi starším juliánským a skutečným slunečním kalendářem vznikla během několika staletí časová nesrovnalost.
Po přijetí gregoriánské reformy v 16.století lidová moudrost přestala platit a pořekadlo se rozrostlo o dovětek: "Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá." 

Zdroj: Valburga Vavřenová, "Encyklopedie Vánoc", nakl. Libri 2000

                     
Reklama