Když jsme dnes připomněli svatbu naší kolegyňky Štěpánky, pár slov, k tomu, jak by se nevěsta měla chovati nejen o svatební noci, ale i v letech následujících.

Nevěsta před sto lety

 

Přečtěte si jednu z kapitol knihy pro dívky vstupující do manželství. Před více než sto lety ji napsala Ruth Smythersová:

"Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování, jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její

triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující

pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme!"

 

Sobecký a tělesně založený manžel  může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti  v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomáluzřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných

tužeb.


Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti.
Ačkoli je sex v tom nejlepším případě  odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se  přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí, jež touto cestou vznikají.


Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým
započínáním sexuálního aktu. Ideálním  manželem byl by ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze.


Většina mužů, pokud nežije v  sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně.
Moudrá nevěsta statečně  protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti  hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná  svádění.


Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi
manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří  snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a  společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy  ví rady, jak udržet

četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost  musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku.

Většina mužů jest od
přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy. Když jest muž odmítán, začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží  si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy  nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.


Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v
naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného  pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už  všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten, když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě.  Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její  strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty, stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou

mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby

bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostné  přípravy.


Moudrá žena si nenechá  vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí
nejvýše, aby si muž rozepnul  poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně  musí ležeti úplně nehybně a

nikdy za žádných okolností nezamručí ani  nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho  moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno  vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel  vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.


Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život
vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní  touhy. Přichází tedy ve svazek manželský  kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí  takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj  prospěch a poté svého manžela úplně

oprostí od sexuálního vyjadřování. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství:  dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.(Z knihy RADY A POKYNY PRO MLADOU NEVĚSTU,  KTERAK SE CHOVATI A JAK

ZACHÁZETI S INTIMNÍMI A OSOBNÍMI VZTAHY VE SVAZKU  MANŽELSKÉM KU PROSPĚCHU

NEZRUŠITELNOSTI TÉTO POŽEHNANÉ SVÁTOSTI A PRO  SLÁVU BOŽÍ. Napsala Ruth

Smythersová,  milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické

metodistické  církve, při výročním regionálním shromáždění. Vydáno léta

páně  1894.)

 

 

 

 

 

Reklama