Vyslechněte krátký příběh o tom, jak v zemích koruny české první noviny tištěné vycházeti začaly. Bylo to počátkem osmnáctého věku, kdy u nás zlý Koniáš knihy pálil a lid trpěl pod jhem jezuitským.
I našel se muž chrabrý, učený, písma, malby a tisku znalý. Tento vážený a přičinlivý měšťan pražský po studiích s hrabětem Berkou, legátem císařským v republice benátské, po cizině cestoval. Vrátiv se ze zemí cizích roku 1707 a pracovati začal v tiskárně v pražském Platýze na Uhelném trhu, jež rodinným majetkem byla. Ta byla jednou z nejlepších té doby. Zval se Karel František Rosenmüller i v Teplicích se roku 1678 narodil
.

Svou povahou poctivou získal přízeň tiskařů další a u veřejnosti oblíbeným byl. Nejdříve kalendáře Svatovojtěšské se seznamy českých rodů panských a rytířských vydával, dále i slovníky a spisy naučné. Avšak v měsíci februáru dne čtvrtého, roku 1719 první číslo novin vydal. Byly to noviny české a podvakrát v týdnu (v neděli a v outerý) je čtenáři mohli čísti a ctihodný pan Rosenmüller privilegium samotného císaře Karla VI., panovníka tehdejšího, musel k jejich vydávání obdržeti. Nazývaly se Sobotní (Outerní) pražské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející s obzvláštním Jeho Císařské a Královské Milosti nadáním obdarované. Leč název jejich dlouhý byl. I zkrácen byl na Pražské poštovské noviny, z rozličných zemí a krajin přicházející aneb Český postilion. Na straně titulní postilion na koni vyobrazen byl. Později název měly Pražské české noviny nebo jen Pražské noviny.

O čem psáno bylo? Z novin vídeňských mnoho zpráv světových přejímáno bylo. Tak lidé čeští znáti mohli, co u dvora se děje. Taktéž však čísti mohli, co se u nás děje. Nejen o pražské společnosti. Třeba jak roku tisícího sedmnáctistého dvacátého druhého v Mostě zvláštní úkaz spatřen byl. V noci koule veliká, zářící, paprsky k zemi jak sloupy silné vrhala. Až nad ránem zmizela i lidé vyděšeni byli. Zprávy tyto bez názvů byly, pouze datum a místo původu napsáno a tištěny v jednom sloupci přes celou šíři strany. Noviny ponejprv na čtyřech, pak na osmi stranách tištěny byly.


Ctihodný Karel František, později nazýván Veleslavínem 18. století, k Pánubohu se odebral roku devátého júna 1727. I tiskárny ujal se syn jeho jména stejného. Byl to student university pražské, teprve 20 roků stár. I on se stal váženou osobou a roku 1741 jmenován byl tiskařem dvorským. Člověk čestný to byl, neb když roku 1742 Prahu Bavoři a Francouzi obsadili, trpěl raději škodu, než aby pro nepřítele pracoval. Českému písemnictví se věnoval, listy o dějinách tiskařství českého sbíral. Zároveň i o své lidi pečoval, dvanácte pomocníků zaměstnával a slušné vybytí jim poskytoval. Předčasně však roku 1745 skonal ve věku pouhých 38 let.

Poté živnost vedla manželka jeho Žofie. Opět provdala se za Františka Hynka Kirchnera z Hradce Králové. Ten však také zemřel. Dalším mužem jejím královský registrátor Jan Josef Klauser se stal. I toho však roku 1771 pochovala. V té době již nějaký čas noviny upadaly, neb redaktorem jistý František Kozura byl. Začal novotářským jazykem psáti a jeho výrazy byly čtenářstvu nesrozumitelné, že zvláštní vysvětlení k nim pod čarou uváděti musel. Zájem o noviny nebyl valný, i roku 1772 zanikly. Nikdo již je nechtěl čísti a pravidelně platící a noviny odbírající byly jen 4 osoby.
Noviny tyto obnoveny byly až po deseti létech Ferdinandem šlechticem z Schönfeldu.

SOUTĚŽ

OTÁZKA ČÍSLO ČTYŘI: Jak se česky POETA

Pravidla najdete ZDE

Reklama