Všechno víte, všechno znáte? Lichotí vám, když ve společnosti ohromujete přítomné intelektuální konverzací? Jste pyšní, když u televize při sledování vědomostních soutěží sbíráte body za správné odpovědi? Zkrátka, jste přesvědčení o své nadprůměrné inteligenci? Možná by stálo za to zjistit, jak jste na tom ve srovnání s ostatními – jak vysoké je ´vaše IQ.

Definice:
IQ – inteligenční kvocient – je číslo, popisující inteligenci člověka v poměru k ostatní populaci. Základní definici IQ vytvořil v roce 1912 německý psycholog William Stern, když definoval míru inteligence jako poměr odhadnutého „mentálního věku“ a věku kalendářního: 

          IQ      =      100      x      (  mentální věk      :      chronologický věk  )

Pokud má tedy například desetiletý chlapec intelektuální schopnosti na úrovni třináctiletého, je jeho IQ podle Steinovy definice rovno 130 (100•13/10).

Při testování se používají úlohy rozčleněné podle toho, jak staří jedinci jsou je v průměru schopni zvládnout. Mentální věk se pak určí podle nejnáročnějších úloh, které byl testovaný schopen adekvátně řešit.

Za průměrné IQ se považuje IQ v rozmezí 90–110.

Sternův výpočet však má smysl pouze u dětí; u dospělých se v současnosti preferuje odvozený kvocient označovaný jako deviační IQ, u kterého se porovnává úroveň rozumových schopností jedince vzhledem k průměru populace. Asi 50 % populace má průměrnou hodnotu IQ (tj. 90–110). Vysoce nadprůměrné IQ (vyšší než 130) má naopak jen 2,5 % populace, totéž platí i u hluboce podprůměrného IQ (nižšího než 70, což je hranice pro mentální retardaci).

Ve světě lidi s nadprůměrným inteligenčním kvocientem sdružuje organizace Mensa.

Co je to Mensa?
Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.
Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991 jako občanské sdružení.

Kdo se může stát členem Mensy?
Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 15 let a v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v Čechách odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky). Děti mezi deseti a patnácti lety se mohou stát členy Dětské Mensy.

Kdo je český šampión?
Na „největšího Čecha“ respektive na nejvyšší dosažené hodnoty IQ naměřené u občana České republiky a na to, zda mají vyšší IQ ženy nebo muži jsme se zeptali předsedy Mensy ČR Tomáše Blumensteina.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem se provádí testování inteligence a jak se IQ testy kalibrují (na reprezentativním vzorku celé populace), je velmi náročné stanovování extrémních hodnot. Například
Mensou užívaný IQ test měří v hlavní věkové kategorii IQ maximálně 160, vyšší hodnoty lze stanovovat jen obtížně a ani psychologové na to nemají přesné nástroje. Nelze tedy říci, kdo má u nás nejvyšší naměřené IQ,“ prozradil Ženě-in předseda Mensy.

„Dalším problémem je používání různých stupnic. Například pokud se dočtete o IQ 200 dosaženém u měřeného člověka v Americe, odpovídá to v naší stupnici hodnotám okolo 160,“ vysvětlil rozdílnost stupnic v různých zemích Tomáš Blumenstein. „Pokud byste chtěli srovnávat IQ českého národa, nebude se lišit od IQ v okolních státech Evropy.“

„Co se týče rozdílů v inteligence mezi muži a ženami, tak průměrná hodnota je u obou pohlaví 100. Nepatrně se však liší směrodatná odchylka. Zjednodušeně lze říci, že mezi extrémními hodnotami je o něco víc mužů, a to ale jak na straně nadprůměru, tak i na straně nízkých hodnot.“

Více informací naleznete na http://www.mensa.cz.

Víte jakou hodnotu má vaše IQ? Nechali byste si ho změřit, nebo se obáváte „fiaska“? Můžete se otestovat i sami...

Adresy některých IQ testů: http://www.iq-testy.info/
                                          http://www.iq-test.cz/
                                          http://iq-test.stylove.com/
                                          http://www.viptesting.com/?d[idtest]=7&ids=7143
                         


 

Reklama