Kdy může být násilník vykázán?

Vykázání je preventivním opatřením směřujícím k ochraně ohrožených osob. Policisté k němu mohou přistoupit vždy, když zjistí, že se jedná o domácí násilí, a jeho oběti hrozí další útoky tyrana. Souhlas ohrožené osoby s vykázáním násilníka se přitom nevyžaduje.

Čím se vyznačuje domácí násilí?

Opakováním. Jde o jednání, které má svůj vývoj, opakované projevy, často trvá velice dlouhou dobu, intervaly mezi jednotlivými útoky se zkracují. Není to tedy jednorázový či ojedinělý incident.

Postupným nárůstem intenzity. Týrání začíná zpravidla psychickým násilím, postupně se přidává fyzické násilí, útoky směřují proti lidské důstojnosti, posléze proti zdraví, mohou vyústit až v útoky proti životu.

Jasnými rolemi. Domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami (manželé, partneři, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci), kde lze jasně rozlišit roli ohrožené a násilné osoby, role se nezaměňují. Nejedná se o tzv. italská manželství.

Soukromím. K násilí dochází zpravidla beze svědků, v soukromí společného obydlí, jednotlivé incidenty se však mohou odehrát i mimo soukromí.

Zdroj: Policie České republiky

domaci-nasili-hl.jpg

Na jak dlouho bude tyran vykázán?

Policie je oprávněna vykázat násilnou osobu ze společného obydlí přímo na místě, tedy okamžitě. Zakáže jí vstup do společného obydlí, ale i do jeho bezprostředního okolí, a to na dobu 10 dnů. Tato doba nemůže být v žádném případě zkrácena. Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit společné obydlí a vydat policii klíče od společného obydlí.

  • Do 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání policie provede kontrolu, zda rozhodnutí o vykázání dodržuje vykázaná i ohrožená osoba.

policie.jpg
Zdroj foto: Shutterstock

Jak prodloužit dobu vykázání?

Jestliže má oběť strach, že tyran nepřijde k rozumu ani za oněch 10 dnů, může požádat soud o takzvané předběžné opatření. „Významnou možností pro oběti domácího násilí, které chtějí řešit svou situaci, je možnost domáhat se ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu. Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření. Soud o tomto návrhu rozhodne do 48 hodin a může násilné osobě uložit zejména, aby dočasně opustila byt nebo dům společně obývaný s ohroženou osobou, jakož i jeho bezprostřední okolí, nebo do něj nevstupovala a aby se zdržela setkávání s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní,“ radí policisté s tím, že toto předběžné opatření soudu trvá jeden měsíc od jeho vykonatelnosti.

V případě, že oběť podá žádost o předběžné opatření v době, kdy je násilník ze společného bytu vykázán policií, prodlouží se desetidenní lhůta platnosti vykázání až do doby, než o předběžném opatření rozhodne civilní soud.

„Pokud by během této doby bylo zahájeno řízení ve věci samé (řízení o rozvod manželství, svěření dětí do péče a úprava styku, vypořádání společného jmění manželů, úprava práva k bytu apod.), může soud na návrh ohrožené osoby prodloužit trvání předběžného opatření, maximálně však na dobu jednoho roku,“ dodávají policisté.
 
Vykázání násilníka ale není podmínkou pro žádost soudu o předběžné opatření. Tu může oběť podat kdykoli.

Policie radí: Co dělat v případě domácího násilí, když vám jde o život?

  • Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte Policii (158).
  • Pokud jste napaden(a) během volání na Policii, nechte telefon vyvěšený, mluvte a křičte.
  • Když přijede Policie, jděte s ní do jiného pokoje, abyste mohl(a) mluvit bez přerušování.
  • Pokud jste zraněn(a), jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se vám stalo.
  • Požádejte je, aby vaši návštěvu zadokumentovali, případně vám napsali zprávu.
  • Po útoku ihned neuklízejte a důkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečení, chomáče vlasů atd.) uložte do igelitového sáčku a předejte je policii.
  • Škody vyfotografujte, snímky dejte vyvolat i s datem, je-li to možné.
  • Zjistěte jména a čísla zasahujících policistů.
  • Vyhledejte pomoc odborníků Intervenčního centra.

Jaká práva má vykázaný?

Policie musí vykázanému člověku umožnit, aby si ze společného obydlí vzal své věci. Ale jen takové, které slouží jeho osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty.

Do 24 hodin pak má vykázaný právo vyzvednout si za asistence policie další osobní věci a věci nezbytné pro podnikání či výkon povolání.

Vykázaný má právo, aby ho policisté informovali nejen o jeho právech a povinnostech, ale také o možnostech ubytování v daném místě. Pokud vykázaný potřebuje, umožní mu strážci zákona zajistit si ubytování prostřednictvím telefonu na policejní služebně.

Pokud podáte žádost o předběžné opatření soudu, může se proti tomu odvolat.

Čtěte také:

Uložit

Uložit

Reklama