Láhve byly zkoušeny včetně uzávěrů a ani tam nebyly tyto látky nalezeny. Nápojové láhve z PETu jsou pro konzumenty bezpečné a současně nabízí řadu výhod pro výrobce i spotřebitele. Díky svým vynikajícím vlastnostem se PET dnes běžně používá jako obalový materiál pro nápoje a je jedním z nejvhodnějších materiálů pro balení přírodní pramenité a minerální vody.
5b166b1332febobrazek.png

„Z hlediska uvolňování složek plastu do balených potravin lze PET hodnotit jako velmi ušlechtilý materiál. V porovnání s ostatními polymerními materiály používanými pro přímý kontakt s potravinami je úroveň celkové migrace u PETu nejnižší. Během dvacetileté činnosti naší laboratoře jsme se nesetkali s obalem z PETu, který by nevyhověl migračním limitům dle platné legislativy,“ konstatuje doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc., vedoucí Nezávislé obalové laboratoře na VŠCHT v Praze.

Odborné pracoviště Státního zdravotního ústavu se zaměřilo na analýzy potřebné k posouzení bezpečnosti PET láhví určených pro balení nealkoholických nápojů a minerálních vod. „Kromě sledování látek, z nichž je PET vyráběn nebo které mohou být v PET láhvích přítomné jako látky nezáměrně přidávané, jsme se zaměřili i na látky, které sice v PET materiálu principiálně nemají co dělat, ale o nichž se hovoří jako o hrozbě kontaminace balených vod z obalů. Jednalo se o mediálně probírané bisfenoly (zejména bisfenol A) a ftaláty (estery kyseliny ftalové). Žádná z těchto látek se v PET láhvích nevyskytovala, tedy se ani nemohla uvolňovat do balených vod,“ vysvětluje Ing. Jitka Sosnovcová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do tří let na Státním zdravotním ústavu.

PET vykazuje výborné mechanické vlastnosti, především pevnost, tvrdost a odolnost proti nárazům (malou křehkost). Tyto vlastnosti se využívají i při konstrukci nápojových láhví, které se nerozbíjí a jsou zcela bezpečné například na cestách nebo při sportu. Nízká hmotnost zase představuje přínos z hlediska dopadu na životní prostředí během celého životního cyklu PET láhve, která generuje nižší uhlíkovou stopu a náklady na dopravu a manipulaci. Ty jsou výrazně nižší, v porovnání se skleněnými láhvemi, také díky možnosti tvarování PET láhví přímo u výrobce nápoje z granulátu polymeru, zatímco skleněné láhve je nutné k plniči dopravovat už hotové.

„Často je nesprávně zdůrazňováno, že pití balených vod je zbytečné, protože voda v láhvích je stejná jako kohoutková a limity nežádoucích látek jsou stejné. Důvodů pro pití balené přírodní minerální, pramenité a kojenecké vody je přitom celá řada,“ říká Ing. Jana Ježková, předsedkyně Svazu minerálních vod a doplňuje: „k těm nejdůležitějším patří původ z jasně určených chráněných a nekontaminovaných podzemních zdrojů, původní bakteriologická čistota od zdroje až po hotový výrobek bez chemických úprav a dezinfekcí, stabilní složení uvedené na etiketě výrobku (takže přesně víme, co pijeme), přísné limity (například pro obsah dusitanů a organických látek), z nichž není možné udělit výjimku, v minerálních vodách obsah přirozených látek prospěšných pro lidský organizmus.“

V současné době Evropská komise předložila návrh revidovaných unijních předpisů pro kvalitnější pitnou vodu a přístup k ní a také pro lepší informovanost lidí. Svaz minerálních vod stejně jako ostatní členové EFBW (European Federation of Bottled Waters) podporují všechny iniciativy zaměřené na usnadnění přístupu k vodě a zlepšení kvality vody, kterou mají občané EU k dispozici. To platí i pro vodu z vodovodu. Všechny vody přispívají k hydrataci a neměly by se navzájem vylučovat. Dostupné údaje ukazují, že evropští spotřebitelé, zejména děti a starší osoby, nenaplňují své potřeby hydratace organizmu, a to by mělo být prioritou veřejného zdraví.

---

AquaLife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizace, která sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem. Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim a poskytuje informace s cílem zlepšit pitný režim a kvalitu života široké veřejnosti. AquaLife Institute také podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví.

Více infornací najdete na stránkách www.pijtezdravouvodu.cz
 

Reklama