Kvalita vody ve veřejných koupalištích je pravidelně sledována. Existuji však i vodní plochy, v nichž je koupání na vlastní nebezpečí. Jak a kde zjistit kvalitu vody na koupališti, jaké riziko hrozí při koupání v přírodě a kam se obrátit před cestou do zahraničí, radí hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít.

Jak se projevily teplé jarní dny na kvalitě vody na veřejných koupalištích. Už jsou někde problémy se závadností vody ke koupání?
Vzhledem k netypicky teplé zimě a teplému jarnímu počasí není vyloučeno, že se problémy s výskytem nadměrného množství sinic vyskytnou dříve než obvykle. Většinou se jakost vody zhoršuje až v druhé polovině prázdnin, letos ale tento vývoj nelze odhadnout.

K dnešnímu datu byl již vydán zákaz koupání na koupališti Česká Lípa – Dubice vzhledem k nadměrnému výskytu sinic a voda nevhodná ke koupání také z důvodu nadměrného výskytu sinic byla zjištěna v koupališti Okrouhlík v  kraji Vysočina. Pro zvýšený mikrobiologický nález byla na lokalitách písník Mělice a rybník Rosnička v Pardubickém kraji a ve Středočeském kraji v Komárovském rybníku označena voda jako nevhodná ke koupání. 

Jak správně vybrat koupaliště? Kdo za stav vody odpovídá?
Koupání ve volné přírodě je orgány ochrany veřejného zdraví v  ČR sledováno a kontrolováno, ve smyslu platné právní úpravy, po dvou liniích.

Jednak se sledují  ve smyslu § 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, tzv. koupaliště ve volné přírodě – tj. přírodní koupaliště, která mají provozovatele a kromě možnosti koupání jsou většinou nabízeny i některé další „rekreační aktivity u vody“. Na takto provozovaných koupalištích vždy zaplatíte vstupné. Povinností provozovatele koupaliště ve volné přírodě je ve smyslu výše citovaného zákona a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví  č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, kromě jiných povinností také sledovat kvalitu vody jím provozovaného koupaliště a výsledky rozborů vod, prováděných v rozsahu a četnosti dané touto vyhláškou, je pak povinen neprodleně předkládat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení. Na základě těchto rozborů vod, event. na základě vlastní kontroly provedené OOVZ,  pak hygienik rozhodne, zda je voda v koupališti vhodná ke koupání, či nikoliv. V případě, že kvalita vody v koupališti přestane vyhovovat hygienických požadavkům, uloží orgán ochrany veřejného zdraví provozovateli koupaliště povinnost informovat o této skutečnosti všechny návštěvníky jím provozovaného zařízení.

Druhá linie představuje sledování  kvality vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách na tzv. koupacích oblastech (ve smyslu tohoto zákona jde o povrchové vody vhodné ke koupání osob podle § 34 zákona vodách). Jde o povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle využívá ke koupání větší počet osob. Na těchto místech na rozdíl od výše uvedeného klasicky provozovaného koupaliště ve volné přírodě, se nevybírá vstupné, ale také zde obvykle nebývá žádná doplňková vybavenost pro rekreační vyžití návštěvníků a ve většině případů ani žádné sociální zařízení. Na těchto místech sleduje kvalitu vody v pravidelných 14 denních intervalech stát – tj. krajské hygienické stanice. V případě, že kvalita vody přestane vyhovovat hygienickým  požadavkům, daným výše citovanou vyhláškou 135/2004 Sb., je vydán zákaz koupání. Povinností příslušné krajské hygienické stanice je  informovat o této skutečnosti návštěvníky zveřejněním na úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod. Počet těchto míst, kde sleduje kvalitu vody stát, je striktně vyjmenován ve vyhlášce č. 159/2003 Sb. (resp. 168/2006 Sb.), kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a těchto míst je v ČR celkem 132.

Samozřejmě existují ještě další přírodní vodní plochy, kromě výše vyjmenovaných  – jedná se o tzv. ostatní vodní plochy. Kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání na těchto vodních plochách není orgány ochrany veřejného zdraví sledována! Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost za koupání dětí nesou rodiče.

Pro úplnost nutno dodat, že v letní rekreační sezoně jsou v provozu také ještě tzv. „umělá koupaliště sezonní“. Jde o umělé  venkovní bazény, které jsou vybaveny recirkulační úpravnou vody a kontinuální desinfekcí. Požadavky na jakost vody v těchto zařízeních jsou odlišné od výše uváděných „přírodních koupališť“, neboť povinností provozovatele tohoto zařízení je vodu pravidelně upravovat a desinfikovat tak, aby vyhovovala hygienickým požadavkům na její jakost. Za jakost vody v těchto koupalištích odpovídá provozovatel zařízení a v případě, že jakost vody v těchto zařízení přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je jeho povinností do doby odstranění závady provoz takového zařízení zastavit.

Je kvalita vody v přírodních nádržích a v umělých venkovních bazénech stejná, nebo pro ně platí jiné standardy?
Jakost vody v přírodních a umělých koupalištích je hodnocena podle odlišných kriterií.
Zatímco jakost vody v přírodních koupalištích je dána především úrovní znečištění povrchového toku a její jakost provozovatel koupaliště ve volné přírodě nemůže ovlivnit, jakost vody v koupalištích umělých  provozovatel zařízení přímo reguluje a upravuje tak, aby splňovala požadované hygienické limity. Limitní hodnoty pro hodnocení jakosti vody v obou skupinách jsou dány výše citovanou vyhláškou č. 135/2004 Sb. – pro přírodní koupaliště v příloze 1 a 2 vyhlášky a pro umělá koupaliště v příloze 4 vyhlášky. Přestane-li na základě prováděných laboratorních analýz jakost vody v přírodním koupališti vyhovovat hygienickým limitům, je povinností provozovatele (v případě koupacích oblastí je toto povinností příslušné hygienické stanice) informovat o této skutečnosti vhodným způsobem návštěvníky zařízení. V případě umělého koupaliště   provozovatel zařízení odpovídá za to, že je prováděna vhodná  úprava, recirkulace a desinfekce vody a v případě, že jakost vody přestane odpovídat hygienickým limitům, je jeho povinností provoz koupaliště, do doby odstranění závady, zastavit. 

Kde lze zjistit aktuální kvalitu vody v přírodních koupalištích?
Pro informovanost veřejnosti  byly ministerstvem zdravotnictví zprovozněny webové stránky – www.mzcr.cz, kde jsou nejdůležitější informace o této problematice zveřejněny v oddíle určeném pro širokou veřejnost, v kapitole „Ochrana veřejného zdraví“, v části „Koupání v přírodě“. Tyto stránky velmi přispěly k informovanosti veřejnosti a reakce a dotazy občanů dokladují, že jsou hojně navštěvovány. Za  rekreační sezonu 2006 byly navštíveny více než 2.500krát. Veřejnosti jsou na těchto webových stránkách zpřístupněny obecné informace, např. hrozící nebezpečí z koupání ve volné přírodě, infekční onemocnění,  vliv UV záření na lidský organismus, možné nebezpečí při výskytu sinic ve vodě apod. Tyto materiály  upozorňují na možné negativní ovlivnění nebo dokonce poškození zdraví obyvatel, ke kterému může dojít leckdy z neznalosti nebo podcenění některých faktorů, jako je v poslední době často diskutovaný vliv UV záření, nebo nadměrný výskyt sinic ve vodě. V kapitole „Jednotlivé kraje“ je dále možno získat i informace o kvalitě vody na konkrétním koupališti ve volné přírodě nebo koupací oblasti v celé ČR. Tyto webové stránky jsou po celou rekreační sezonu pravidelně všemi krajskými hygienickými stanicemi doplňovány o výsledky prováděných  kontrol, takže údaje o jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě jsou zde vždy aktuální.

Zprovoznění těchto stránek se již dostalo do povědomí veřejnosti a telefonické dotazy jsou ve většině případů z řad osob, které nemají k internetu přístup nebo požadují nějaké další doplňující nebo vysvětlující údaje. Zároveň jsou také nejdůležitější obecné informace z těchto webových stránek vyvěšeny v průběhu letní rekreační sezony na úřední desce ministerstva zdravotnictví. Dále jsou údaje o jakosti vod využívaných ke koupání osob ve volné přírodě zobrazovány na Geografickém informačním portále veřejné správy ČR (http://geoportal.cenia.cz).

Jak poznat, že voda v nádrži, jejíž kvalitu neznáme, například v malém rybníce, je vhodná ke koupání?
V případě, že jakost vody není z hlediska možnosti ovlivnění zdraví při koupání nikým sledována, jde o vodu neznámé kvality a koupání je zde vždy rizikové – na vlastní nebezpečí.

Každý občan má možnost si předem zjistit, jaká je jakost vody v koupališti nebo jakékoliv jiné vodní nádrži, kterou hodlá navštívit. Některé malé nádrže lokálního významu sledují i obce.

Jaké jsou obecné rady?
Abychom neohrozili zdraví své ani svých nejbližších, je vhodné ke koupání ve volné přírodě využít pouze vodní plochy, na kterých je kvalita vody kontrolována a před vlastní návštěvou takového místa je nutno si ověřit, že kvalita vody je dle aktuálních informací ke koupání vhodná. Při koupání na vodních plochách ve volné přírodě vždy existují určitá zdravotní rizika. Pomineme-li  úrazy, vzniká dále ještě riziko nákazy některou z infekčních nemocí, ať už to jsou akutní onemocnění zažívacího traktu (zvracení, průjmy), akutní horečnatá onemocnění dýchacího traktu, konjunktivitidy, aseptické meningitidy, leptospiróza, cerkáriová dermatitida a nebo některé jiné vzácnější  onemocnění, jejich původcem jsou všudypřítomné bakterie a viry, které nelze z prostředí eliminovat. Obvykle je však toto riziko velmi nízké a zdaleka se nevyrovná prospěšným účinkům koupání ve volné přírodě, mezi které patří hlavně pohybová aktivita, otužování či pobyt na čerstvém vzduchu.

Nicméně z důvodu předběžné opatrnosti je vhodné při koupání ve volné přírodě zachovávat některé zásady, které jsou prevencí proti zmíněným infekčním nemocem a lze je shrnout do 3 základních bodů:


1. dodržovat základní hygienické návyky,
2. koupat se pouze na vodních plochách k tomuto účelu vyhrazených a kontrolovaných a
3. před jejich návštěvou se informovat o jakosti vody v koupališti na příslušné KHS, nebo si informace zjistit na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.  

Jak lze zjistit, zda je voda vhodná ke koupání na dovolené v zahraničí?
Povinností všech členských států Evropské unie je po skončení každé rekreační sezony předkládat Evropské komisi souhrnnou zprávu o jakosti vod, využívaných ke koupání za právě uplynulou rekreační sezonu. Tyto výsledky jsou Evropskou komisí sumárně zpracovány a zveřejňovány na webových stránkách http://europa.eu/water/water-bathing/index_en.html. Na těchto webových stránkách nejsou uvedeny aktuální rozbory jakosti vody v právě probíhající rekreační sezoně, avšak z vývoje jakosti vody v předcházející letní rekreační sezoně lze vývoj jakosti vody přiměřeně odhadnout.

Zdroj: www.spotrebitele.cz