Statistické údaje o volání na Linku bezpečí v I. pololetí 2010

Počet volání na Linku bezpečí v prvním pololetí 2010 vzrostl ve srovnání s týmž obdobím loni o 13 tisíc na 136 tisíc hovorů. Roste závažnost řešených hovorů. Problém sebevražedných tendencí se týká v průměru dvou hovorů denně, devět dětí se na Linku bezpečí denně obrací s problémem týrání, zneužívání či zanedbávání. Nejvíce ale děti a mladé lidi trápí láska. Na Linku bezpečí, která slouží v nepřetržitém provozu už 16. rokem a za tuto dobu zaregistrovala přes osm miliónů dovolání, volají nečastěji teenageři mezi 13. a 16. rokem.

V prvním pololetí roku 2010 přijala Linka bezpečí celkem 135 986 telefonátů od dětí a mladých lidí, kteří se na LB obraceli z důvodu krizových či náročných situací, se kterými si neuměli poradit sami nebo ve spolupráci se svými blízkými. Jak uvedla vedoucí Linky bezpečí Hana Petráková, „je to o téměř 13 000 víc dovolání více než v loňském prvním pololetí. Průměrný denní počet přijatých telefonátů činil 751, více děti volaly ve všedních dnech, než o víkendech a státních svátcích. Nejvíce volaly děti v měsíci březnu, kdy Linka bezpečí přijala celkem 24 088 dovolání."

Podle H. Petrákové děti služeb bezplatné Linky bezpečí 116 111 nejvíce využívají v čase od 14:00 do 18:00 hodin, kdy již mají po škole, ale ještě nejsou doma s rodiči a mají tedy více prostoru pro soukromé telefonování. Letos se potvrzuje dlouhodobý trend, že více volaly dívky než chlapci v poměru 2/3 dívek ku 1/3 chlapců. Nejčastěji volají děti a mládež ve věku 13 - 16 let, největší skupinou volajících jsou dívky ve věku 15 let.

Nejčastěji se na LB děti obracely ve chvíli, kdy vnímaly své potíže jako akutní, případně měly krátkodobé trvání do jednoho měsíce. Jednalo se tedy převážně o krizové stavy a situace. Nejvíce dětí se před voláním na LB svěřilo svému vrstevníkovi, případně jednomu z rodičů.

Každý čtvrtý den, tedy 47krát, se konzultanti v hodnoceném období obraceli na jiné odborníky, kteří mohli zapůsobit ve prospěch dítěte (orgán sociálně-právní ochrany dětí, policie, rychlá záchranná služba). Nejčastěji Linka bezpečí zasáhla a zahrnula do řešení krizového problému dítěte zmíněné instituce v případech týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (20) a sebevražedných tendencí (18). Nejvíce se tyto intervence ve prospěch dítěte týkaly dětí ve věku od 11 do 14 let.

Struktura zastoupení jednotlivých tematických skupin ve volání na LB

graf

Nejvíce dětí se na Linku bezpečí obracelo z důvodu řešení problémů s láskou a partnerstvím. Celkem to bylo 4109 řešených hovorů. Nejčastěji to bylo z důvodu seznamování (1530), rozchodu (877) a potíží ve vztahu (696). To, že je toto téma zastoupeno ve volání na LB nejčastěji, lze dát do souvislosti s tím, kdo je nejčastějším volajícím - tedy 15letá dívka. V období puberty jsou partnerské vztahy velmi důležité, mladí lidé se je učí navazovat, poprvé zkoušejí své role ženy, muže, partnera, učí se vycházet s partnerem a vztah s úspěchem u druhého pohlaví je kritériem do velké míry ovlivňujícím sebevědomí.

Druhé nejčastěji zastoupené téma byly v 3379 řešených případech na Lince bezpečí rodinné vztahy. Stejně tomu tak bylo i v prvním pololetí roku 2010. Nejčastěji se týkaly strachu a obav z reakce rodičů (647), přehnané přísnosti rodičů (523) a problémů v rodinné komunikaci (346). Z těchto čísel lze usuzovat, že volající mají v rodině obavy komunikovat, nemají pocit dostatečného přijetí svými rodiči. Další hovory se týkaly nepochopení rodičů, vztahů se sourozenci, rozvodu v rodině, úmrtí v rodině, útěku z domova a dalších témat.

Lze soudit, že pro děti jsou vztahy v jejich okolí, vztahy se svými blízkými nejdůležitější oblastí, kterou řeší a jež je také může nejvíce trápit. Vrstevnická skupina hraje v životě dítěte čím dál větší roli přibližně od nástupu dítěte do školy. Její význam narůstá především v období puberty, kdy identifikace s ní může vést až ke změně dosavadních hodnot ve vnímání dítěte. Vrstevnické vztahy jsou třetím nejčastěji zastoupeným tématem ve volání na LB (2992 tematických hovorů) Děti řešící vrstevnické vztahy se na Linku bezpečí obracely nejčastěji kvůli vztahům se svými kamarády (1617), posmívání (1127), pocitu osamělosti nebo úmrtí kamaráda.

Osobnostní a zdravotní problémy jsou tematickou skupinou, do které odborníci Linky bezpečí řadí hovory týkající se různých psychických a fyzických potíží, strachu a také sebepoškozování či sebevražedných tendenci. Počet hovorů, v nichž se objevují sebevražedné myšlenky nebo se přímo týkají započatých sebevražedných pokusů, neustále přibývá. V roce 2008 jich bylo 364, v roce 2009 již 501, za první pololetí 2010 bylo těchto hovorů 318, lze tedy předpokládat další nárůst na konci tohoto roku. Jedná se o alarmující číslo poukazující na to, že takové hovory řeší odborníci Linky bezpečí v průměru téměř dva denně. Sebevražedné tendence úzce souvisejí se situací v rodinách dětí. Celkem přijala Linka bezpečí z důvodu osobnostních a zdravotních důvodů v prvním pololetí 2236 hovorů.

Problémy sexuálního zrání a soužití zaujímají 8 % ze všech tematických hovorů, tj. 1615 hovorů na toto téma v prvním pololetí 2010. Nejvíce se děti dotazují na různá sexuální témata, průběh dospívání či menstruaci. 238 hovorů se týkalo otázek souvisejících se sexuální orientací. Nejvíce dětí se na Linku bezpečí obrací, když již prožívá nějaký problém, méně si volá pro samotné informace.

V průběhu let narůstá také počet hovorů týkajících se tělesného týrání, které spadá do problematiky syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte (syndrom CAN). Celkem se na LB za první pololetí letošního roku řešilo 1558 hovorů na téma syndromu CAN, z toho 662 hovorů se týkalo tělesného týrání dítěte nebo tělesného týrání v souvislosti s alkoholem. 433 hovorů se týkalo pohlavního zneužívání a 105 hovorů vyhození z domova. V prvním pololetí roku předchozího, tedy 2009, Linka bezpečí přijala celkem 1402 hovorů s problematikou CAN, což letos znamená meziroční nárůst o 156 hovorů. Denně odborníci Linky bezpečí řeší bezmála devět hovorů, které se týkají týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte. Tento nárůst může souviset s celospolečenskou situací, kdy roste tlak na výkon dětí i rodičů, vzrůstá napětí v rodinách, narůstají ekonomické problémy rodin, ale také s tím, že společnost je na toto téma stále citlivější, děti znají lépe svá práva a vědí, kam se mohou obrátit o pomoc.

Počet hovorů týkajících se školní problematiky roste především v období měsíců ledna a června, proto v prvním pololetí dosahuje poměrně vysokého čísla 1365 (7 %). Nárůst v uvedených měsících souvisí s vysvědčením v pololetí a na konci školního roku. Děti se více než známek samotných obávají toho, jak na ně budou reagovat rodiče. Děti také v souvislosti se školou řeší potíže ve školním kolektivu, vztah s učitelem, problémy s učivem, strach ze školy, strach ze zkoušky.

V prvním pololetí 2010 Linka bezpečí přijala celkem 1313 (6 %) hovorů týkajících se šikany. Nejčastěji se jednalo o šikanu, kterou děti zažívají ve školním prostředí (1090), méně často se na nás obracejí děti, které zažívají šikanu v jiném prostředí nebo šikanu z důvodu etnických a rasových důvodů (jen 16 hovorů). Z důvodu závislostí na různých návykových látkách jsme přijali 384 hovorů, nejčastěji děti hovořily o závislosti na drogách, tabáku a alkoholu. Od roku 2007 sleduje Linka bezpečí téma bezpečnějšího internetu. Počet hovorů, které se této problematiky týká, se neustále zvyšuje. Za první pololetí 2010 Linka bezpečí řešila 79 hovorů, 43 z nich se týkalo obtěžování cizí osobou v on-line prostředí.

Reklama