Kdo se má v těch příplatcích, příspěvcích a peněžitých pomocech od státu vyznat, že. Kontaktovali jsme samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí a pokusili jsme se pro vás připravit přehlednější popis různých sociálních příplatků.

 

 

Peněžitá pomoc v mateřství

Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc v mateřství, která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 69 % vyměřovacího základu (příjem za předchozích 12 kalendářních měsíců). Matka samoživitelka pobírá tuto dávku 37 týdnů. Matka může dávku začít pobírat 6, maximálně 8 týdnů před porodem. 

Důležité!!!!

Žena tuto dávku může pobírat pouze v případě, že je nemocensky pojištěná, a to v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní.

(V případě, že žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěná - například nastoupila do zaměstnání v 7. měsíci těhotenství - pak bude dostávat nemocenské 6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí.)

Při uplatňování výplaty peněžité pomoci v mateřství platí stejný postup jako při pobírání nemocenské. To znamená, že žena se musí obrátit na zaměstnavatele nebo příslušnou OSSZ (PSSZ).

 

Kdo a kdy má nárok na rodičovský příspěvek
Od narození dítěte nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského  poskytuje stát rodičovský příspěvek. Dnes  je to 3 635,- Kč. Na tuto dávku má nárok rodič, který řádně a celodenně pečuje o dítě, a to do čtyř let věku dítěte, nebo do sedmi, je-li zdravotně postižené.

Rodičovský příspěvek patří mezi dávky státní sociální podpory.

 

Rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek, si mohou neomezeně přivydělávat. Musí však v době této výdělečné činnosti zabezpečit péči o dítě jinou zletilou osobou.

 

Co je to porodné

Porodné je dávka, která jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte.

  • Kdo má na něj nárok – žena, která porodila dítě. Nárok má rovněž otec dítěte v případě že žena, která dítě porodila, zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů.
  • Kdy je na něj nárok - nárok vzniká dnem porodu. Musí ale jít o porod dítěte, nikoli o potrat. I když dítě po porodu zemře, porodné se vyplatí.
  • Záleží na příjmu rodiny? - ne, příjem rodiny se nemusí prokazovat. Porodné se vyplácí jednorázově. Oprávněná osoba musí být stejně jako u ostatních dávek státní sociální podpory hlášena k trvalému pobytu na území ČR.
  • Jak vysoké je porodné? - porodné je pětinásobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte. Narodí-li se dvě děti současně, pak výše porodného činí šestinásobek a v případě narození 3 a více dětí desetinásobek součtu částek životního minima na osobní potřeby těchto dětí.

 

Dle čeho se odvozuje výše přídavku na dítě

Přídavek na dítě je dávka určená dítěti. Jeho výše a nárok se odvozuje podle ročního příjmu rodiny a věku dítěte. Je to dávka, která se poskytuje dlouhodobě. Má pomoci krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Výše přídavku se liší podle věku dítěte a příjmu rodiny za uplynulý kalendářní rok. Rodiny s příjmem vyšším, než je 3násobek částky životního minima, na přídavek na dítě nemají nárok.

 

Nezaopatřené dítě - dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, a proto nemůže být soustavně výdělečně činnost, nejdéle však do 26 let.

 

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Dávka náleží vlastníku nebo nájemci bytu. Výše je diferencována podle počtu osob trvale hlášených v předmětném bytě a výše jejich příjmu, pokud tento příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí byl nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Lidé, kteří mají příjem vyšší než 1, tedy nemají na dávku nárok. Výše dávky s rostoucím příjmem klesá.

 

Obecné podmínky nároku na dávky státní sociální podpory:

  • Kdo má nárok na dávky - každý občan, který splní podmínky nároku na určitou dávku a má trvalý pobyt na území ČR.
  • Jak se stanovuje nárok na dávky? – nárok a výše dávky se odvozují od částek životního minima a splnění specifických podmínek, nejčastěji péči o dítě.
  • Jaké příjmy se do dávek započítávají – zejména příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení, výživné a další příjmy. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy.
  • Kde žádat o dávky – na úřadech práce podle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na dávky.
  • Jak dlouho zpětně lze žádat - nárok na výplatu dávek zaniká po 3 měsících ode dne, za který dávky náleží.
  • Kde si stěžovat proti výši dávek – na příslušném krajském úřadu, v Praze na Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Jak se vypočítá životní minimum

Životní minimum osoby, která není nezaopatřeným dítětem, činí v současné době 4 300 Kč měsíčně. Životní minimum rodiny se vypočte tak, že se sečtou částky na výživu a osobní potřeby jednotlivých členů rodiny a připočte se částka na domácnost podle velikosti domácnosti.

Podrobnosti k valorizaci ŽM najdete na www.mpsv.cz - tiskové zprávy z konce loňského roku.

 

Kdo má nárok na sociální příplatek

Vyplácení a výše se odvozuje podle aktuálního čtvrtletního příjmu rodiny. Může se např. stát, že jí příjem náhle poklesne, pak může dostat tento sociální příplatek.

Tato dávka má pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Abyste dávku dostali, musíte prokázat příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Nárok na sociální příplatek je vázán péčí o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než 1,6násobek životního minima rodiny. Lidé, kteří mají  příjem  vyšší než 1,6,  tedy nemají na dávku nárok. Za příjem, který je rozhodující při vypočítávání sociálního příplatku, se považuje i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek. Tento příplatek se vypočte podle vzorce stanoveného v zákoně, se zvyšujícím se příjmem v rodině dávka klesá. Při výpočtu jsou zvýhodněny i rodiny, ve kterých je osoba zdravotně postižená.

 

Orientovat se ve všech pravidlech, kterými se různé druhy příplatků řídí, není snadné. Pokud jste v našem článku nenašli, co jste potřebovali, zkuste se podívat na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Informace jsou zde všechny k nalezení, občas to chce jen více trpělivosti.

 

www.mpsv.cz

 

Za poskytnutí aktuálních informací děkujeme mluvčí MPSV, paní Kateřině Beránkové.

 

 

Reklama