Mateřskou dovolenou mohou nazvat jako dovolenou a chápat ji jako čas osobního volna snad jen muži.
Ale abychom jim nekřivdily, jsou mezi nimi i jedinci, kteří z nejrůznějších důvodů také volí tuto formu, jak se více věnovat svým dětem.
Jak na takové muže pohlížejí zákonné předpisy ?
Jaké mají možnosti ?

S některými z nich se blíže seznámíme.

Zákoník práce

V zákoníku práce došlo k podstatné změně v tom, že vedle klasické mateřské dovolené je zde nyní definována také rodičovská dovolená.
Tu může čerpat otec dítěte od jeho narození po tak dlouhou dobu jak bude chtít, nejdéle však do 3 let věku dítěte.
Rodiče také mohou čerpat rodičovskou dovolenou oba současně. Je však třeba si uvědomit, že finančně zabezpečen peněžitou pomocí v mateřství nebo rodičovským příspěvkem bude jen jeden z nich.

Peněžitá pomoc v mateřství

Tuto dávku pobírají v drtivé většině případů ženy.
Muži mohou tuto dávku pobírat pouze výjimečně. Pokud se jedná o svobodného, ovdovělého, rozvedeného nebo z jiných vážných důvodů osamělého muže, který nežije s družkou a matka dítěte zemřela, nebo mu dítě bylo svěřeno soudem, má nárok na tuto dávku po dobu 31 týdnů od převzetí dítěte, ovšem nejdéle do 8 měsíců dítěte.
Pokud manželka nemůže nebo nesmí ze závažných zdravotních důvodů o dítě pečovat, a sama tuto dávku nepobírá, poskytuje se dávka po dobu 22 týdnů od převzetí dítěte a také nejdéle do věku 8 měsíců dítěte.

Výše dávky činí 69 % z hrubého příjmu zjištěného v posledním kalendářním čtvrtletí. Vyplácí ji zaměstnavatel, v případě malých firem (do 25 zaměstnanců) Okresní správy sociálního zabezpečení, které zpravidla sídlí v bývalých okresních městech.

Rodičovský příspěvek

Zde se nároky mužů i žen nijak neliší. Tuto dávku tedy může pobírat ten z rodičů, kdo celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku, nebo o zdravotně postižené dítě do 7 let věku.
Pokud o dítě pečují oba rodiče, musí se dohodnout, kdo z nich bude dávku pobírat.

Dítě může maximálně po dobu 5 dnů v měsíci navštěvovat jesle nebo mateřskou školu, jinak je péči o ně povinen zabezpečit rodič.
Výše dávky v současné době činí 2 552 Kč.
Pokud rodič při pobírání tohoto příspěvku pracuje, nesmí jeho čistý příjem v měsíci přesáhnout částku 3 480 Kč.

O tuto dávku si můžete požádat na Kontaktním místě pro výplatu dávek státní sociální podpory, které zpravidla sídlí ve všech větších městech.

Jak vidíme, situace „mužů na mateřské dovolené“ se z hlediska zákonných předpisů stále zlepšuje.
Můžeme polemizovat o tom, co je pro dítě v tak útlém věku z psychologického nebo pedagogického hlediska vhodnější, zda péče matky, nebo otce.
Musíme však připustit, že se vyskytují situace, kdy je odchod tatínka na „mateřskou dovolenou“ pro rodinu tím nejlepším řešením, a jako společnost tento narůstající trend přijmout a ocenit.    

Pokračování příště...