Napadlo vás někdy, jaké to je, být matkou slavného syna? A to slavného nejen v tom dobrém – nejen obdivovaného, ale také pronásledovaného, nenáviděného a nakonec popraveného? Marie bývá často označována za prototyp takové matky. Co o ní vlastně víme?
 
Opomíjená nebo významná?
O historické Marii nevíme prakticky nic. Veškeré informace čerpáme z evangelií, Skutků apoštolů a z některých novozákonních apokryfů – například z Jakubova protoevangelia ze 2. století po Kr. Přitom v evangeliích je Marie zmíněna jen několikrát – jako matka Ježíšova, na svatbě v Káně, kde Ježíš na její prosbu koná svůj první zázrak, a v Janově evangeliu pod křížem. Ve Skutcích se pak objevuje spolu s apoštoly. Mohlo by se zdát, že je odsunuta do pozadí, v charakteristickém postavení tehdejší ženy – bezvýznamná a opomíjená. A přesto se po bohočlověku Ježíšovi stala v katolické církvi nejuctívanější osobou.

Byla Marie pannou?
Podle některých teorií je Mariino panenství jenom špatným překladem – slovo panna mohlo prý znamenat i mladou dívku. Spekuluje se také o tom, že byla znásilněna římským vojákem. Druhého extrému dosahuje katolické učení, které tvrdí, že Marie zůstala pannou i po porodu Ježíše a že mladší bratři a sestry Ježíšovi, o nichž se v Novém zákoně mluví, byli ve skutečnosti bratranci a sestřenice. Nejde však o dogma.

Poslušná
Podle apokryfů byla Marie vymodleným dítětem Anny a Jáchyma, od narození zasvěcena Bohu. Po smrti svých rodičů odešla k sestře své matky Alžbětě, která také otěhotněla až po dlouhých modlitbách. Alžběta a Zachariáš doporučili Marii sňatek s tesařem Josefem, který byl stejně jako ona z rodu Davidova. Ještě než k tomuto sňatku došlo, zjevil se Marii anděl Gabriel a oznámil jí, že se stane matkou Mesiáše. Velikost Mariina je právě v tom, že přijala vůli Boží – i když musela vědět, že za těhotenství před svatbou jí hrozí ukamenování. I Josef uvěřil zvěsti od Boha a vzal svou ženu k sobě, navzdory tehdy platné tradici. Marie je často zobrazována právě v okamžiku Zvěstování.

Bohorodička
Četné spory byly vedeny o to, zda Marie porodila jen člověka Ježíše nebo i jeho božskou podstatu. Zastánci druhé teorie nakonec zvítězili – prý proto, že své odpůrce nepustili do zasedací síně (431 v Efezu). Marie je tak v církvi katolické i pravoslavné označována jako Bohorodička.

Trpící matka
Častým obrazem je také Marie plačící nad mrtvým synem sňatým z kříže – Pieta. A právě v tom je spatřován další Mariin význam – je matkou, která se v čase synovy slávy drží v pozadí, přes davy posluchačů se k němu ani nemůže dostat, je jí vzdálen, a znovu se do její náruče vrací, až když je mrtev – Marie je matkou v chvílích nejtěžších. Není přítomna obrazům triumfu, ale smutku.

Dogma o neposkvrněném početí
Dogma o neposkvrněném početí se navzdory názoru mnoha laiků netýká početí Ježíše. Toto dogma, vyhlášené papežem Piem IX. roku 1854, tvrdí, že neposkvrněně – tedy bez hříchu – byla počata sama Marie a že tedy nebyla zatížena dědičným hříchem. Toto dogma je platné v římskokatolické církvi.

Nanebevzetí Mariino
O Mariině životě se toho ví málo – není znám ani okamžik a místo její smrti. A tak nakonec papež Pius XII. vyhlásil roku 1950 dogma o jejím nanebevzetí.

Mariánský kult
Podle mnoha odborníků doplňuje mariánský kult do přísně patriarchálního křesťanství ženský prvek. Marie prý mnohé své vlastnosti získala z archetypu Bohyně matky, především z východních semitských kultů. Ať už je to pravda či nikoliv, byla Marie vždy spojována s osudem církve – říká se, že církev je taková, jaký je obraz Marie v ní – pokorná, stojící v pozadí a podpírající člověka jen v chvílích významných, jako je narození, svatba či smrt – taková je totiž novozákonní Marie, nebo pyšná a vítězná – taková je Marie pozdního středověku. A říká se, že problémem současné církve je, že jí schází obraz Marie.

Marie je uznávána i v Koránu jako matka proroka Ježíše a islám nepochybuje o tom, že byla pannou.

Jaký je váš vztah k Marii? Znáte dogmata, která se jí týkají? Která z nich považujete za pravdivá? Jste sama matkou? Co myslíte, byla Marie dobrou matkou? Může být v současnosti vzorem, nebo je přežitkem z patriarchální doby? A jaká by měla být Marie současné církve?

Reklama