smoke

Zdravotnická varování na cigaretových krabičkách patří mezi nejběžnější způsoby, jak varovat milovníky nikotinu před zdravotními riziky kouření. To, zda tato varování berou kuřáci na zřetel a uvědomují si, jaká rizika s sebou kouření nese, zkoumalo několik studií v anglicky mluvících zemích.

Cílem souborné studie, jež využívala původní národní studie, které proběhly ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii a Austrálii, bylo zjistit rozdíly ve znalostech kuřáků o škodlivosti kouření a o dopadu varování na krabičkách na tyto znalosti. Národní studie vždy koordinovala International Tobacco Control For Country Survey.

Výzkum byl proveden formou telefonického dotazování a zúčastnilo se ho celkem 9058 dospělých kuřáků. Počty respondentů v jednotlivých zemích byly následující: USA 2138 respondentů/kuřáků, Velká Británie 2401 respondentů/kuřáků, Kanada 2214 respondentů/kuřáků, Austrálie 2305 respondentů/kuřáků.

Respondenti byli po telefonu požádáni, aby sdělili, zda se domnívají, že kouření může způsobovat a způsobuje srdeční choroby, cévní mozkové příhody, impotenci, rakovinu plic u kuřáků a rakovinu plic u lidí, kteří jsou pasivními kuřáky. Další otázky se pak týkaly chemického složení cigaretového kouře, a sice zda kuřáci vědí, že cigaretový kouř obsahuje kyanidy, arzen a oxid uhelnatý.

Jak ukázaly jednotlivé národní výzkumy, kuřáci mají o škodlivosti kouření značně zkreslené představy. O tom, že aktivní kouření způsobuje rakovinu, vědělo v průměru 95 % respondentů, u pasivního kouření to vědělo pouhých 70 % respondentů. S účinky kouření na vznik cévní mozkové příhody bylo seznámeno v průměru pouze 75 % dotázaných, o vlivu na potenci pak vědělo pouhých 40 % kuřáků. Navíc se zjistilo, že kuřáci, kteří si varování na krabičkách četli, věděli o rizicích zdaleka nejvíce. Co se osvěty v jednotlivých státech týče, nejlépe dopadla Kanada, následovaná Austrálií a Spojenými státy. Nejméně poučení byli kuřáci ve Velké Británii.

Jak studie ukázala, varování na krabičkách sice kuřáci většinou zaznamenají, přesto ale nejsou o rizicích kouření plně informováni. Proto se v budoucnu pravděpodobně brzy přistoupí k daleko větším, grafickým a komplexnějším varováním na krabičkách.

Zdroj: www.odvykani-koureni.cz