Tento článek je možná trochu nezáživný, ale vyhověli jsme prosbě Fondu ohrožených dětí a přinášíme vám vyjádření FOD ke stanovisku Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP (celý text k dispozici na www.fod.cz). „Moc by nám pomohlo, kdybychom mohli informovat co nejvíc lidí, případně získat nějaké ohlasy od čtenářek magazínu Žena-in.cz,“ říká Petra Uhlíková z FOD.                                       

Se Stanoviskem Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP k  návrhu  poslanců L. Hovorky, E. Dundáčkové , V. Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasíme, a to z těchto důvodů:

 

 Ve Stanovisku se mj. uvádí, že z odborného hlediska jsou „Klokánky“ ústavní, institucionální péčí jako každé jiné zařízení typu kojeneckých ústavů či dětských domovů… Není tedy praktický důvod, aby byl tento typ zařízení nějak zvýhodněn. Dále se ad 3) uvádí, že již dosavadní výše státního příspěvku na dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc byla terčem pochybností pro svou nadstandardnost. ...Její zvýšení je však přímo alarmující. Proč by takovou dávku mělo získat právě zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc, a ne dejme tomu všechny děti bez rodinného zázemí, resp. všechna zařízení, která o takové děti pečují? Dále se uvádí, že náklady v KÚ+DD dosahují maximálně 280-290  tisíc Kč na lůžko a rok a že příspěvek na dítě do 6 let věku by činil 22 400 Kč, na dítě do 15 let věku 32 384 Kč.

 

Tyto závěry odporují realitě a jsou zcela nelogické, neboť méně považují za více. Podle současné právní úpravy činí příspěvek na dítě v ZDVOP 7,8 násobek částky na osobní potřeby, která u dítěte do šesti let činí 1 600 Kč měsíčně. Správná výše měsíčního příspěvku podle navrhované novely tedy je 20 480 (1 600 x 12,8), nikoli 22 400 , jak se uvádí ve Stanovisku. Roční výše státního příspěvku na dítě svěřené do ZDVOP by podle navrhované novely tedy činila 245 760 (1 600 x 12,8 x 12). Tato částka je o 34 240–44 240  ročně na dítě menší než náklady kojeneckých ústavů, které přiznává předmětné Stanovisko (280–290 tisíc korun) Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP. Je potom nelogické tvrzení, že v případě přijetí novely by se jednalo o „přímo alarmující zvýšení“ a že „není praktický důvod, aby byl tento typ zařízení nějak zvýhodněn“. Jak patrno z výpočtů výše, o žádné zvýhodnění zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc oproti kojeneckým ústavům by se v případě přijetí novely nejednalo. Naopak, při současné kapacitě 1 500 lůžek jsou kojenecké ústavy ročně minimálně o 51 360 000 dražší (34 240 x 1 500), než by při stejné kapacitě byla zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - vycházíme-li z nákladů, které uvádí Stanovisko. Ve skutečnosti jsou ale náklady většiny kojeneckých ústavů mnohem vyšší, jak se pokusíme ještě doložit.

Stejně nelogické je tvrzení, že „již dosavadní výše státního příspěvku na dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byla terčem pochybností pro svou nadstandardnost“. Současná výše státní příspěvku na dítě v ZDVOP do šesti let činí 12 480 Kč měsíčně, tj. 149 760 Kč ročně (1 600 x 7,8 x 12), tj. o 130 240–140 240 Kč méně, než kolik uvádí stanovisko u nákladů kojeneckých ústavů (280–290 tisíc korun na lůžko ročně). Kromě toho státní příspěvek na dítě v ZDVOP náleží podle současné úpravy jen na dítě svěřené soudně nebo na žádost OSPOD. Ve Stanovisku uváděné náklady kojeneckých ústavů jsou vynakládány na lůžko, a to i neobsazené, a samozřejmě i na děti, svěřené pouze na dohodu rodičů, tj. bez rozhodnutí soudu. Těch je v KÚ třetina až polovina ze všech. Jak vyplývá ze statistiky MZ ČR, je kapacita kojeneckých ústavů dlouhodobě nevytížená a zhruba pětina lůžek je trvale neobsazena. I na tato lůžka je však čerpáno minimálně 280 tisíc korun ročně z veřejných zdrojů, vycházíme-li z údajů Stanoviska. Ročně tedy částka vynakládaná na neobsazená lůžka v KÚ dosahuje minimálně 84 milionů korun (280 000 x 300). Není spíše tato skutečnost alarmující? Stanovisko uvádí, že „by se jednalo o neoprávněné použití finančních prostředků státu“, aniž to blíže vysvětluje. Jak to, že Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP nevadí čerpání veřejných prostředků v řádu desítek milionů na neobsazená místa v  KÚ?  Podle novely by státní příspěvek na dítě v ZDVOP náležel jen na dítě, jehož umístění by OSPOD považoval za důvodné, tudíž k žádnému  neoprávněnému použití finančních prostředků státu dojít nemůže.

K věci si dovolujeme dále uvést:

1.      Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou na rozdíl od ústavních zařízení poskytovat rodinnou péči, a to přímo v rodinách zaměstnanců provozovatele. Tato péče se nijak neliší od péče pěstounské. FOD má takových rodin šest. Časté střídání dětí přímo v náhradních rodinách je však velmi náročné, děti si zde zvykají a nezřídka pak nechtějí přejít do trvalé rodiny – pěstounské nebo osvojitelské. Naproti tomu ze systému péče dvou stabilních „tet“, které se střídají po týdnu, odcházejí děti do náhradních rodin bez větších problémů, obvykle s nadšením, protože máma a táta je pořád něco mnohem významnějšího než dvě „tety“. Kromě toho rodiny, které by byly ochotny a schopny kdykoli přijmout na přechodnou dobu jakékoli dítě, které to potřebuje, u nás nejsou. Péče dvou stabilních „tet“ střídajících se po týdnu je pro přechodnou a krátkodobou péči přijatelnou náhradou (průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku činila v roce 2006 osm měsíců)

2.      Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc lze provozovat na principech rodinné výchovy, jak požaduje i Výbor OSN pro práva dítěte ve svých závěrech již z 31. 1. 2003, kdy péče o maximálně čtyři děti (s výjimkou početnější skupiny sourozenců) probíhá v běžných bytech, „tety“ vaří, nakupují a pečují o domácnost tak jako v jiných rodinách, takže děti poznají běžný model rodiny, sourozenci se nemusí dělit podle věku do zdravotnických (děti do tří let) a školských (děti starší tří let) zařízení, ale mohou zůstat spolu, protože zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou zařízeními sociální péče – jak požaduje i zmíněný Výbor OSN pro práva dítěte.

3.      Pro vývoj dítěte a jeho pocit bezpečí a jistoty není podstatné, kdo konkrétně za ně odpovídá, tj. zda je právně svěřeno fyzické osobě, která o ně pečuje, nebo právnické osobě. Důležité je vytvořit takové podmínky, aby byly co nejbližší fungování normální rodiny. Tyto podmínky se dají v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc vytvořit mnohem snáz než v kojeneckých ústavech.

4.      V zamítavém stanovisku vlády se mj. uvádí, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dostávají dotace. V případě Klokánků je však opak pravdou. Jak patrno z přílohy, žádnému z celkem tří pražských zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, které mají dohromady 116 míst, nebyla pro rok 2007 přiznána žádná dotace MPSV. Naproti tomu jiné pražské zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, provozované jinou NNO, obdrželo na 12 míst 1 480 000 Kč. V přepočtu na našich 116 míst by to činilo 14,3 milionu korun. Nedostali jsme však ani korunu, důvody nám oznámeny nebyly a námitky pro letošní rok nebyly přípustné. Jak známo, dotace nejsou nárokové. Ale jestliže zákon o rodině dává v § 46 odst. 2 přednost rodinné péči v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc před ústavní výchovou a děti jsou do nich svěřovány i soudním rozhodnutím, pak by jejich provoz neměl být závislý na náhodných a nepředvídatelných zdrojích - darech veřejnosti a nenárokových dotacích.

 

fod@fod.cz

Reklama