"Poslyš, Hospodine,“ praví se v jednom starém vtipu, „lid vyvolený, dobře, ale nemohli by si oni aspoň tak na týden vyvolit někoho jiného?“

Smysl tohoto vtipu pochopí jen ten, kdo zná historii židovského národa - národa, o němž se říká, že si ho Hospodin vybral, aby se skrze něj dal poznat člověku. Je to totiž historie nesčetných útrap a strastí, neustálého boje o přežití, historie prolitých slz i krve. A jak to všechno začalo?

Nomádi, otroci, Kenaán a Erec Izrael
Nejstarší historii Židů známe především z biblického vyprávění a ze sporých archeologických nálezů. Zhruba v 17. století př. Kr. žil v oblasti dnešního Iráku lid kočovných pastevců. Jeden z nich, praotec Židů Abraham, byl povolán, aby odvedl lid Hospodinův z chaldejského Uru do Kenaánu (oblast Předního východu, dnešní Palestina, Izrael, Sýrie a Libanon - název vznikl z akkadského kinahh, což se rovná řeckému foinix - Kenaán tedy znamenal totéž, co Fénicie! Za Herodota bylo poprvé užito označení Palestina, respektive Palestinská Sýrie, aby byl severní Kenaán, biblická Země zaslíbená - dnešní Izrael, Palestina, Jordánsko a část Libanonu, odlišen od jižní Fénicie - většina území dnešního Libanonu a Sýrie). Když v zemi zavládl hlad, převedl Jákob (syn Izákův a vnuk Abrahamův později zvaný Izrael) svých dvanáct synů i s jejich rody do Egypta. Tam se však stali otroky faraónů. Po čtyřech stech letech vyvedl lid z otroctví Mojžíš. Na památku této události slaví Židé svátek pesach. Lid uzavřel s Hospodinem na hoře Sinaj smlouvu a obdržel desatero (na počest této události se slaví šavuot), pak se však zpronevěřil Bohu a tak bloudil po poušti, dokud všichni, kteří se narodili v Egyptě, nezahynuli. Nakonec byli takto obnovení Izraelité uvedeni zpět do země zaslíbené - Erec Izrael - tedy do severního Kenaánu.

Doba králů
Kmenové společenství bylo zpočátku vedeno soudci, pod útoky Filištínských (Pelištejci neboli „mořští lidé“ byli patrně součástí tzv. mořských národů, které přitáhly ve 13. století př. Kr. z oblasti Balkánu - podle nich vznikl název Palestina) však vystala nutnost volby krále. Tím se okolo roku 1020 př. Kr. stal Saul. Jeho nástupce David (zřejmě 1004–965 př. Kr.) porazil Filištýnské a vytvořil království Izrael (hlavní město Jeruzalém), které se stalo nejmocnějším státem celé oblasti. Jeho syn Šalamoun (zřejmě 965–930 př. n. l.) nechal v Jeruzalémě postavit první Chrám (stavba byla zahájena už za Davida). Po jeho smrti se království rozpadlo na severní Izrael a jižní Judeu (Judsko - kmeny Juda a Benjamin). Království Izrael (hlavním město Samaří) bylo roku 772 př. Kr. dobyto Asyřany a lid byl odveden do otroctví. Judskému království (centrem zůstal Jeruzalém) vládli králové z rodu Davidova až do roku 586 př. Kr., kdy je potkal stejný osud z rukou Babyloňanů, kteří rovněž zničili první Chrám.
 
První vyhnanství a druhý Chrám
Babylonské zajetí bylo počátkem první židovské diaspory - vyhnanství (hebrejsky galut). Lid ovšem na zemi zaslíbenou ani na Hospodina nezapomněl a tak když perský král Kýros dobyl roku 538 př. Kr. Babylonskou říši, vrátilo se cca 50.000 Židů, vedených Davidovým potomkem Zerubábelem do Izraele. Zbytek lidu se vrátil za necelých sto let pod vedením Ezry. Židé měli pod vládou perskou (538–333 př. Kr.) a helénskou (Ptolemajovci a Seleukovci — 332–142 př. Kr.) samosprávu. Toto období je nazýváno obdobím druhého Chrámu, který byl vybudován na troskách prvního. Hlavním městem území, nazývaného častěji Judea, se stal Jeruzalém. V době vlády Selukovců došlo k zákazu uctívání Hospodina a k tlaku na přijetí helénismu. V roce 166 př. Kr. proto vypuklo povstání vedené Judou Makabim a jeho bratry. V roce 164 Židé ovládli Jeruzalém a očistili Chrám (na počest této události se slaví chanuka - svátek světel). Roku 142 př. Kr. získal Izrael formální nezávislost. Zcela nezávislým se stal po pádu Seleukovského království roku 129 př. Kr. a v dobyvačných válkách získal další území.

Římané jděte domů
Roku 63 př. Kr. se Judea, po dohodě Hyrkána II. s Římem, stala státem pod římskou ochranou. Herodes Veliký (37 - 4 př. Kr.) začlenil Judeu do správy Římské říše napevno, když po faktické občanské válce mezi dvěma větvemi Hosmoneovců obsadil s římskou pomocí zemi a přijal formální titul rex socius et amicus populi Romani (spojenecký král a přítel římského lidu). Herodes nechal povraždit mnoho náboženských vůdců. Nechal však také velkolepě přestavět Chrám a vybudovat pevnosti v Herodiu a Masadě. Po jeho smrti vládli zemi římští prokurátoři. Posledním pokusem vzkřísit bývalou slávu dynastie židovských Hasmoneovců bylo povstání v roce 66. Římské síly vedené Titem však v roce 70 zvítězily a srovnaly Jeruzalém se zemí. Statisíce Židů zahynulo a mnoho tisíc jich bylo prodáno do otroctví. Poslední útočiště Židů, pevnost Masada u Mrtvého moře, byla dobyta v roce 73. Když ji Římané konečně obsadili, zjistili, že všichni její obránci raději dobrovolně zemřeli, než by upadli do otroctví. Masada se tak stala symbolem židovské nezávislosti. Poslední krátké období židovské suverenity nastalo během povstání Šimona Bar Kochby v letech 132–135, kdy byl ovládnut Jeruzalém a Judea. O tři roky později byl v souladu s římským zvykem Jeruzalém „rozorán volským spřežením“, Judea získala nové jméno na Palaestinia a Jeruzalém Aelia Capitolina. Ačkoliv byl Chrám zbořen a Jeruzalém srovnán se zemí, Židé a judaismus přežili. Kněží byli nahrazeni rabíny a středem židovského života se staly synagogy. Společným poutem mezi Židy se stalo židovské náboženské právo - halacha, které se předávalo z generace na generaci.

Křesťanství a islám poprvé...
Roku 313 konvertoval císař Konstatina ke křesťanství, vznikla Byzantské říše a Izrael se stal většinově křesťanskou zemí. Na svatých místech byly postaveny kostely a chrámy a bylo založeno mnoho klášterů. Židé ztratili autonomii i právo na obsazování veřejných úřadů. Byl jim zakázán vstup do Jeruzaléma s výjimkou jednoho dne v roce - předvečera výročí zboření Chrámu. Perská invaze v roce 614 byla proto Židy přivítána. Odměnou za jejich pomoc jim Peršané svěřili správu Jeruzaléma. V roce 629 ho však byzantská armáda znovu dobyla a Židy vykázala. Roku 636 dobyli Izrael Arabové a vládli zde po následujících více než 400 let. Židovská komunita v Jeruzalémě mohla zůstat a byla jí poskytována stejná ochrana jako všem nevěřícím. V souladu s islámským právem byly chráněny jejich životy, majetek a svoboda víry, za což museli platit zvláštní daň z hlavy a půdy. Roku 717 však byla zavedena další omezení vůči nemuslimům, která se dotkla i Židů. Mnoho z nich se nakonec vystěhovalo a komunita v Izraeli ztratila část své původní náboženské a organizační soudržnosti.

Křesťanství a islám podruhé...
V létě roku 1099 dobyli křižáci po pětitýdenním obléhání Jeruzalém a pod heslem "zabijte je všechny, Bůh si to přebere" zmasakrovali většinu jeho obyvatel. Židé byli buď přímo zabiti nebo zaživa upáleni či prodáni do otroctví. Rozvoj obchodu však přivedl mnohé Židy zpět do Izraele. Po Saladinově vítězství nak křižáky roku 1187 získali Židé opět své původní postavení, včetně práva žít v Jeruzalémě. Roku 1291 křižáky definitivně porazili egyptští mamlúkové a ovládli Izrael až do roku 1519. Země se pod jejich vládou stala stagnující provincií řízenou z Damašku. Koncem středověku byla většina měst v ruinách, většina Jeruzaléma byla opuštěná a malá židovská komunita trpěla chudobou. V letech 1517 až 1917 ovládali Izrael otomanští Turci. Do smrti sultána Sulejmána Velikého v roce 1566 bylo podporováno přistěhovalectví. Někteří imigranti se usadili v Jeruzalémě, ale většina odešla do Safedu. V této době vzkvétalo studium židovského mysticismu (kabaly). Jak postupně upadala Osmanská říše, upadal i Izrael. Koncem 18. století byla většina půdy vlastněná pozemkovými magnáty, kteří však v Izraeli nežili a půdu pronajímali často za nemravné ceny místním chudým nájemcům. Velké lesy v Galileji byly vykáceny a bažiny a poušť pohlcovaly zemědělskou půdu.

V pokračování tohoto seriálu si povyprávíme o vzniku sionistického hnutí a o počátcích moderního státu Izrael.

Stránky věnující se historii Izraele i současné situaci najdete například zde  a zde.

Myslíte si, že jsou Židé skutečně "lid vyvolený"? Vychází podle Vás právo Židů na Izrael z božího zaslíbení? Nebo považujete za důležitější jiné skutečnosti? Nebo nemají Židé v Palestině co dělat?

Reklama