Někteří rodiče si stěžují na maraton rozvážení dětí na kroužky, jiní by jej naopak absolvovali rádi. Jen kdyby jim na mimoškolní aktivity jejich ratolestí zbývaly peníze… Karolína (35) tak musí poslouchat neustálé výčitky dcer, které by si nějaký z kroužků přály.

„Nejsem ten typ, který by si stále stěžoval, jak se má špatně. Teď na tom ale finančně nejsme zrovna nejrůžověji. Manžel je na úřadu práce, protože jeho firmu zavřeli, a já si jako pokladní nevydělám o moc víc. Když to shrnu, jsem ráda, že poplatím to nejnutnější. Jenže naše děti (8 a 10 let) to zkrátka nechápou. Zkrátka jsou na to ještě moc malé. A tak nám neustále vyčítají, že jim nedovolíme žádný kroužek a berou to jako velkou nespravedlnost. Jedna by ráda chodila na zpěv, druhá na tanečky a keramiku. Jejich spolužačky mohou, tak proč ony ne?“ svěřuje se Karolína s tím, že jí podobné otázky a výčitky trhají srdce.

www.shutterstock.com

Zdroj:www.shutterstock.com

Řešení existuje

Takových rodičů, hlavně matek samoživitelek, je ale mnohem víc. Ačkoli se však jejich situace zdá beznadějná, úplně bez šance nejsou. V Česku totiž existuje celá řada možností, jak děti na kroužky přihlásit buď zcela bezplatně, nebo s výraznou slevou. Jak na to?

Pokud by vaše dítě rádo chodilo na kroužek pořádaný školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku, výši úplaty a její případné snížení nebo prominutí upravuje vyhláška.

Výši úplaty může ředitel snížit, nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona  o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní  sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Poplatek za výše zmíněný kroužek může být snížen také dětem, které se účastní více než dvou činností daného školského zařízení, případně těm, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.

„Je třeba zdůraznit, že volnočasové aktivity i zájmové vzdělávání jsou nenárokové, nejedná se o povinné vzdělávání, takže nemusí být uspokojeni všichni zájemci,“ dodává mluvčí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Pomoc v hmotné nouzi

Pokud ovšem kroužek poskytuje jiný subjekt, a nikoli zařízení zapsané do školského rejstříku, pak se na výši poplatku nevztahují školské právní předpisy. V tomto případě můžete zkusit využít Systému pomoci v hmotné nouzi Ministerstva práce a sociálních věcí.

To kompenzuje nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.

  • Může poskytnout dávku až do výše výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

K vyřízení žádosti slouží příslušná Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa vašeho trvalého pobytu.

Nadační fondy a neziskové organizace

Obrátit se můžete i na některé neziskové organizace, které se touto problematikou zaobírají. Ať už je to Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, nebo nezisková organizace Kroužky.

Čtěte také:

Reklama