education

Jazykovědci odhadují, že angličtina je rodným jazykem asi pro 350 miliónů lidí a že téměř celá jedna miliarda lidí se umí dorozumět anglicky - to je šestina všech obyvatel naší planety. Dokážete to také?

Angličtina se stává světovým jazykem, kdo ji dnes neovládá, je při prvním výjezdu za hranice jako hluchoněmý. Jestli patříte do početné skupiny celoživotních začátečníků, vysvitla vám nová naděje na zvládnutí jazyka zbrusu novou převratnou metodou Direct method for English.

Čím se liší od běžné výuky?

Mluvíte hned od začátku

Její hlavní výhodou je fakt, že anglicky mluvíte od první hodiny. Výsledkem je odbourání strachu z konverzace, pět až šestkrát častější konverzace při výukových lekcích a schopnost plynule se domluvit v angličtině již po prvním roce studia.

Jak se toho docílí?

Jste nuceni rychle reagovat

englishMetoda je založená na principu „otázka – odpověď“, které se střídají v rychlém tempu. Studentům tak zůstává podstatně méně času na překládání „v hlavě“, učí se odpovědět reflexně a přemýšlet přímo v cizím jazyce. Mottem je: Lépe to říci špatně než-li vůbec.

Gramatika je přitom samozřejmě také součástí procesu výuky, je však vysvětlována přímo v praxi. Studenti se neučí teoretická pravidla, ale zvyknou si používat gramatiku intuitivně a správně při mluvení. Přesně tak, jak se učí rodný jazyk dítě.

Konverzace a poslech zabírá až 70 % vyučovací hodiny. Studenti nejdříve jen opakují slova a věty, později je začnou chápat a nakonec je začnou sami používat. Poté se učí číst a psát.

Kde se touto metodou vyučuje?

V jazykové škole Empire v Praze

V současnosti se Direct Method for English používá pro výuku angličtiny v sedmi zemích světa a učí jí na více než 150 jazykových školách. Do Čech přišla od 1. září 2009 jako úplná novinka. Zatím je dostupná v Praze v jazykové škole Empire, v blízké budoucnosti se plánuje i její rozšíření prostřednictvím licencí do dalších měst České republiky. 

Jak rychle?

Po 3 měsíčním studiu student ovládá:

·      290 slov aktivní slovní zásoby (základní slovní zásoba, číslovky (základní a řadové), zájmena, základní slovesa a podstatná jména)

·     english Ví, kdy se používá neurčitý člen

·      umí správně používat přítomný průběhový čas

·      umí tvořit množné číslo (pravidelných i nepravidelných sloves)

·      umí používat konstrukci „there is, there are“

Shrnutí

Student je schopný domluvit se na základní úrovni, pokud se jedná o jemu známé témata, umí o sobě poskytnout základní osobní informace, dokáže se na tyto informace zeptat jiného člověka, umí pojmenovat předměty ve svém okolí, dokáže správně přečíst a pochopit obsah krátkých zpráv týkajících se známých oblastí, umí napsat krátkou zprávu a vyplnit formulář s osobními údaji.

Po 6 měsíčním studiu student ovládá:

·      580 slov aktivní slovní zásoby

·      umí správně používat přítomný čas jednoduchý

·      umí používat přivlastňovací zájmena a příslovce

·      umí rozlišit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

·      umí se zeptat na a poskytnout informace o čase

·      umí používat příslovce času a frekvence

Shrnutí

Student je schopný domluvit se na základní úrovni o jemu známých tématech, poskytnout informace o čase, osobních údajích, atd.

Po 9 měsíční studiu student ovládá:

·      920 slov aktivní slovní zásobyenglish

·      stupňování přídavných jmen

·      umí používat jednoduchý budoucí čas

·      umí používat jednoduchý minulý čas pravidelných sloves

·      umí aktivně tvořit otázky

Shrnutí

Student dokáže navázat rozhovor a udržovat ho v rámci jeho známých témat, umí poskytnout popis předmětů a lidí, umí popsat svoje plány do budoucnosti a rovněž i události uplynulé, ovládá názvy a pojmenování obyvatel nejznámějších zemí světa, dokáže se zeptat na cestu a rovněž někoho navigovat.

Po 12 měsíčním studiu student ovládá:

·      1270 slov aktivní slovní zásoby

·      umí používat jednoduchý minulý čas nepravidelných sloves

·      umí používat základní modální slovesa

·      umí používat předpřítomný čas

·      umí používat první a druhou podmínku

·      umí vyjádřit budoucí záměr

Shrnutí

Student dokáže navázat osobní rozhovor a udržovat ho v rámci známých témat, umí napsat jednoduchý osobní dopis, případně instrukci či popis, umí poskytnout základní informace o své práci, dokáže poskytnout popis minulých událostí a rovněž umí vyjádřit domněnku, předpoklad nebo morální povinnost. Dokáže přečíst články k jemu známým tématům a pochopit jejich význam. Po dvanáctiměsíčním studiu jsou studentovy vědomosti na úrovni A2 podle Evropského jazykového referenčního rámce.

Reklama