Pokud se zmíníme o výživném, napadne nás především otázka výživného na děti. Z vyživovacích povinností je tato jednoznačně nejčastěji předmětem soudních jednání.
Co však obnáší?

Pokusím se na některé otázky odpovědět.

Do kdy je výživné nutno platit

Zákon o rodině stanoví, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do doby, dokud děti nejsou schopny se samy živit. V zákoně tedy není hranice pro ukončení placení výživného přesně stanovena, ale v praxi se soudy zpravidla řídí hranicí 26 let věku u studujících dětí.

Pokud se dítě přestane na budoucí povolání připravovat dříve a nastoupí do zaměstnání, nebo např. na úřad práce, vyživovací povinnost zanikne. Může však, pokud dítě znovu začne studovat, znovu vzniknout.

Komu se výživné poukazuje

V případě výživného na nezletilé dítě se výživné poukazuje k rukám rodiče, který má dítě ve své péči.
Pokud jde o zletilé dítě, je výživné poukazováno přímo jemu. Zletilé dítě také samo podává žádost na stanovení výživného a je účastníkem soudního jednání.

Ve výjimečných případech může soud stanovit povinnost složit peněžní částku pro výživné splatné v budoucnosti (např. na bankovní účet) a zajistit pravidelnou výplatu měsíčních splátek, odpovídajících stanovenému výživnému.

Jak se určí výše výživného

Oba rodiče mají přispívat na výživu svých děti podle svých schopností, možností a majetkových poměrů, přičemž dítě se má právo podílet na životní úrovni svých rodičů.

Soud přihlíží k odůvodněným potřebám dítěte. V některých případech (pokud to majetkové poměry rodiče dovolují) lze za odůvodněné potřeby dítěte považovat dokonce i vytváření úspor do budoucna.

V zákoně není stanoven žádný algoritmus výpočtu, podle kterého se výživné vypočítává. Samotná výše výživného je přísně individuální a záleží skutečně na posouzení celé situace daným soudem.

Soud přihlíží ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům rodiče a zkoumá také to, zda se rodič nevzdal bez důležitého důvodu výhodného zaměstnání či výdělečné činnosti.

Rodiče mají povinnost prokázat soudu své příjmy.
U rodiče = zaměstnance je zjištění příjmu jednoduché. Soud se s žádostí o potvrzení příjmů obrací přímo na zaměstnavatele .
Rodič podnikatel musí soudu své příjmy prokázat sám, předložit doklady o svých majetkových poměrech, dát souhlas ke zjištění finančních prostředků na účtu apod.

Pokud rodič tuto povinnost nesplní, je za jeho příjem podle zákona počítán patnácti násobek částky životního minima na stravu pro dospělého, tj. v současné době 34 800 Kč.

Zpětné přiznání výživného

Výživné na zletilé dítě lze přiznat ode dne zahájení soudního řízení.
Výživné na nezletilé dítě lze přiznat nejdříve za dobu 3 let zpětně ode dne zahájení soudního řízení.

Jakou formou se výživné stanovuje

O stanovení výživného soudem jsme již hovořili. Ale především je třeba začít s možností, kdy rodiče jsou schopni se domluvit a stanoví si výživné vzájemnou dohodou.
Tuto dohodu je samozřejmě dobré uzavřít písemně a dokonce ji lze nechat schválit i soudem.

Pokud se rodiče rozvádí, musí být před zahájením soudního jednání o rozvodu nejprve upraveny práva a povinnosti k dětem, tj. musí být stanoveno, komu budou děti pro dobu po rozvodu svěřeny do péče a jaké výživné bude druhý rodič na dítě platit.
To lze učinit formou dohody uzavřené před notářem nebo proběhne samostatné soudní jednání.
Není od věci vědět, že pokud dohoda mezi rodiči není možná a je nutno přikročit k soudnímu jednání, lze si návrh na stanovení výživného na dítě nechat bezplatně sepsat na sociálním odboru Městského úřadu s rozšířenou působností (nástupci bývalých okresních úřadů).     

        
Reklama