Stále se teď mluví o daňovém přiznání a daních, ale ne o zdravotním pojištění a povinnostech vůči zdravotní pojišťovně. Do kdy je třeba zdravotní pojištění zaplatit a koho se povinnost podat příslušný formulář týká, resp. koho se netýká?

ODPOVĚĎ

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) provádí výpočet pojistného na zdravotní pojištění jednou ročně. Roční zúčtování pojistného na zdravotní pojištění provádí OSVČ na formuláři „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné“ (dále jen Přehled). Formulář slouží k výpočtu výše pojistného, které je OSVČ povinna zaplatit za kalendářní rok, za nějž se Přehled podává. Zároveň slouží k výpočtu výše záloh na pojistné, které je OSVČ povinna platit od měsíce, v němž Přehled podala.

Formulář je OSVČ povinna předložit příslušnému územnímu pracovišti VZP, zpravidla podle místa svého trvalého pobytu, do osmi kalendářních dnů po podání Přiznání k dani z příjmů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.
 
Zároveň s Přehledem musí OSVČ předložit doklad o dni podání daňového přiznání. Za tento doklad se považuje potvrzení na první straně Přehledu, potvrzení na zvláštním formuláři, případně potvrzená kopie první strany daňového přiznání. Pokud bylo daňové přiznání zasláno na finanční úřad poštou, považuje se za doklad o dni podání daňového přiznání i podací lístek, potvrzený poštou. OSVČ, které nejsou povinny podávat daňové přiznání, uvedou tuto skutečnost v místě pro razítko finančního úřadu na první straně Přehledu.
 
Do Přehledu se uvádějí údaje o příjmech a výdajích OSVČ. V určitých případech (např. u OSVČ, která vede účetnictví) se při výpočtu pojistného vychází z dílčího základu daně OSVČ. Porovnáním vypočtené roční výše pojistného s úhradou záloh může mít OSVČ vyrovnanou bilanci. Případný doplatek na pojistné je splatný do 8 dnů po podání daňového přiznání (nikoli po podání Přehledu!). Vychází-li přeplatek, považuje se odevzdání Přehledu za podání žádosti o vrácení přeplatku.

Povinnost se vztahuje na všechny OSVČ, mezi které (zjednodušeně řečeno) patří všichni, kteří mají příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. Vedle živnostníků či zemědělců jde také o spolupracující osoby OSVČ nebo osoby, které mají příjmy podle autorského zákona. Výčet případů, na něž se povinnost nevztahuje, je jednodušší. Jako OSVČ nevystupuje např. druhý z manželů při společném zdanění manželů, pokud nemá vlastní příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Do Přehledu se také nepíší jiné příjmy než příjmy ze samostatné výdělečné činnosti – tj. příjmy z pronájmu, podíly na zisku, příjmy ze zaměstnání apod.
 
Nepředloží-li OSVČ Přehled vůbec, hrozí jí pokuta až do výše 50 000 Kč. Tiskopisy jsou k dispozici na kterémkoli územním pracovišti VZP nebo na internetových stránkách pojišťovny (www.vzp.cz).


A co vy, milé ženy-in? Už jste vyřešily svoje daně?

Reklama