Dětských úrazů je pořád hromada. Může za to silniční provoz, nevýrazné oblečení dětí, nebezpečné domácí nebo školní prostředí. Osvěty je zřejmě stále málo, stejně jako zařízení pro kvalitní péči o těžce zraněné děti. I proto je tady nadační fond KOLEČKO.

KOLEČKO
je nadační fond pro pomoc poraněným dětem a pro prevenci dopravních nehod a úrazů. Vznikl jako iniciativa fotografa Tomáše Berana a jeho přátel. Původním impulsem se stala tragická dopravní nehoda Tomáše, při níž zahynuli dva lidé včetně Tomášova kamaráda a kolegy, fotografa Petra Besedy.

Neustále se zvyšující počet dopravních nehod na českých silnicích a alarmující počet úmrtí a těžkých zranění se, bohužel, dotýká i nejbezbrannějších z nás – dětí.

 

Cíle Nadačního fondu Kolečko

1. Pomoc dětem postiženým následky dopravních nehod, nebo jiným úrazem, a zmírnění fyzických, psychických a sociálních dopadů. Konkrétním počinem je sbírka pro Centrum dětské traumatologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Krči na multifunkční endoskopickou věž.
2. Cílené působení na účastníky silničního provozu formou všeobecné prevence dopravních nehod a osvěta na téma prevence úrazů dětí, zaměřená speciálně na nejzávažnější příčiny a následky. Nadace realizovala několik besed na základních školách a o bezpečnosti silničního provozu informovala především úspěšnou plakátovou akcí, které propůjčily známé osobnosti své tváře.

 

Traumatologie v Krči
Traumatologické centrum poskytuje vysoce specializovanou péči v plném rozsahu traumatologie dětského věku. Klinika zajišťuje nadregionální superkonziliární službu pro děti s následky po kostních traumatech. Centrum dětské traumatologie (zkratka CDT) je název, pod kterým funguje všech osm center v ČR, jedná se o síť pracovišť, jež pokrývají celé území republiky.

CDT v Krčské nemocnici je tedy jedním z těchto osmi center. Z tohoto pracoviště vychází většina iniciativ v oboru dětské traumatologie. Především šlo o asi desetiletý proces vytipování a ustanovení dětských úrazových pracovišť, jednání s odbornými lékařskými společnostmi i Ministerstvem zdravotnictví i významná účast na školení lékařů z celé republiky ve skeletální traumatologii. To vše bylo završeno v roce 2002, kdy ministr zdravotnictví ustanovil svým věstníkem síť Center dětské traumatologie včetně jejich spádových území a tak dal organizaci tohoto oboru určitý právní podklad.

Multifunkční věž pro endoskopická vyšetření je centrální zařízení pro většinu miniinvazivních endoskopických vyšetření. Mimo kamery, snímající obraz přenesený z tělní dutiny, disponuje zdrojem studeného světla, nutného k dokonalému osvětlení dutiny, generátor pro elektrochirurgii, sloužící k řezání tkání i zastavování krvácení, a přístroj k naplňování tělesné dutiny plynem nebo kapalinou.

K této multifunkční věži lze potom připojit "nástavce", tedy hlavně optiku a speciální nástroje k vyšetřování a operování v jednotlivých tělních dutinách:
- ve velkých kloubech (artroskop),
- ve velkých tělních dutinách (laparoskop, torakoskop),
- v mozkových komorách (neuroendoskop),
- v průdušnici a průduškách (bronchoskop),
- v močové trubici a měchýři (cystouretroskop),
- apod.

Endoskopické operace se samozřejmě provádějí i u některých chorob původu poúrazového nebo neúrazového, které do spektra kliniky také patří. Posledním důvodem, proč je endoskopické vyšetření v komplexní péči o poraněné dítě nepostradatelné, je fakt, že některé výkony lze provádět pouze endoskopickou cestou. Život zachraňující vyčištění dýchacích cest bronchoskopem, či ozřejmení přetržené močové trubice uretroskopicky, jsou pouze příklady použití endoskopu jako jediné diagnostické či léčebné metody.

Nejčastější úrazy na traumatologii:
Především s těmi, které ohrožují život: úrazy hlavy, dutiny hrudní, dutiny břišní, kostí i kůže (například při opaření horkým nápojem). Hlavní příčinou vícečetných zranění jsou dopravní nehody, pády z kola a pády u výšek. O prázdninách se na lůžkách objevují děti, kterým se nepovedl skok ze střechy nebo ze stromu.

Nejčastější místa, kde k úrazům dochází:
Škola, úrazy v domácím prostředí, úrazy, k nimž došlo na ulici nebo silnici, hřiště.

Rizikové aktivity:
Nejčastěji dochází k úrazům při školní tělesné výchově a organizovaném sportu (29,4 %). Téměř stejný je výskyt úrazů při neorganizovaném sportu a hře bez dohledu (28,6 %). Třetí v pořadí jsou úrazy vzniklé za jiných okolností (13 %). Úrazy při jízdě na kole (9,9 %) mají sestupný charakter v závislosti na zvyšujícím se věku žáků základní školy. Vysoký a alarmující je také počet zranění vznikající jako následek konfliktu s jiným dítětem (7,4 %).

Předsedkyně správní rady NF Kolečko je Linda Jandová (tel.: 603 893 143).
Zřizovatelem je Tomáš Beran (tel.: 608 125 730).


Číslo účtu: 192092738/0300 u ČSOB Praha

www.kolecko.cz

e mail: produkce@kolecko.czZdroj: www.kolecko.cz
Reklama